Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy można wybrać kwartalny ryczałt?

Jakie warunki przejścia na kwartalne rozliczanie ryczałtu

Podatnicy podlegający ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązani wyliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać należną kwotę na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie powinni dokonywać ww. czynności do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Ustawa przewiduje również możliwość rozliczenia kwartalnego, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki.

Rozliczenie kwartalne mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (art. 21 ust. 1b ustawy). W 2013 r. limit wynosi po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 1 października 2012 r. - 102.550 zł.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie ryczałtu

Podatnik, który dokonał wyboru opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał, powinien zawiadomić o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Przedsiębiorca jest wtedy obowiązany do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania podatkowego (PIT-28).

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu kwartalnie, przyjmuje się, iż nadal obowiązują go te same zasady w latach następnych.