0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności a prywatnie – różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na gruncie podatku PIT odpłatne zbycie nieruchomości może być kwalifikowane do dwóch odrębnych źródeł przychodu. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy też ze sprzedażą majątku prywatnego, różny będzie mechanizm opodatkowania. Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a prywatnie - poniżej prezentujemy najważniejsze różnice w tym zakresie.

Sprzedaż nieruchomości a dwa źródła przychodów w podatku PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis reguluje tzw. prywatne zbycie nieruchomości. W oparciu o tę regulację możemy wyróżnić dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby przychód z odpłatnego zbycia zakwalifikować do tego źródła:

  • odpłatne zbycie następuje w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia nieruchomości (w przypadku budynków wzniesionych na gruncie użytkowanym wieczyście termin obliczamy od końca roku kalendarzowego wybudowania) oraz
  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast następuje sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, to w takim wypadku mamy do czynienia ze źródłem przychodu określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, tj. „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na istotny wyjątek określony w art. 14 ust. 2c ustawy PIT. Przepis ten stanowi bowiem, że w sytuacji gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość mieszkalna wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to pomimo to przychód trzeba zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, czyli „sprzedaż prywatna”.

Podkreślić przy tym należy, że powyższy wyjątek obejmuje wyłącznie nieruchomości mieszkalne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a więc stanowiące środek trwały. Reguła ta nie będzie zatem obejmować nieruchomości przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (towary handlowe) ani też nieruchomości użytkowych.

Ustawa PIT wyróżnia dwa źródła, do których można zaliczyć przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Szczególne zasady obejmują sprzedaż nieruchomości mieszkalnych stanowiących środek trwały w działalności gospodarczej.

Sprzedaż nieruchomości prywatnej

Jak wskazaliśmy na początku, w tym przypadku obowiązek podatkowy występuje wyłącznie w sytuacji, gdy do odpłatnego zbycia dochodzi w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia nieruchomości.

Jeśli sprzedaż następuje po tym terminie, to żadne powinności po stronie sprzedawcy nie pojawiają się – nie ma konieczności wykazywania tak powstałego przychodu w jakiejkolwiek deklaracji podatkowej.

Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstaje, to należy zastosować zasady określone w art. 30e ustawy PIT.

Z treści tego przepisu wynika, że stawka podatku wynosi 19% i jest obliczana od dochodu, który w tym wypadku stanowi podstawę opodatkowania. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W kontekście powyższego zauważmy, że w ustaleniu podstawy opodatkowania należy wziąć pod uwagę dokonane odpisy amortyzacyjne. Wynika to z faktu, że przedmiotem sprzedaży prywatnej nieruchomości mogą być nie tylko nieruchomości mieszkalne (gdzie amortyzacja na mocy art. 22c pkt 2 ustawy PIT jest wyłączona), ale i również użytkowe.

W przypadku powstania zobowiązania podatkowego zapłata podatku następuje w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym równocześnie ze złożeniem deklaracji PIT-39. Nie ma konieczności regulowania zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego.

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 9 ust. 3a pkt 1 ustawy PIT przepisy dotyczące rozliczania strat podatkowych nie mają zastosowania do dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. To oznacza, że strata ze zbycia jednej nieruchomości nie może pomniejszyć dochodu ze sprzedaży innej nieruchomości w ramach tego źródła przychodu.

Przykład 1.

W jaki sposób rozliczyć stratę ze sprzedaży nieruchomości prywatnej?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w 2021 roku sprzedała nieruchomość za 150 000 zł. Nieruchomość tę zakupiła rok wcześniej za kwotę 170 000 zł. Stratę w wysokości 20 000 zł podatnik wykazał w PIT-39 składanym do 30 kwietnia 2022 roku. Następnie w 2022 roku podatnik sprzedał nieruchomość za 200 000 zł, którą zakupił w 2019 roku za 140 000 zł. W konsekwencji w zeznaniu PIT-39 za 2022 rok podatnik wykaże dochód do opodatkowania w kwocie 60 000 zł. Od dochodu nie można odliczyć straty wykazanej w PIT-39 za 2021 rok.

Końcowo wskażmy, że wyłącznie w ramach tego źródła przychodu podatnik ma możliwość zastosowania zwolnienia ze względu na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe. Wynika to z faktu, iż stanowiący o zwolnieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT odnosi się w swojej treści tylko do art. 30e ustawy PIT.

W przypadku sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą należy zastosować 19% stawkę podatku PIT do dochodu i złożyć zeznanie PIT-39. Podatnicy mają możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego, jednak nie jest możliwe rozliczenie straty podatkowej.

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej

W sytuacji gdy następuje sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, powstały w ten sposób przychód (z zastrzeżeniem treści art. 14 ust. 2c ustawy PIT) rozliczamy na analogicznych zasadach jak każdy zysk wygenerowanych w ramach tego źródła.

W zależności od wybranej formy opodatkowania różne też będą stawki podatkowe. W przypadku podatku liniowego 19%, skali podatkowej 12% lub 32%, natomiast jeśli chodzi o ryczałt – 10%. Warto też pamiętać, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawą opodatkowania jest przychód niezależnie od wielkości kosztów.

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej generuje również konieczność uwzględnienia dochodu w obliczaniu zaliczki na podatek w trakcie roku. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca nie składa w tym zakresie osobnej deklaracji PIT, lecz ujmuje powstały dochód łącznie z innymi dochodami w jednej deklaracji podatkowej.

Z uwagi jednak na fakt, iż tak powstały przychód zaliczamy do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, możliwe jest rozliczenie straty ze zbycia jednej nieruchomości z dochodami z pozostałej działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy następuje sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej podatnik stosuje zasady właściwe dla wybranej formy opodatkowania. W zależności od okoliczności jako podstawę opodatkowania podatnik będzie ustalał dochód bądź przychód.

Różnice występujące pomiędzy omawianymi źródłami przychodu w zakresie zbycia nieruchomości są bardzo duże. Obowiązują różne stawki podatku oraz różne mechanizmy rozliczenia zobowiązania podatkowego. W świetle powyższego bardzo ważnym zagadnieniem staje się poprawne określenie źródła przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów