Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy numer VAT UE jest niezbędny przy WNT?

Transakcje z podmiotami zagranicznymi powodują u podatników wiele wątpliwości, przez wzgląd na szczególne zasady ich rozliczania. Przykładowo, by można było mówić o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), muszą zostać spełnione określone w przepisach warunki. Jednym z nich jest posiadanie tzw. NIP unijnego przez obie strony transakcji. Czy brak rejestracji do VAT UE wyklucza możliwość rozliczenia WNT? Sprawdźmy.

 

WNT - co to takiego?

Informacji na temat WNT należy szukać w ustawie o VAT.

Ważne!

“Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (...) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz”.

WNT będzie stanowiło zatem nabycie towarów (nie usług!), które są przywożone z kraju należącego do Unii Europejskiej, czy to bezpośrednio przez nabywającego, czy też przywożone lub wysyłane przez dostawcę.

WNT - warunki konieczne

Ponieważ - jak zostało wspomniane we wstępie - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to szczególny rodzaj transakcji, by można było rozliczyć daną transakcję jako WNT, muszą zostać spełnione określone warunki.

Przede wszystkim, zgodnie z wyżej przytoczoną definicją, aby można było mówić o WNT, musi nastąpić przeniesienie (przywóz, wysyłka) towarów z jednego kraju UE do drugiego.

Warunek konieczny przy WNT = przekroczenie granicy!

Kolejnym warunkiem niezbędnym do uznania danej transakcji za WNT jest posiadanie przez jej strony (nabywcę oraz sprzedawcę) właściwych statusów podatkowych.

Jeżeli stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywca musi być podatnikiem (lub podatnikiem podatku od wartości dodanej), a nabywane towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Co ważne, również sprzedawca (strona dokonująca dostawy towarów) musi posiadać status podatnika. Czym on dokładnie jest?

W Polsce mianem podatnika określa się wszystkie osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Nie ma tu znaczenia, czy rejestrowały się one jako czynni podatnicy VAT, czy też korzystają w tym zakresie ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT

“Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”

WNT to nie tylko towary handlowe

Dla wielu przedsiębiorców WNT musi dotyczyć wyłącznie nabycia towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (tzw. towarów handlowych). Nic bardziej mylnego - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów może mieć również miejsce przy zakupie wyposażenia, środków trwałych lub zwykłych towarów służących prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.