Poradnik Przedsiębiorcy

Wpłaty do PPK – jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania mający na celu mobilizację pracowników do gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na emeryturę. Wpłaty do PPK są finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz z budżetu państwa. W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

Wpłaty do PPK pracodawcy i pracownika

Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika oraz pracodawcę dzielą się na wpłaty podstawowe oraz dodatkowe. Wysokość wpłat podstawowych jest określona przez art. 26 oraz art. 27 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej ustawa o PPK) i wynosi 2% wynagrodzenia w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia dla wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Pracownik, który w danym miesiącu uzyska wynagrodzenie nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia stopy procentowej wpłaty podstawowej, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia.

Oprócz obowiązkowych wpłat podstawowych zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość odprowadzania dobrowolnych wpłat dodatkowych. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia, natomiast pracodawca w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Do pobrania:

pdf
PPK, czyli pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie.pdf Pobierz kompleksową broszurę nt. PPK

Oznacza to, że zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający mogą odprowadzać wpłaty do PPK w wysokości maksymalnej wynoszącej po 4% wynagrodzenia miesięcznie.

Wynagrodzenie uczestnika PPK

Zgodnie z art. 28 ustawy o PPK przedsiębiorca dokonuje wpłat do programu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Wspomniany wcześniej przepis określa również zakres obowiązków pracodawcy w zakresie opłacania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK, w myśl którego pracodawca jest obowiązany w szczególności do:

 • obliczania i dokonywania finansowanych przez siebie wpłat do wybranej instytucji finansowej;
 • obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK do wybranej instytucji finansowej.

Pracodawca nalicza oraz – w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika – pobiera środki przeznaczone do wpłaty na konto uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Następnie obliczone i pobrane z wynagrodzenia wpłaty przekazuje do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.

Pierwszą wpłatę należy przekazać w terminie od 1. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK. W przypadku kolejnych ustawa o PPK nie określa, kiedy najwcześniej można ich dokonać – wskazuje jedynie maksymalny termin.

 Zobacz film: Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych - jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

 

 

Przykład 1.

Wynagrodzenie za styczeń 2020 roku zostało wypłacone 29 stycznia 2020 roku. Wpłat do PPK należy dokonać do 15 lutego, z oznaczeniem, że jest to wpłata dotycząca stycznia (identyfikator 1).

Przykład 2.

Wynagrodzenie za styczeń 2020 zostało wypłacone z przesunięciem 10 lutego. W tej sytuacji pracodawca powinien dokonać wpłaty do PPK do 15 marca, z zaznaczeniem, że jest to wpłata dotycząca lutego (identyfikator 2).

Podstawą do naliczania wpłat obowiązkowych oraz dodatkowych finansowanych przez pracownika oraz pracodawcę jest podstawa składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Obliczone wpłaty pracodawca pobiera z wynagrodzenia pracownika pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Należy zaznaczyć, że wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba obliczać i pobierać podatek dochodowy. Wpłata finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika w momencie przekazania jej przez pracodawcę do instytucji finansowej.

 

Wpłaty do PPK - pracownik

 

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę jest uczestnikiem PPK od października 2020 roku. Z tytułu umowy o pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Termin wypłaty wynagrodzenia jest ustalony na ostatni dzień miesiąca. Oprócz składki podstawowej w wysokości 2% pracownik zadeklarował składkę dodatkową w wysokości 1%. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. Jakie wynagrodzenie pracownik otrzyma za październik oraz listopad?

Wynagrodzenie brutto: 4000 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Wpłata podstawowa pracodawcy za październik została przekazana do instytucji finansowej w listopadzie.

Wpłaty do PPK:

 • podstawowa pracownika: 4000 zł × 2% = 80 zł
 • dodatkowa pracownika: 4000 zł × 1% = 40 zł
 • podstawowa pracodawcy: 4000 zł × 1,5% = 60 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 548,40 zł, w tym:

 • emerytalna: 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł
 • rentowa: 4000 zł × 1,5% = 60,00 zł
 • chorobowa: 4000 zł ×2,45% = 98,00 zł

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł

Wynagrodzenie za październik:

 • Podstawa opodatkowania: 4000 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3201,60 zł → 3202 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3202 zł × 17% – 43,76 zł = 500,58 zł
 • Podatek dochodowy: 500,58 zł – 267,50 zł = 233,08 zł → 233 zł
 • Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł – 80 zł – 40 zł = 2787,96 zł

Wynagrodzenie za listopad:

 • Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4060 zł (4000 zł + 60 zł)
 • Podstawa opodatkowania: 4060 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3261,60 zł → 3262 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 3262 zł × 17% – 43,76 zł = 510,78 zł
 • Podatek dochodowy: 510,78 zł – 267,50 zł = 243,28 zł → 243 zł
 • Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 243 zł – 80 zł – 40 zł = 2777,96 zł

Pracownik za październik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2787,96 zł, a za listopad w kwocie 2777,96 zł. Od uposażenia pracownika za listopad został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytułu wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wypłaty za październik.

Wpłaty na PPK a deklaracje

Należy pamiętać, że poza przesłaniem wpłat na rachunek bankowy instytucji finansowej prowadzącej PPK konieczne jest przekazanie dokumentów lub informacji wymaganych przez daną instytucję finansową i potrzebnych do przyporządkowania wpłat przekazywanych tej instytucji do poszczególnych pracowników.

Ponadto informacje na temat wpłaty na PPK w części finansowanej przez pracodawcę trzeba wykazać w raporcie imiennym ZUS RCA w polu 28. Część wpłaty na PPK, która staje się przychodem ubezpieczonego w terminie jej przekazania do wybranego funduszu, powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty.

Przykład 4.

Pracownik otrzymał wynagrodzenie za styczeń 2020 roku w lutym 2020 roku. Wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę zostanie obliczona w lutym 2020 roku i przekazana do wybranego funduszu w marcu (najpóźniej do 15 marca 2020 roku). W tym przypadku wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za marzec 2020.

Rozliczenie PPK w systemach kadrowych

Systemy kadrowe muszą posiadać funkcję do rozliczania osób przystępujących do PPK. Jednym z oprogramowań pozwalających na łatwe rozliczanie składek PPK jest wFirma.pl. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do PPK, mogą uruchomić rozliczanie wpłat w zakładce: USTAWIENIA » INNE » KADRY, gdzie wystarczy zaznaczyć opcję „włącz Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Dodawanie wpisów związanych z PPK, takich jak przystąpienie, rezygnacja, wznowienia czy zmiana stawki, można wprowadzać indywidualnie u każdego z pracowników (KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ) lub masowo (KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć określone osoby, a następnie najechać na akcję PPK i wybrać jedną z pozycji listy rozwijalnej).

Po wprowadzeniu wpisów na wyliczonej liście płac zostaną ustalone składki PPK oraz podatek. Co ważne, użytkownik ma możliwość wyboru sposobu rozliczania podatku z tytułu PPK – na aktualnej liście płac, na podstawie daty rozliczenia deklaracji lub w ogóle bez naliczania zaliczki. Dzięki temu podatek zostanie obliczony zgodnie ze stanem faktycznym.

Przepisy ustawy o PPK są wprowadzane do zakładów pracy stopniowo, poczynając od największych pracodawców. Wyliczając wynagrodzenie uczestnika PPK, w szczególności należy pamiętać o naliczaniu i odprowadzaniu wpłat finansowanych przez pracownika oraz o obowiązku pobrania podatku dochodowego od wpłat finansowanych przez pracodawcę.