0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z kantoru internetowego a składanie PIT-38

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek składania deklaracji PIT-38 dotyczy podatników osiągających przychody z kapitałów pieniężnych. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy podatnik ma obowiązek wykazać przychody z kantoru internetowego składając PIT-38!

Przychody z kapitałów pieniężnych i PIT-38

Deklaracja PIT-38 jest zeznaniem podatkowym właściwym wyłącznie dla przychodów z kapitałów pieniężnych. Deklaracja ta składana jest w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Równocześnie jest to termin płatności podatku.

Zgodnie z art. 30b ustawy stawka podatku wynosi 19% obliczonego od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami nabycia.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym za przychody uznaje kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) ustawy. Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 omawianej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 cyt. ustawy, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do pochodnych instrumentów finansowych należy zaliczyć niebędące papierami wartościowymi:

  • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;
  • instrumenty rynku pieniężnego;
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne;
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron;
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
  • niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
  • kontrakty na różnicę;
  • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Wyłącznie osiąganie przychodów z ww. instrumentów finansowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Na podstawie powyższego przepisu można stwierdzić, że pochodny instrument finansowy to prawo majątkowe, którego cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny bądź wartości np. akcji, obligacji, kwitów depozytowych, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych bądź od zmiany wysokości stóp procentowych. 

Rozliczenie 19% podatku PIT obejmuje przychody z pochodnych instrumentów finansowych, których katalog ma charakter zamknięty.

Przychody z kantoru internetowego jako nieobjęte deklaracją PIT-38

Powyżej przedstawiony katalog pochodnych instrumentów finansowych nie obejmuje przychodów z kantoru internetowego.

Warto podkreślić, że waluta, będąca przedmiotem obrotu w ramach kantoru internetowego, nie jest prawem majątkowym. Co najwyżej traktowana jako instrument bazowy do rozliczania prawa majątkowego, które przysługuje danemu podatnikowi. 

To zatem oznacza, że waluty nie są pochodnymi instrumentami finansowymi, co powoduje, że przychód z tego tytułu nie stanowi przychodu z kapitału pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, co powoduje, że nie można dokonać rozliczenia w ramach deklaracji PIT-38.

Powyższe zostało wprost potwierdzone w treści interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 26 lipca 2012 roku (nr IBPBII/2/415-638/12/AK).

W piśmie tym organ podatkowy wskazał, że uzyskiwane przez podatnika z tytułu transakcji wymiany waluty przychody nie mogą stanowić przychodów z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, opodatkowanych zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.

W związku z wymianą waluty podatnik osiąga przychód z tytułu różnicy na cenie jej zakupu i sprzedaży. W efekcie taki przychód powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, analogicznie jak przychód z tytułu zakupu i sprzedaży waluty w banku bądź kantorze.

Przychody z wymiany walut w ramach kantorów internetowych nie mogą być rozliczane w ramach PIT-38, ponieważ nie jest to przychód z kapitałów pieniężnych.

Przychody z kantorów internetowych jako przychód z innych źródeł

Osiągane przychody z kantorów internetowych w zakresie wymiany walut należy zakwalifikować do źródła przychodu, jakim jest inne źródło określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Tak też wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z 20 marca 2017 roku (nr 0461-ITPB1.4511.27.2017.2.MR), gdzie wskazano, że w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, który wymienia przychody kwalifikowane do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. 

To oznacza, że tego rodzaju przychody trzeba rozliczyć w PIT-36 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym przypadku zastosowanie znajdzie skala podatkowa. Osiągnięty w ten sposób dochód podlega zsumowaniu z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Przykład 1.

Podatnik osiągnął w 2022 roku przychody z kontraktów terminowych oraz przychody z kantoru internetowego. W tym przypadku nie jest możliwe rozliczenie całości dochodu w zeznaniu PIT-38. Dochód z kontraktów terminowych należy rozliczyć w PIT-38 natomiast dochód z kantoru internetowego należy wykazać i opodatkować w PIT-36. Obie deklaracje trzeba złożyć do końca kwietnia 2023 roku.

Warto odnotować, że w obu przypadkach nie ma konieczności odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek. Całość podatku następuje bowiem dopiero na etapie składania deklaracji rocznej.

Przychody z kantorów internetowych są kwalifikowane do przychodu z tzw. innych źródeł, które podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Podsumowując nasze rozważania, należy podkreślić, że przychody z kantorów internetowych nie mogą zostać rozliczone w ramach deklaracji PIT-38. W tym zakresie właściwym zeznaniem podatkowym jest PIT-36.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów