0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe nie zabraniają podatnikowi uzyskiwania dochodu z kilku źródeł. Wobec tego przedsiębiorcy często decydują się na założenie własnej działalności oraz jednoczesną pracę na etacie lub prowadzenie jednoosobowej działalności i posiadanie udziałów w spółce cywilnej. Problem rozliczeniowy pojawia się w sytuacji, gdy w stosunku do wypracowanych dochodów mają zastosowanie różne formy opodatkowania. Sprawdźmy, jak należy opodatkować dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej.

Spółka cywilna a opodatkowanie dochodu

Spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. Jej utworzenie polega na zawarciu umowy pomiędzy wspólnikami, którzy są zobowiązani do rozliczenia się z uzyskanych dochodów spółki. Zgodnie z art. 867 § 1. Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy uprawnieni są do równego udziału w zyskach i stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce cywilnej, u każdego wspólnika ustala się proporcjonalnie do prawa udziału w zysku.

Dochód uzyskany z kilku źródeł - jedna forma opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na jednoczesne prowadzenie własnej działalności oraz posiadanie udziałów w spółce cywilnej, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Przychody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej stanowią przychody z jednego źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Suma przychodów wraz z kosztami ich uzyskania stanowi dochód z pozarolniczej działalności, który podlega opodatkowaniu i od którego w trakcie roku podatnik ma obowiązek uiszczać zaliczki na podatek dochodowy. Każdy ze wspólników spółki cywilnej ma obowiązek obliczenia dochodu proporcjonalnie do posiadanych udziałów oraz zapłaty podatku dochodowego od tej części. Ponadto, przedsiębiorcy osiągający dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej mają obowiązek zapłaty jednej zaliczki na podatek dochodowy obliczony z obu form działalności jednocześnie.

Art. 9 ust. 1a ustawy o PIT
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Różne formy opodatkowania dochodu z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mogą opodatkować osiągnięte dochody na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub według karty podatkowej.

Podatek liniowy a skala podatkowa

W przypadku, gdy podatnik wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodów z jednoosobowej działalności, co do zasady dochody uzyskane ze spółki cywilnej również powinny zostać opodatkowane podatkiem liniowym. Wynika to z art. 9a ust. 5 ustawy o PIT, zgodnie z którym, wybierając opodatkowanie w formie podatku liniowego, podatnik ma obowiązek stosować go do wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT.

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Zamierza przystąpić do spółki cywilnej, której wspólnicy rozliczają się według skali podatkowej. Czy dochody uzyskane z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, pani Anna może opodatkować tak jak pozostali wspólnicy - według skali podatkowej?

Co do zasady dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej powinny zostać opodatkowane podatkiem liniowym bez względu na sposób rozliczania pozostałych wspólników, ponieważ pani Anna stosuje podatek liniowy do opodatkowania dochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zasady ogólne a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Co do zasady przedsiębiorca nie może opodatkować dochodów z jednoosobowej działalności na zasadach ogólnych, a dochodów ze spółki cywilnej w formie ryczałtu, jeżeli wszyscy wspólnicy nie zdecydują się na tą formę opodatkowania. Postępowanie to wynika bezpośrednio z art. 9 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którym, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, wszyscy wspólnicy mają obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Przykład 2.

Pan Jan chce jednocześnie założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz zostać wspólnikiem spółki cywilnej. W jaki sposób może opodatkować dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej?

Co do zasady, decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, pan Jan może stosować podatek liniowy do rozliczenia z fiskusem zarówno z własnej działalności, jak i ze spółki cywilnej. Tak samo w przypadku skali podatkowej - bez względu na sposób rozliczania wspólników, pan Jan może opodatkować dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej skalą podatkową. Ważne jest, aby w ramach zasad ogólnych stosować wybraną formę opodatkowania konsekwentnie dla obu źródeł dochodu. Pan Jan może również opodatkować dochody z jednoosobowej działalności w formie ryczałtu, składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W takiej sytuacji dochody ze spółki cywilnej może opodatkować na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub skala podatkowa). Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze spółki cywilnej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wspólnicy wybiorą tę formę opodatkowania. Wtedy pan Jan dochody z jednoosobowej działalności będzie mógł opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, jak i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa a inna działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowanie w formie karty podatkowej przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy prowadzą nie więcej niż jedną działalność gospodarczą wymienioną w art. 23 ustawy. Oznacza to, że decydując się na opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, przedsiębiorca nie może zostać wspólnikiem spółki cywilnej przy jednoczesnym zachowaniu prawa do karty.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl, uzyskując dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej na zasadach ogólnych?

Przed wygenerowaniem zaliczki na podatek dochodowy należy poza systemem obliczyć proporcjonalny udział w dochodzie uzyskanym ze spółki cywilnej. Aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START» PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. W oknie wyliczania zaliczki na podatek należy zaznaczyć opcję: Prowadzę inną działalność gospodarczą. Wówczas pojawi się pole, w którym należy wprowadzić uzyskany ze spółki dochód narastająco od początku roku, obliczony zgodnie z proporcją. Następnie w polu Pozostałe składki należy wprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru), które zostały opłacone za przedsiębiorcę w spółce cywilnej.

Dochody z jednoosobowej działalności i spółki cywilnej w wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów