0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja IFT-1/IFT-1R – do czego służy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy podatnicy zobligowani są do składania wielu różnych deklaracji, zeznań oraz informacji podatkowych. Wśród bogatego katalogu dokumentów funkcjonuje również informacja IFT-1/IFT-1R. Na ogół jest to druk rzadko spotykany, jednakże nie można wykluczyć sytuacji, w której podmiot z polski będzie zmuszony do sporządzenia takiego dokumentu. Warto zatem wyjaśnić, do czego służy ta informacja oraz kiedy i gdzie należy ją złożyć.

Informacja IFT-1/IFT-1R obowiązkiem płatnika

Poszukując odpowiedzi na pytanie, kto jest zobowiązany do sporządzania tej informacji, wskazać należy, że powinność ta dotyczy wyłącznie płatnika. Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnik to podmiot, który jest zobligowany do obliczenia oraz pobrania podatku od podatnika, a następnie wpłaty podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Należy jednak podkreślić, że informacja IFT-1/IFT-1R dotyczy szczególnego rodzaju płatnika. Otóż zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12.

Katalog przychodów opisanych w cytowanych powyżej art. 29, 30 oraz 30a ustawy PIT jest bardzo obszerny, w związku z czym wskażmy jedynie podstawowe i najczęściej spotykane przychody:

  • z działalność wykonywanej osobiście, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
  • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
  • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
  • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania;
  • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  • z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W stosunku do powyższych rodzajów przychodów płatnik będący podmiotem wypłacającym wynagrodzenie ma ustawowy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku. Będąca przedmiotem analizy informacja IFT-1/IFT-1R dotyczy właśnie tego zakresu jego działalności.

Obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R spoczywa na płatniku, który jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku z tytułu wypłaconego wynagrodzenia na podstawie art. 29, 30 oraz 30a ustawy PIT.

Sporządzenie informacji IFT-1/IFT-1R

Trzeba jednak zauważyć, że analizowana informacja nie jest sporządzana za każdym razem, gdy pojawi się przychód wymieniony we wskazanych artykułach. Kluczowy jest bowiem status podatnika, czyli odbiorcy wynagrodzenia.

Najważniejszą okolicznością jest fakt, że informację IFT-1/IFT-1R sporządza się wyłącznie, gdy przychód jest wypłacany nierezydentowi, czyli osobie, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania oraz podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podstawą prawną informacji IFT-1/IFT-1R jest art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT, który podaje, że płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R). Powoływany art. 3 ust. 2a ustawy wskazuje natomiast, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Informacja IFT-1/IFT-1R jest sporządzana przez płatnika wyłącznie gdy podatnik, od którego następuje pobór podatku, jest nierezydentem niemającym miejsca zamieszkania w Polsce.
Cytowany art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT nie tylko wyznacza zakres opodatkowania, lecz także wskazuje termin złożenia informacji oraz podaje, komu taka informacja powinna zostać przesłana. Dokument ten należy przesłać zarówno do nierezydenta, jak i do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w Polsce dla opodatkowania osób zagranicznych (lista wyspecjalizowanych urzędów skarbowych znajduje się w rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych).

Natomiast odnośnie do terminów złożenia informacji warto wskazać, że oprócz art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, funkcjonuje również art. 42 ust. 4 ustawy, który stanowi, że na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

W rezultacie informacja roczna IFT-1R jest sporządzana i przesyłana do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, natomiast informacja IFT-1 jest sporządzana na wniosek zagranicznego podatnika i przesyłana w terminie 14 dni zarówno do nierezydenta, jak i do właściwego urzędu skarbowego. Druk służący do składania danych jest określony jako IFT-1/IFT-1R, jednak z wyjaśnień zawartych na samym formularzu wynika, że niepotrzebną część należy po prostu skreślić.

Informacja IFT-1 oraz IFT-1R jest przesyłana zarówno do podatnika będącego nierezydentem, jak i do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w Polsce. Termin złożenia druku zależy od tego, czy mamy do czynienia z informacją roczną, czy też z informacją sporządzaną na wniosek podatnika.

Informacja IFT-1/IFT-1R w kontekście umów międzynarodowych

Należy pamiętać, że wszelkie kwestie związane z poborem zryczałtowanego podatku od przychodów określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy PIT trzeba rozpatrywać w kontekście zawartych przez Polskę umów międzynarodowych. W rezultacie na skutek zastosowania postanowień konkretnej umowy może okazać się, że wypłacone wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Czy w takim przypadku odpada obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R?

Jak możemy przeczytać w art. 42 ust. 6 ustawy PIT, informacje sporządzają i przekazują również płatnicy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązani do poboru podatku, o którym mowa w art. 29–30a. W konsekwencji także w przypadku gdy na płatniku nie spoczywa obowiązek pobrania podatku, informacja IFT-1/IFT-1R musi zostać sporządzona w przewidzianych terminach.

Nawet w sytuacji, gdy wypłacone nierezydentowi wynagrodzenie jest zwolnione w Polsce od podatku na mocy postanowień odpowiedniej umowy międzynarodowej, płatnik nadal ma obowiązek przygotowania i wysłania informacji IFT-1/IFT-1R.
Podsumowując niniejszy artykuł, warto wskazać, że choć informacja IFT-1/IFT-1R jest dokumentem nietypowym i raczej rzadko spotykamy w codziennej działalności płatników, to świadomość co do okoliczności, kiedy należy ją przygotować oraz gdzie i w jakim terminie przesłać, może uchronić płatnika przed niemiłymi konsekwencjami związanymi z naruszeniem obowiązków podatkowych.

Wystawianie IFT-1/IFT-1R w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość rozliczania osób, które nie posiadają statusu rezydenta. Informację o wysokości przychodu nierezydenta IFT-1/IFT-1R można wygenerować z poziomu:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

informacja ift-1 - generowanie

  • KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Tak wygenerowaną deklarację można wysłać bezpośrednio z systemu wFirma.pl do urzędu skarbowego. 

 informacja ift-1 - wysyłka deklaracji

Informacja IFT-1/IFT-1R dotyczy szczególnego rodzaju płatnika, który zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PIT jest obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy bądź wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów