Poradnik Przedsiębiorcy

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych form opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. W przeciwieństwie do ogólnych zasad opodatkowania (według skali podatkowej) i stawki liniowej, podatnicy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania. Taka grupa podatników zobowiązana jest do zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu odpowiadającej wykonywanym usługom w ramach działalności.

Kto może wybrać ryczałt i korzystać ze stawki ryczałtu?

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne lub spółki jawne osób fizycznych.

Jednak aby ww. podmioty mogły skorzystać z tej formy rozliczania się z fiskusem, muszą spełnić przede wszystkim wymóg określonych obrotów. I tak, przedsiębiorcy mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt, o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs NBP euro 1 października 2019 roku wynosił 4,3734 zł. Tym samym limit ryczałtu w przeliczeniu na złotówki w 2020 r. wynosi 1 093 350 zł.

Kolejnym warunkiem uprawniającym do korzystania z ryczałtu jest rodzaj prowadzonej działalności. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkiem zawodu lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej niektórych towarów, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii specjalistycznych),
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo wykluczeni są również:

 • podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej
 • podatnicy okresowo zwolnieni z podatku dochodowego, 
 • podatnicy, którzy przed wyborem ryczałtu w danym roku podatkowym prowadzili działalność na zasadach ogólnych (samodzielnie lub z małżonkiem),
 • podatnicy, którzy będą wykonywać ten sam rodzaj usług, co w ramach stosunku pracy, w jakim pozostawali przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek.

Różne stawki ryczałtu - jak wybrać odpowiednią?

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy stawki ryczałtu wynoszą:

- 20% przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, w ramach tzw. wolnych zawodów takich jak: 

  • lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii,
  • technik dentystyczny,
  • felczer, położna, pielęgniarka,
  • tłumacz,
  • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, tzw. korepetytor;

- 17% przychodów ze świadczenia usług:

  • związanych z zakwaterowaniem,
  • parkingowych,
  • fotograficznych,
  • w zakresie oprogramowania,
  • pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
  • organizowania wystaw, targów,
  • wynajmu i dzierżawy samochodów,
  • przez agencje pracy tymczasowej,
  • przez organizatorów i pośredników turystycznych;

- 12,5% przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;

- 10% przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy;

- 8,5% przychodów:

  • z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
  • ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
  • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  • prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy;

- 5,5% przychodów:

  • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • z prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

- 3% przychodów:

  • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
  • z działalności usługowej w zakresie handlu,
  • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
  • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej;

- 2% przychodów:

  • ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Powyżej podano jedynie przykłady działalności, których dotyczą określone stawki ryczałtu. Pełny katalog tych działalności jest dość długi i można go znaleźć w ww. ustawie.