Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracja VAT-8 - wszystko co powinieneś wiedzieć

Przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, może dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT). Jakie ma wtedy obowiązki? W jakim terminie powinna zostać złożona deklaracja VAT-8? Sprawdźmy.

Czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT "Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz."

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują lub zamierzają dokonywać transakcji WNT, obowiązani są przed dniem pierwszego nabycia dokonać rejestracji dla potrzeb VAT UE. Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązek ten dotyczy bezwzględnie podatników będących czynnymi podatnikami VAT. Przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz deklaracji podsumowującej VAT UE.

Limit nabycia a deklaracja VAT-8

Jeśli podatnik jest zwolniony z VAT, obowiązek rejestracji na potrzeby WNT powstaje w chwili przekroczenia limitu nabycia powyżej 50 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z przedmiotowego zwolnienia z VAT lub ze względu na wysokość obrotów do 200 000 zł, nadal mają prawo do tego zwolnienia. Po dokonaniu rejestracji dla potrzeb WNT nie stają się jednak czynnymi podatnikami VAT, a jedynie zostają wpisani do bazy przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 oraz deklarację podsumowującą VAT UE.

Do rejestracji firmy do celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (w tym WNT) potrzebny będzie formularz VAT-R, z wypełnioną częścią C.3.

Potwierdzeniem zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE jest otrzymanie druku VAT 5 UE. Od tej pory na potrzebę dokonywania WNT przedsiębiorca będzie posługiwał się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonym kodem PL.

Pamiętaj!

Jeżeli przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru:

  • jest czynnym podatnikiem VAT, to podatek z tytułu WNT rozlicza w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz składa deklarację podsumowującą VAT UE,

  • nie jest czynnym podatnikiem VAT oraz

  • wartość nabytego towaru jest większa niż 50 000 zł, to zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-8 oraz deklaracji podsumowującej VAT UE,

  • całkowita wartość nabytego towaru w roku podatkowym oraz roku poprzedzającym nie przekracza kwoty 50 000 zł, to nie ma obowiązku składania deklaracji.

Podatnik zwolniony z VAT, który poprzez przekroczenie limitu 50 000 zł w związku z WNT jest zobowiązany do rejestracji do VAT UE oraz naliczania i opłacania podatku na podstawie deklaracji VAT-8, powinien składać deklaracje, nawet jeśli w następnych okresach wewnątrzwspólnotowe nabycia nie wystąpią. Deklaracja VAT-8 powinna zostać złożona do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji za 3 następnych miesięcy lub za kolejny kwartał, to na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT zostanie skreślony z rejestru VAT UE.