Poradnik Przedsiębiorcy

Inwestycje w obcym środku trwałym

Czym są inwestycje w obcym środku trwałym?

Inwestycje w obcym środku trwałym to nakłady poniesione na obcy środek trwały, który nie jest własnością firmy ale jest użytkowany na podstawie zawartej umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze.

Ulepszenie obcego środka trwałego nastąpi gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obcego środka trwałego przekroczy w danym roku podatkowym 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT), a wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania.

Ważne!

Budynki i budowle wybudowane na obcym gruncie nie są inwestycją w obcym środku trwałym.

Remont a inwestycje w obcym środku trwałym

Istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, nie zmieniające jego charakteru i funkcji. Remont nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego. Jest to wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodu jednak nie podlega on amortyzacji. A więc nie jest to inwestycja (ulepszenie) ponieważ przez ulepszenie należy rozumieć trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość użytkową.

Jednak odstępstwem od tej reguły jest sytuacja gdzie prace zmierzają do przystosowania lokalu do potrzeb działalności gospodarczej, gdzie już sam fakt zmiany przeznaczenia lokalu wskazuje na to, iż podatnik przeprowadzi jego modernizację. Wówczas w tej części wydatki podatnika są wydatkami inwestycyjnymi i podlegają amortyzacji.

Wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym

Na wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym będą składały się wszystkie wydatki poniesione w tym celu, które zostały prawidłowo udokumentowane.

Inwestycje w obcych środkach trwałych wprowadza się do ewidencji na podstawie odpowiedniej grupy KŚT, do której należał ulepszony środek trwały. Należy pamiętać, że samego obcego środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innej nie można wprowadzać do własnej ewidencji środków trwałych.

 

Ważne!

Czynsz za najem nie ulepsza obcych środków trwałych.

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji bez względu na przewidywany okres ich użytkowania.

Podatnicy mogą samodzielnie ustalać własne stawki amortyzacyjne ulepszeń w obcych środkach trwałych. Jednak trzeba pamiętać o tym, że okres amortyzacji dla:

 • inwestycji w obcych budynkach, lokalach, budowlach nie może być krótszy niż 10 lat
 • inwestycji w obcych środkach trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wynosi:
  - 24 miesiące- gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł
  - 36 miesiące- gdy ich wartość początkowa jest większa niż 25.000 zł ale nie przekracza 50.000 zł
  - 60 miesięcy w pozostałych przypadkach
 • inwestycji w obcych środkach transportu, w tym samochodów osobowych minimalny okres amortyzacji musi wynosić 30 miesięcy.

Inwestycję w obcym środku trwałym można amortyzować również według stawek z rocznego wykazu stawek amortyzacyjnych odpowiadających środkowi trwałemu, którego ulepszenie dotyczy.

Gdy środek trwały jest użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej należy uwzględnić okres trwania umowy.

Inwestycja w obcym środku trwałym, której wartość jest mniejsza niż 10.000 zł

W przypadku inwestycji w obcym środku trwałym, której wartość jest mniejsza niż 10.000 zł istnieje kilka rozwiązań:

 • poniesione nakłady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie oddania obcego środka trwałego do użytkowania, bez konieczności ich amortyzacji,
 • mogą zostać jednorazowo zamortyzowane w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym,
 • mogą być amortyzowane za pomocą przyjętych stawek amortyzacyjnych.