0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dropshipping a ryczałt ewidencjonowany - jaka stawka podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dropshipping to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania formą ryczałtową, warto zastanowić się, czy mamy możliwość wyboru opodatkowania w tej właśnie formie, a jeżeli tak, to jakie stawki ryczałtu należy zastosować. "Dropshipping a ryczałt" to problematyka będąca przedmiotem niniejszej analizy.

Dwa modele dropshippingu

W pierwszej kolejności wskażmy, że dropshipping występuje w dwóch modelach biznesowych.

Pierwszy opiera się na usłudze pośrednictwa, w której ramach podatnik na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem towaru, lecz jedynie pośredniczy w transakcji pomiędzy dostawcą a odbiorcą. W takim przypadku przychodem podatnika jest kwota prowizji należna za świadczoną usługę pośrednictwa.

Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do ostatecznego nabywcy i z pominięciem podatnika, co powoduje, że nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Podatnik nie jest importerem towaru i nie sprowadza go na własny rachunek. Jego kluczową funkcją jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach

Natomiast drugi model opiera się na dokonaniu zakupu towaru i następnie jego odsprzedaży końcowemu nabywcy. Przedsiębiorca zarabia na różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. W tym wariancie nie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, lecz z odpłatną dostawą towaru w imieniu podatnika.

Dropshipping może opierać się albo na świadczeniu usługi pośrednictwa w sprzedaży albo na odpłatnej dostawie towarów zakupionych w celu dalszej odsprzedaży.

Dropshipping a ryczałt - czy to się wyklucza? 

Obecna konstrukcja ustawy o zryczałtowanym podatku nie wyklucza możliwości wyboru tej formy opodatkowania do przychodów z dropshippingu. 

Trzeba bowiem wskazać, że w poprzednim stanie prawnym możliwość zastosowania ryczałtu do dropshippingu była wątpliwa.

Otóż wówczas obowiązywał załącznik nr 2 do ustawy, który zawierał katalog czynności wykluczających możliwość stosowania ryczałtu ewidencjonowanego.

W poz. 11 oraz 12 tego załącznika wymieniono „Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów” (PKWiU 46.18) oraz „Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju” (PKWiU 46.19). 

Dodatkowo w poz. 38 załącznika nr 2 do ustawy wymieniono „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń” (PKWiU ex 74.90.1). W zakresie tego rodzaju czynności mieściły się:

  • usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową;
  • usługi wyceny antyków, biżuterii itp.

To zatem mogło wskazywać, że usługi świadczone na zlecenie sprzedawcy produktów, polegające na wykonywaniu czynności pośrednictwa handlowego obejmującego m.in. przyjmowanie zamówień od klientów, przekazywanie ofert cenowych do klientów, wykluczały możliwość korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania działalności gospodarczej.

W poprzednim stanie prawnym możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego do dropshippingu w formie usługi pośrednictwa była kwestią dyskusyjną. Aktualnie, z uwagi na usunięcie załącznika nr 2 z ustawy, istnieje możliwość wyboru tej formy opodatkowania.

Stawki ryczałtu przewidziane dla dropshippingu

W myśl ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% – przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy);
  • 3,0% – przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

W świetle powyższego należy zatem dokonać rozgraniczenia i wskazać, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w postaci dropshippingu opartego na usłudze pośrednictwa, to w takim przypadku właściwa będzie stawka 8,5% przychodu.

Natomiast, jeżeli jego działalność opiera się na modelu zakupu i sprzedaży towaru, to należy stosować stawkę 3% uzyskanego przychodu z działalności usługowej w zakresie handlu.

Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie ma możliwości uwzględnienia kosztu podatkowego, a podatek płatny jest od przychodu. To powoduje, że nie zawsze model dostawy towarów będzie korzystniejszy niż model pośrednictwa.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi dropshipping, opierając się na modelu usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów. Klient zamówił towar o wartości 800 zł. Podatnik pobrał od niego kwotę 1000 zł, z czego 800 zł przekazał sprzedawcy, a jako prowizję od sprzedaży zatrzymał dla siebie 200 zł. Kwota 200 zł to przychód z działalności gospodarczej. W tym przypadku zastosowanie znajdzie stawka 8,5% przychodu, dlatego też podatek wyniesienie 17 zł.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi dropshipping, opierając się na modelu dostawy towaru. Zakupił towar o wartości 800 zł i następnie we własnym imieniu sprzedał go klientowi za 1000 zł. Przychodem w tym przypadku jest kwota sprzedaży, czyli 1000 zł. Skoro stawka podatku wynosi 3%, to podatek ryczałtowy wyniesie 30 zł.

W tym miejscu trzeba dodać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt ewidencjonowany nie ma zastosowania do podatników osiągających w całości lub w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W rezultacie dropshipping w modelu dostawy takich towarów wyklucza możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego.

Dropshipping w modelu usługi pośrednictwa korzysta ze stawki ryczałtu 8,5%, natomiast w modelu dostawy towaru korzysta ze stawki 3%.

Podsumowując, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów możliwe jest zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego do działalności gospodarczej określanej jako dropshipping. 

Stawka podatku będzie zależna od przyjętego modelu biznesowego, który wynika ze sposobu konstrukcji umów z dostawcami oraz końcowymi nabywcami towarów. Inna stawka podatkowa będzie obowiązywać w przypadku, gdy podatnik świadczy usługę pośrednictwa sprzedaży, natomiast inna – gdy model opiera się na dostawie towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów