0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od środków transportowych - 2024

Wielkość tekstu:

Podatek od środków transportowych, co do zasady wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy. Kwestie z nim związane zostały uwzględnione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych - 2024

Rodzaj pojazdu

Maksymalna wysokość podatku

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  a) od 3,5 do 5,5 tony,

  b) od 5,5 do 9 ton,

  c) powyżej 9 ton

 

 

1 173,19 zł

1 957,12 zł

2 348,52 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)

4 481,57 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3

2 739,90 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  a) do 36 ton włącznie

  b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy)

3 463,95 zł
 
4 481,57 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5

2 348,52 zł

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  a) do 36 ton włącznie

  b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy)

 

2 739,90 zł

3 463,95 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem

kierowcy:

  a) mniejszej niż 22 miejsca

  b) równej lub większej niż 22 miejsca

 

 

2 773,16 zł

3 506,02 zł

Podatek od środków transportu - przedmiot opodatkowania

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • autobusy.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest gmina, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Gmina jako organ podatkowy uchwala stawki w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów