Poradnik Przedsiębiorcy

Czy numer VAT UE jest niezbędny przy WNT?

Transakcje z podmiotami zagranicznymi powodują u podatników wiele wątpliwości, przez wzgląd na szczególne zasady ich rozliczania. Przykładowo, by można było mówić o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), muszą zostać spełnione określone w przepisach warunki. Jednym z nich jest posiadanie tzw. NIP unijnego przez obie strony transakcji. Czy numer VAT UE jest konieczny oraz czy brak rejestracji do VAT UE wyklucza możliwość rozliczenia WNT? Sprawdźmy.

WNT - co to takiego?

Informacji na temat WNT należy szukać w ustawie o VAT.

“Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (...) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz”.

WNT będzie stanowiło zatem nabycie towarów (nie usług!), które są przywożone z kraju należącego do Unii Europejskiej, czy to bezpośrednio przez nabywającego, czy też przywożone lub wysyłane przez dostawcę.

WNT - warunki konieczne

Ponieważ - jak zostało wspomniane we wstępie - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to szczególny rodzaj transakcji, by można było rozliczyć daną transakcję jako WNT, muszą zostać spełnione określone warunki.

Przede wszystkim, zgodnie z wyżej przytoczoną definicją, aby można było mówić o WNT, musi nastąpić przeniesienie (przywóz, wysyłka) towarów z jednego kraju UE do drugiego.

Warunek konieczny przy WNT = przekroczenie granicy!

Kolejnym warunkiem niezbędnym do uznania danej transakcji za WNT jest posiadanie przez jej strony (nabywcę oraz sprzedawcę) właściwych statusów podatkowych.

Jeżeli stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywca musi być podatnikiem (lub podatnikiem podatku od wartości dodanej), a nabywane towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Co ważne, również sprzedawca (strona dokonująca dostawy towarów) musi posiadać status podatnika. Czym on dokładnie jest?

W Polsce mianem podatnika określa się wszystkie osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Nie ma tu znaczenia, czy rejestrowały się one jako czynni podatnicy VAT, czy też korzystają w tym zakresie ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:
“Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”

WNT to nie tylko towary handlowe

Dla wielu przedsiębiorców WNT musi dotyczyć wyłącznie nabycia towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (tzw. towarów handlowych). Nic bardziej mylnego - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów może mieć również miejsce przy zakupie wyposażenia, środków trwałych lub zwykłych towarów służących prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

NIP unijny VAT UE a WNT

Podsumowując powyższe rozważania, można odpowiedzieć na pytanie: czy można rozliczyć WNT, jeśli zakupu towarów z kraju UE dokonał polski przedsiębiorca zarejestrowany dla celów VAT, ale nieposiadający tzw. NIP unijnego?

Odpowiedź brzmi: tak. Brak NIP unijnego nie wyklucza zaistnienia transakcji WNT. Należy mieć jednak na uwadze, że brak rejestracji dla celów VAT UE sprawia, że nie jest możliwe zastosowanie przez sprzedawcę stawki 0% VAT.

Transakcja WNT nie zawsze jest opatrzona 0% stawką podatku od wartości dodanej!

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w systemie wfirma.pl

Fakturę dokumentującą WNT można w bardzo prosty sposób zaksięgować w systemie wfirma.pl. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT oraz wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. Następnie faktyczną wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji (zazwyczaj 23%). Określamy również prawidłowe daty w pozycjach.

Numer VAT UE - wybór stawki VAT

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczając kratkę WNT. Jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej, to w tym miejscu należy również wybrać walutę w jakiej faktura została wystawiona.

Numer VAT UE - księgowanie WNT

Zaksięgowana w ten sposób faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży oraz w rejestrze VAT zakupu, a także w KPiR, po przeliczeniu na złotówki. Transakcja również zostanie ujęta w informacji podsumowującej VAT-UE.