Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy można wybrać kwartalny ryczałt?

Jakie warunki przejścia na kwartalne rozliczanie ryczałtu

Podatnicy podlegający ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązani wyliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać należną kwotę na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie powinni dokonywać ww. czynności do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Ustawa przewiduje również możliwość rozliczenia kwartalnego, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki.

Rozliczenie kwartalne mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (art. 21 ust. 1b ustawy). W 2013 r. limit wynosi po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 1 października 2012 r. - 102.550 zł.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie ryczałtu

Podatnik, który dokonał wyboru opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał, powinien zawiadomić o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Przedsiębiorca jest wtedy obowiązany do obliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania podatkowego (PIT-28).

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu kwartalnie, przyjmuje się, iż nadal obowiązują go te same zasady w latach następnych.