0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty źródłowe księgowe przechowujemy faktycznie 6 lat

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują je i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się natomiast z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W razie likwidacji/ rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, podmiot dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem. Zawiadomienia należy dokonać nie później niż w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Dokumenty związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych, czyli dokumenty źródłowe możemy podzielić na:

  • zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów (m.in. dokumentujące zakup faktury, rachunki, faktury korygujące, wyciągi bankowe),
  • zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom (m.in. faktury sprzedaży),
  • wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki (m.in. dokumenty inwentaryzacyjne).

Co do zasady księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowujemy przez okres 5 lat. Jednak faktycznie okres ich przechowywania wynosi 6 lat.

Przykład:

Zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT za luty 2012 r. mija dnia 25 marca 2012 r. Zobowiązanie wobec tego ulegnie przedawnieniu z końcem 2017 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów