0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca dane formalne – wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy okaże się, że na wystawionej fakturze sprzedaży jest błąd, należy wystawić fakturę korygującą. Wystawia ją sprzedawca towaru bądź usługi. Niektóre błędy na fakturze sprzedaży można skorygować za pomocą faktury korygującej dane formalne. Dowiedz się, kiedy dopuszczalna jest faktura korygująca dane formalne.

Faktura korygująca dane formalne – kiedy ją wystawić?

Podczas wystawiania faktury sprzedaży może się zdarzyć, że zostanie popełniony błąd. Pomyłka może dotyczyć różnych jej elementów. Jeśli błąd dotyczy treści, które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT, wówczas należy wystawić fakturę korygującą pozycje faktury. Jeśli zaś nieścisłość, jaka pojawi się na fakturze, będzie dotyczyła części opisowej, to w celu skorygowania można posłużyć się fakturą korygującą dane formalne.

Co do zasady fakturę korygującą dane formalne wystawia się, jeśli błąd na fakturze pierwotnej dotyczy:

 • daty wystawienia,
 • numeru faktury,
 • imienia i nazwiska bądź nazwy nabywcy lub sprzedawcy oraz ich adresów,
 • NIP-u sprzedawcy lub nabywcy,
 • daty dokonania bądź zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi,
 • daty otrzymania oraz metody płatności,
 • nazwy (rodzaju) towaru bądź usługi,
 • jednostki miary dostarczanych towarów/usług,
 • błędnie zamieszczonej na fakturze adnotacji, np. metoda kasowa.

Fakturę korygującą dane formalne można wystawić w sytuacji, gdy błąd na fakturze sprzedaży nie wpływa na rozliczenia podatku VAT, np. literówka w nazwie firmy lub błąd w NIP-ie.

W przypadku gdy fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe dla wszystkich podatników, faktura korygująca dane formalne nie będzie mogła być wystawiona jeżeli pomyłka dotyczy NIP-u nabywcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca, aby w KSeF znajdowały się poprawne dane dotyczące transakcji, będzie zobowiązany do skorygowania całej transakcji a następnie wystawienia poprawnej faktury na właściwy podmiot. Dodatkowo nie będzie możliwości wystawienia korekty daty wystawienia faktury ponieważ datą tą jest dzień wysłania faktury do KSeF.

Faktura korygująca dane formalne – jakie dane powinna zawierać?

Przepisy ustawy o VAT precyzują, jakie dane powinny zostać zawarte zarówno na fakturze VAT, jak i na fakturze korygującej. 

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy: 

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury,
 • numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej,
 • datę płatności,
 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy korekta,
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na stawki i kwoty dotyczące tych stawek oraz sprzedaży zwolnionej (w sytuacji, gdy korekta ma wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku VAT), 
 • prawidłową treść korygowanych pozycji (w sytuacji, gdy zmiana nie dotyczy zmiany wartości pozycji faktur).

Dodatkowo może, ale nie musi zawierać:

 • oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”,
 • przyczynę korekty.

Na fakturze danych formalnych zazwyczaj stosuje się określenia: przed korektą / po korekcie bądź stan poprzedni / stan aktualny – wskazując w ten sposób błędną oraz poprawną treść.

Do pobrania:

Wzór faktury korygującej.pdf
Wzór faktury korygującej.docx

Faktura korygująca dane formalne w ewidencjach

Fakturę korygującą dane formalne może wystawić jedynie sprzedawca towaru bądź usługi. Dokumentu tego nigdy nie wystawia nabywca. Jeśli nabywca zauważy błąd na fakturze zakupu, który nie ma wpływu na rozliczenia podatkowe, wówczas ma możliwość wystawienia noty korygującej.

Więcej informacji o wystawianiu faktur korygujących dane formalne i noty korygujące można znaleźć w artykule: Faktura korygująca a nota korygująca – różnice

Faktura korygująca dane formalne nie jest ujmowana w rejestrze VAT sprzedaży ani w księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu).

Faktura korygująca dane formalne - jak wystawić w wFirma.pl?

W celu wystawienia korekty danych formalnych w wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » ZMIEŃ DANE FORMALNE » WYSTAW KOREKTĘ DANYCH FORMALNYCH. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić uzasadnienie korekty oraz zmienić dane na prawidłowe. 

Faktura korygująca dane formalne w wfirma.pl

Jeżeli korekta odnosi się do zmiany danych wykazywanych w JPK V7, konieczne jest sporządzenie korekty pliku JPK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów