Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 za cudzoziemca wyłącznie z numerem PESEL

Zatrudniam 30 osób, z czego większość to obcokrajowcy. Obowiązek przekazania za nich PIT-11 za 2018 rok do urzędu skarbowego mija 31 stycznia, zatem chciałabym sporządzić deklaracje odpowiednio wcześnie. Czy to prawda, że obecnie PIT-11 za cudzoziemca-rezydenta można wysłać tylko z numerem PESEL?

Anita, Kutno

 

Cudzoziemiec zamieszkujący i podejmujący pracę na terenie Polski, powinien wystąpić w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na pobyt stały lub czasowy o wydanie numeru PESEL.

Identyfikator podatkowy na PIT-11 za cudzoziemca

Od 2018 roku jedynym właściwym identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przybywających na terytorium kraju w celu wykonywania pracy jest wyłącznie PESEL.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obcokrajowiec prowadzi tu działalność gospodarczą i ma nadany NIP, wówczas ten identyfikator co do zasady może być wystarczający do rozliczenia. Mówi o tym ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Art. 3. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Jak było rok temu?

W poprzednim roku PIT-11 za cudzoziemca, który nie miał nadanego żadnego identyfikatora przez polski urząd, można było rozliczyć podając serię i numer paszportu. W polu dotyczącym NIP wystarczyło wpisać “9999999999”. Obecnie wysyłka takiego zeznania prawdopodobnie nie będzie możliwa – bramka Ministerstwa Finansów może zwracać błąd o nieprawidłowym numerze ID.

Potwierdza to komunikat Ministerstwa Finansów opublikowany 19 grudnia 2018 roku, w którym czytamy:

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

  • zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
  • złożenie wniosku o nadanie nr PESEL [1].

[1] w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

Wysyłka PIT-11 tylko elektronicznie

Oprócz tego, że skrócono okres przekazywania PIT-11 do urzędu skarbowego – wszyscy pracodawcy muszą złożyć to zeznanie za 2018 rok do 31 stycznia 2019 roku – przepisy zezwalają na wysyłkę deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czyli wyeliminowana została możliwość składania zeznania w formie papierowej. Ilość zatrudnianych pracowników nie ma tu żadnego znaczenia (dotychczas wysyłka elektroniczna była obowiązkowa dla pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników).