0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dropshipping a ryczałt ewidencjonowany - jaka stawka podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dropshipping to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania formą ryczałtową, warto zastanowić się, czy mamy możliwość wyboru opodatkowania w tej właśnie formie, a jeżeli tak, to jakie stawki ryczałtu należy zastosować. "Dropshipping a ryczałt" to problematyka będąca przedmiotem niniejszej analizy.

Dwa modele dropshippingu

W pierwszej kolejności wskażmy, że dropshipping występuje w dwóch modelach biznesowych.

Pierwszy opiera się na usłudze pośrednictwa, w której ramach podatnik na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem towaru, lecz jedynie pośredniczy w transakcji pomiędzy dostawcą a odbiorcą. W takim przypadku przychodem podatnika jest kwota prowizji należna za świadczoną usługę pośrednictwa.

Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do ostatecznego nabywcy i z pominięciem podatnika, co powoduje, że nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Podatnik nie jest importerem towaru i nie sprowadza go na własny rachunek. Jego kluczową funkcją jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach

Natomiast drugi model opiera się na dokonaniu zakupu towaru i następnie jego odsprzedaży końcowemu nabywcy. Przedsiębiorca zarabia na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. W tym wariancie nie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, lecz z odpłatną dostawą towaru w imieniu podatnika.

Dropshipping może opierać się albo na świadczeniu usługi pośrednictwa w sprzedaży albo na odpłatnej dostawie towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży.

Dropshipping a ryczałt - czy to się wyklucza? 

Obecna konstrukcja ustawy o zryczałtowanym podatku nie wyklucza możliwości wyboru tej formy opodatkowania do przychodów z dropshippingu. W poprzednim stanie prawnym możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego do dropshippingu w formie usługi pośrednictwa była kwestią dyskusyjną. Aktualnie, z uwagi na usunięcie załącznika nr 2 z ustawy, istnieje możliwość wyboru tej formy opodatkowania.

Stawki ryczałtu przewidziane dla dropshippingu

W myśl ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% – przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,;
  • 3,0% – przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

W świetle powyższego należy zatem dokonać rozgraniczenia i wskazać, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w postaci dropshippingu opartego na usłudze pośrednictwa, to w takim przypadku właściwa będzie stawka 8,5% przychodu.

Natomiast, jeżeli jego działalność opiera się na modelu zakupu i sprzedaży towaru, to należy stosować stawkę 3% uzyskanego przychodu z działalności usługowej w zakresie handlu.

Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie ma możliwości uwzględnienia kosztu podatkowego, a podatek płatny jest od przychodu. To powoduje, że nie zawsze model dostawy towarów będzie korzystniejszy niż model pośrednictwa.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi dropshipping, opierając się na modelu usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów. Klient zamówił towar o wartości 800 zł. Podatnik pobrał od niego kwotę 1000 zł, z czego 800 zł przekazał sprzedawcy, a jako prowizję od sprzedaży zatrzymał dla siebie 200 zł. Kwota 200 zł to przychód z działalności gospodarczej. W tym przypadku zastosowanie znajdzie stawka 8,5% przychodu, dlatego też podatek wyniesienie 17 zł.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi dropshipping, opierając się na modelu dostawy towaru. Zakupił towar o wartości 800 zł i następnie we własnym imieniu sprzedał go klientowi za 1000 zł. Przychodem w tym przypadku jest kwota sprzedaży, czyli 1000 zł. Skoro stawka podatku wynosi 3%, to podatek ryczałtowy wyniesie 30 zł.

W tym miejscu trzeba dodać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt ewidencjonowany nie ma zastosowania do podatników osiągających w całości lub w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W rezultacie dropshipping w modelu dostawy takich towarów wyklucza możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego.

Dropshipping w modelu usługi pośrednictwa korzysta ze stawki ryczałtu 8,5%, natomiast w modelu dostawy towaru korzysta ze stawki 3%.

Podsumowując, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów możliwe jest zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego do działalności gospodarczej określanej jako dropshipping. 

Stawka podatku będzie zależna od przyjętego modelu biznesowego, który wynika ze sposobu konstrukcji umów z dostawcami oraz końcowymi nabywcami towarów. Inna stawka podatkowa będzie obowiązywać w przypadku, gdy podatnik świadczy usługę pośrednictwa sprzedaży, natomiast inna – gdy model opiera się na dostawie towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów