0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak napisać i kiedy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasami przez zwykłe niedopatrzenie bądź błąd w deklaracji podatkowej może wystąpić nadpłata podatku VAT. W sytuacji, kiedy zwiększyła się kwota podatku podlegająca odliczeniu lub uległa zmniejszeniu wartość podatku należnego - pomniejszy się także zobowiązanie podatkowe. Wówczas podatnik powinien złożyć korektę deklaracji VAT-7 wraz z odpowiednim pisemnym wyjaśnieniem przyczyn nieprawidłowości, a także wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Regulacje w zakresie rozliczeń znajdziesz w Ordynacji podatkowej

Główne regulacje w zakresie nadpłaty podatku od towarów i usług są zawarte w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 72 § 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Dodatkowo, jeżeli uregulowanie zobowiązania podatkowego dotyczyło zaległości, to zapłacone odsetki za zwłokę traktowane są również jako nadpłata.

Kiedy powstaje termin nadpłaty podatku?

Termin powstania nadpłaty podatku VAT występuje w momencie zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Natomiast składający deklaracje rozliczeniowe w sposób kwartalny, mogą stwierdzić nadpłatę podatku z datą dostarczenia formularza do urzędu skarbowego.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Warto wiedzieć, iż sama korekta wykazująca nadpłatę nie rozwiązuje problemu i nie wystarcza, aby uzyskać zwrot. Wymagany jest bowiem wniosek o stwierdzenie nadpłaty, który jak wynika z przepisów może złożyć podatnik, który wykazał w skorygowanej deklaracji zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej oraz dokonał opłaty.

Według Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 75 § 4 urząd może dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty podatku, bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę, jeżeli prawidłowo skorygowana deklaracja nie będzie budzić zastrzeżeń. W przeciwnym razie, złożenie wspomnianego wniosku spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego, a wystawienie decyzji nastąpi po jego zakończeniu.

Czas oczekiwania na decyzję

Jak można się spodziewać, organ podatkowy nie dokona natychmiastowego zwrotu nadpłaty zaraz po otrzymaniu wniosku, wraz z korektą deklaracji. Przysługuje mu bowiem pewien czas, w którym może bez pośpiechu podjąć decyzję. Termin ten jednak nie jest ustalany dowolnie według uznania, lecz wynika z ww. ustawy. W przypadku, kiedy nadpłata wynika ze złożonej korekty deklaracji, wówczas urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu zobowiązania w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia korekty. Fiskus posiada również prawo do samodzielnego dokonania korekty deklaracji w ramach czynności sprawdzających. Wtedy zwrot nadpłaty musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez podatnika na sporządzoną korektę.

Natomiast jeżeli nadpłata podlega zwrotowi na podstawie wydanej przez urząd decyzji stwierdzającej lub określającej kwotę nadpłaty, jej zwrot powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty wydania decyzji.

Warto wiedzieć, że najczęściej nadpłata powstaje poprzez korektę deklaracji

Podstawowym sposobem na powstanie nadpłaty podatku od towarów i usług jest korekta deklaracji. Jednak istnieją również inne źródła jej powstania, a w szczególności:

  • zmiana, stwierdzenie nieważności lub nawet uchylenie decyzji organu podatkowego,
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a także
  • orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Regulacje wynikające z ustawy o VAT stanowią, że nadpłatą jest także różnica podatku niezwrócona przez urząd skarbowy w obowiązujących terminach podlegająca oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Wówczas nadpłata, wraz z oprocentowaniem podlega w pierwszej kolejności zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych z odsetkami za zwłokę. W sytuacji, kiedy żadne z powyższych nie występują, nadpłata podlega zwrotowi, chyba że podatnik wnioskował o zaliczenie nadpłaty na konto przyszłych zobowiązań podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów