0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT 38 – zeznanie roczne od zysków kapitałowych

Wielkość tekstu:

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoba prywatna może osiągać zyski z kapitałów pieniężnych np. z gry na giełdzie czy z tytułu obrotu papierami wartościowymi. Uzyskiwanie przychodów z tych źródeł opodatkowane nie jest na zasadach ogólnych, a ryczałtem w wysokości 19%. Wykazuje się je na deklaracji rocznej PIT 38. Sprawdźmy, jakie przychody powinny być w niej ujęte, na jakiej podstawie oraz jak wypełnić PIT 38!

Kto składa PIT 38?

Deklaracja roczne PIT 38 przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali w danym roku podatkowym przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Powyższe przychody może uzyskać zarówno osoba prywatna, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, więc druk nie ma ograniczonej grupy podmiotów, które mogą z niego skorzystać.

Na formularzu PIT 38 nie jest możliwe rozliczenie osiągniętych przychodów wspólnie z małżonkiem. W związku z tym każdy z nich składa odrębny formularz.

Do kiedy składa się PIT 38 oraz w jaki sposób?

Deklarację roczną PIT 38 za rok 2022 składa się w terminie od 15 lutego 2023 r. (możliwe jest złożenie wcześniejsze, lecz urząd jako datę przyjęcia i tak zastosuje datę 15 lutego) do 2 maja 2023 roku.

W przypadku gdy zeznanie roczne zostanie złożone po terminie, należy złożyć w urzędzie skarbowym dodatkowo czynny żal, którego wzór znajduje się w artykule: Czynny żal – oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego – wzór z omówieniem
Zeznanie roczne można złożyć w dwojaki sposób:

 1. w formie dokumentu pisemnego (zeznanie papierowe) – składane jest bezpośrednio w urzędzie skarbowym, centrum obsługi lub pocztą (w tym przypadku za datę złożenia zeznania nadanego w placówce Poczty Polskiej urząd przyjmuje datę stempla pocztowego),
 2. w formie dokumentu elektronicznego (zeznanie elektroniczne) – składane jest za pośrednictwem stron internetowych bądź aplikacji temu przeznaczonych. Najpopularniejszymi rozwiązaniami jest skorzystanie z aplikacji e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub w przypadku osób prywatnych z usługi „Twój e-PIT

Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

PIT-8C a PIT 38

Od 2019 roku otrzymany PIT-8C służy wyłącznie do wykazywania w zeznaniu rocznym PIT 38 zysków z kapitałów pieniężnych. Wykazane wartości przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C wymienione w części D przenosi się do zeznania rocznego PIT 38 – do części C, do wiersza 1. – Przychody wykazane w części D informacji PIT-8C.

Jak uzupełnić PIT 38?

PIT 38 należy do jednych z najmniej skomplikowanych zeznań rocznych (zawiera tylko 2 strony).

W pozycji 1. uzupełniamy NIP lub numer PESEL, ale tylko w przypadku gdy podatnik:

 • nie prowadził działalności gospodarczej,
 • nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • nie był płatnikiem (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

W pozycji 4. uzupełniamy rok, za który miały miejsce wykazywane przychody,

pit 38

W części A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA uzupełniamy:

 • pozycję 5 – wskazując urząd skarbowy, do którego zeznanie roczne jest adresowane. W przypadku podatników mających miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej – do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku podatników niemających miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w którym podatnik dokonuje rozliczeń;
 • pozycję 6 – wskazując cel złożenia zeznania – złożenie zeznania (pole 1) lub korekta zeznania (pole 2).
 • pozycję 7 - wskazujemy rodzaj korekty.

pit 38

W części B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA uzupełniamy dane podatnika składającego zeznanie roczne, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

pit 38

W części C. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

pit 38

W części D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO - ART. 30B UST. 1 uzupełniamy:

 • pozycję 28 – stratę z lat ubiegłych, jeśli podlega ona odliczeniu i jest z tego samego źródła. Kwota nie może być wyższa od kwoty w poz. 26;
 • pozycję 29 – podstawa obliczenia podatku (zaokrąglona). Jest wynikiem odjęcia kwoty z poz. 26 od kwoty z poz. 28;
 • pozycję 30 – stawka podatku 19% (zawsze jest stała);
 • pozycję 31 – wskazujemy podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy (poz. 31). Wynik z przemnożenia kwoty z poz. 29 ze stawką wskazaną w poz. 30;
 • pozycję 32 – uzupełniamy podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczony na złote);
 • pozycję 33 – podatek należny (zaokrąglony). Wynik z odjęcia od kwoty z poz. 31 kwoty z poz. 32. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

pit 38

W części E. DOCHÓD / KOSZTY - ART. 30B UST. 1A USTAWY uzupełniamy informację o dochodach i kosztach osiągniętych w związku z odpłatnym zbyciem walut wirtualnych.

pit 38

W części F. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO - ART. 30B UST. 1A USTAWY uzupełniamy:

pozycję 39 - uzupełniając wartość z poz. 37;

pozycję 40 - stawka podatku 19% (zawsze jest stała);

pozycję 41 - wskazujemy podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ust 1A ustawy (poz. 41). Wynik z przemnożenia kwoty z poz. 39 ze stawką wskazaną w poz. 40;

pozycję 42 - uzupełniamy podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5e i 5f ustawy (przeliczony na złote);

pozycję 43 - podatek należny (zaokrąglony). Wynik z odjęcia od kwoty z poz. 41 kwoty z poz. 42. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

pit 38

Część G. PODATEK DO ZAPŁATY / NADPŁATA:

W tej części dokonuje się obliczenia kwoty do zapłaty. Należy ją wpłacić w terminie określonym na złożenie zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia.

pit 38

W części H. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 44 UST. 1B ustawy o PIT należy wykazać zryczałtowany podatek, który wpłacają osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP, które uzyskują przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika.

pit 38

W części I. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY wypełniają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, którzy uzyskali dochody (przychody) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, od których podatek został pobrany przez płatnika zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy.

pit 38

W części J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wskazujemy, na jaką organizację chcemy przekazać 1,5% podatku, uzupełniając jej numer KRS.

pit 38

W części K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można wskazać dodatkowe informacje dotyczące przekazywanego 1,5%, tj. cel szczególny, wyrażenie zgody na przekazanie imienia i nazwiska organizacji otrzymującej 1,5% czy wskazanie dodatkowych informacji, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail). 

pit 38

W części L. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wskazujemy, ile załączników PIT/ZG dołączamy do zeznania. PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

pit 38

W części M. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY, uzupełniamy informację o rachunku bankowym na który chcemy uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.

pit 38

W części N. KARTA DUŻEJ RODZINY (KDR) można wskazać czy podatnik posiada ważną kartę KDR.

pit 38

W części O. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA nanosimy podpis na deklarację oraz wskazujemy imię i nazwisko podatnika lub pełnomocnika.

pit 38

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów