0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są skutki pominięcia faktury zakupu w JPK V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy co miesiąc składają plik JPK V7, są zobowiązani wykazywać w nim transakcje sprzedaży oraz transakcje zakupu (jeśli odliczają podatek VAT). Niekiedy może się zdarzyć, że w natłoku spraw zapomnimy ująć fakturę zakupu w pliku JPK V7. Jakie są skutki pominięcia faktury zakupu w JPK V7? Sprawdź!

Jakie zakupy należy wykazać w pliku JPK V7?

Plik JPK V7 składają czynni podatnicy VAT we wskazanej przez siebie częstotliwości na druku VAT-R (miesięcznie lub kwartalnie). Stanowi on po części ewidencję, która powinna zawierać dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące m.in. kwoty podatku naliczonego. Konieczność prowadzenia takiej ewidencji reguluje art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Na podstawie danych zawartych w pliku JPK V7 podatnik i tym samym urząd skarbowy, który go otrzyma, powinni móc określić kwotę podatku VAT od zakupów podlegającą odliczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące faktur zakupu ujmuje się w części ewidencyjnej pliku JPK V7, a w części deklaracyjnej wykazuje się tylko kwotę podatku VAT, która powinna wynikać z części ewidencyjnej pliku. Dlatego w przypadku rozliczeń kwartalnych ważne jest, aby pamiętać, że części ewidencyjne poszczególnych miesięcy danego kwartału powinny być po podsumowaniu spójne z kwotą wykazaną w części deklaracyjnej za cały kwartał. Stąd robiąc korektę pliku JPK V7, warto zastanowić się, czy nie wpłynie ona na kolejne pliki JPK V7. W ewidencji VAT zakupu dla celów podatku VAT naliczonego umieszcza się (gdy zakup służy czynnościom opodatkowanym) m.in.:

 • zakupy krajowe – dobrowolne odliczenie VAT;
 • zakupy zagraniczne – obowiązek wykazania w pliku JPK V7, jeśli dokonywany jest import usług, uproszczony import towarów czy WNT po stronie sprzedaży, a po stronie nabycia następuje dobrowolne odliczenie VAT, aby transakcja była neutralna podatkowo.

Warto wiedzieć, że w przypadku zakupów związanych z eksploatacją pojazdu (który ma użytek mieszany 50% odliczenie) w pliku JPK V7 zawierane są kwoty niepełne, czyli w wysokości, jaka jest możliwa do odliczenia – wprowadza się 50% wartości netto i 50% podatku VAT.

Wraz z wejściem w życie pliku JPK V7 wydane zostały objaśnienia, które wskazują sposób, w jaki należy uzupełnić w nim dane. Stanowią one załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Z wyjaśnień wynika, że w zakresie danych wymaganych do obliczenia podatku naliczonego podatnik powinien wykazywać jedynie wartość towarów i usług oraz podatek naliczony (wraz z korektami) w kwocie możliwej do odliczenia. Uprawnienie do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 86–92 ustawy o VAT z uwzględnieniem przepisów wykonawczych występuje w terminie rozliczeniowym na złożenie deklaracji (pliku JPK V7).

W ewidencji prowadzonej dla celów VAT trzeba zawierać następujące dane dotyczące m.in.:

 • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 • kontrahentów;
 • dowodów sprzedaży i zakupów.

W rejestrze VAT zakupu nie ujmuje się faktur zakupu, które dotyczą wyłącznie czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych, a także faktur zakupu, które nie zawierają kwot VAT podlegających odliczeniu.

Jakie są skutki pominięcia faktury zakupu w JPK V7?

Podatnik, który nie zawrze faktury zakupu w pliku JPK V7, ma kilka opcji działania:

 • jeśli faktura nie zawiera podatku VAT do odliczenia, to nie ujmuje jej w pliku JPK V7;
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK V7, wówczas podatnik może dokonać odliczenia bez korekty w:
  • jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia kwartalnego;
  • jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia miesięcznego;
 • jeśli faktura zawiera podatek VAT możliwy do odliczenia, a nie została zawarta w podstawowym terminie w pliku JPK V7 oraz w żadnym z omówionych w pkt 2, to wówczas jej ujęcie możliwe jest w drodze korekty pliku JPK V7 w podstawowym terminie w pliku JPK V7 bądź w jednym z tych omówionych w pkt 2.

Więcej w temacie odliczenia VAT w artykule: Odliczenie VAT – jak go dokonać i w jakim okresie?

Brak ujęcia faktury zakupu w rejestrze VAT nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji. Wynika to z faktu, że odliczenie podatku VAT to prawo, a nie obowiązek przedsiębiorcy. Przy czym jeśli podatnik nie zdecyduje się na odliczenie podatku VAT, to podatek nie staje się kosztem, więc księgowanie faktury w KPiR odbędzie się w kwotach netto.

Wyjątkiem od powyższego jest transakcja WNT, import usług czy import towarów art. 33a, których dokonanie obowiązkowo musi zostać wykazane w rejestrze VAT sprzedaży (jako że naliczenie podatku jest obowiązkiem nabywcy). Jeśli więc podatnik pominął ujęcie faktury zakupu dokumentującej powyższe transakcje, będzie zobowiązany do ich ujęcia w momencie powstania obowiązku podatkowego. Jeśli za ten okres został już złożony plik JPK V7, to konieczna będzie jego korekta i uwzględnienie transakcji. VAT od takich transakcji można odliczyć dobrowolnie (jeśli występuje takie prawo), aby transakcja była neutralna podatkowo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów