0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-8C a dochody z kapitałów pieniężnych zwolnione od podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Informacja PIT-8C jest przesyłana podatnikom w związku z koniecznością rozliczenia podatku od kapitałów pieniężnych. Dokument ten stanowi podstawę do poprawnego wypełnienia deklaracji PIT-38. Natomiast w naszym artykule zastanowimy się, jaki kształt przybierze informacja PIT-8C w sytuacji, gdy zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku.

Obowiązek złożenia informacji PIT-8C

PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Podstawą jej funkcjonowania jest art. 39 ust. 3 ustawy PIT, który podaje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy którego pomocy naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2.

Informacja ta obejmuje zatem przychody oraz koszty z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji),
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C przesyła tą informację:

 • w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego naczelnika US,
 • w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi.

Na podstawie art. 45ba ustawy PIT informacja PIT-8C jest przesyłana do naczelnika US w wersji elektronicznej.

Informacja PIT-8C przesyłana jest zarówno do naczelnika US, jak i dla podatnika uzyskującego przychody z kapitałów pieniężnych.

Informacja PIT-8C a deklaracja PIT-38

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

W myśl natomiast art. 30b ust. 6 ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu PIT-38 wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z:

 1. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny;

 2. odpłatnego zbycia walut wirtualnych

– i obliczyć należny podatek dochodowy.

Deklaracja PIT-38 jest składana w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy również uiścić podatek należny.

Suma powyższych przepisów oznacza, że dla podatnika zobowiązana do rozliczenia podatku PIT-38 informacja PIT-8C stanowi podstawę rozliczenia przychodów i kosztów w deklaracji rocznej.

Typowym przykładem jest rozliczenie dochodów z odpłatnego zbycia akcji. Podatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym otrzymuje od biura maklerskiego informację PIT-8C, na podstawie której wypełnia zeznanie PIT-38, które następnie samodzielnie składa do właściwego US i opłaca podatek.

Informacja PIT-8C stanowi dla podatnika podstawę rozliczenia dochodu oraz podatku z tytułu kapitałów pieniężnych opodatkowanych zgodnie z art. 30b ustawy PIT.

Dochody z kapitałów pieniężnych zwolnione od podatku a PIT-8C

Analizując budowę informacji PIT-8C, możemy zauważyć, że w części F informacji PIT-8C należy wykazać informację o wysokości przychodów niewykazanych w części D. 

Zgodnie z objaśnieniami do informacji PIT-8C w części F należy wykazać przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Regulacja ta odnosi się do zwolnienia od podatku sprzedaży akcji nabytych przed wprowadzeniem ww. podatku.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 roku dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 2. nabycia dokonano przed 1 stycznia 2004 roku,
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Przychody, które mogą korzystać z powyższego zwolnienia, podlegają wykazaniu we wspomnianej części F informacji PIT-8C.

Podkreślenia przy tym wymaga, że zgodnie z przywołanymi objaśnieniami w części F należy wykazać wyłącznie te przychody, co do których nie ma pewności do tego, czy zwolnienie znajdzie, czy nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji to po stronie podatnika pozostaje ustalenie, czy odpłatne zbycie będzie korzystać ze zwolnienia. Obowiązku ustalenia tego faktu nie można przerzucać na podmiot przygotowujący informację PIT-8C.

Przykład 1.

Podatnik dokonał w 2022 roku sprzedaży akcji, które zostały nabyte w 2000 roku. Biuro maklerskie przygotowujące informacje PIT-8C nie jest pewne, czy zostały spełnione pozostałe warunki uprawniające podatnika do zwolnienia od podatku sprzedaży. W konsekwencji wysokość przychodu z tego tytułu należy wykazać w części F informacji PIT-8C.

Przychody z odpłatnego zbycia akcji, które potencjalnie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku PIT, należy wykazać w części F informacji PIT-8C. To podatnik ma obowiązek ustalić, czy spełnione są wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.

Mając powyższe na uwadze, możemy wskazać, że informacja PIT-8C obejmuje co do zasady dochody z niektórych kapitałów pieniężnych. Tylko w niektórych przypadkach w informacji tej należy umieścić kwotę przychodu z odpłatnego zbycia akcji mogącej korzystać ze zwolnienia od podatku PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów