Poradnik Przedsiębiorcy

Wpłaty do PPK – jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania mający na celu mobilizację pracowników do gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na emeryturę. Wpłaty do PPK są finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz z budżetu państwa. W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK? Podpowiadamy w artykule

Wpłaty do PPK pracodawcy i pracownika

Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika oraz pracodawcę dzielą się na wpłaty podstawowe oraz dodatkowe. Wysokość wpłat podstawowych jest określona przez art. 26 oraz art. 27 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i wynosi 2% wynagrodzenia w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia dla wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Pracownik, który w danym miesiącu uzyska wynagrodzenie nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia stopy procentowej wpłaty podstawowej, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia.
Oprócz obowiązkowych wpłat podstawowych zarówno pracownik, jak i pracodawca mają możliwość odprowadzania dobrowolnych wpłat dodatkowych. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia, natomiast pracodawca w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Oznacza to, że zarówno uczestnik PPK, jak i podmiot zatrudniający mogą odprowadzać wpłaty do PPK w wysokości maksymalnej wynoszącej po 4% wynagrodzenia miesięcznie. 

Wynagrodzenie uczestnika PPK

Zgodnie z art. 28 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przedsiębiorca dokonuje wpłat do PPK, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. 

Art. 28 określa również zakres obowiązków pracodawcy w zakresie opłacania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK, w myśl którego pracodawca jest obowiązany w szczególności do:

  • obliczania i dokonywania finansowanych przez siebie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
  • obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK do wybranej instytucji finansowej.

Pracodawca nalicza oraz – w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika – pobiera środki przeznaczone do wpłaty na konto uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Następnie obliczone i pobrane z wynagrodzenia wpłaty przekazuje do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. 

Podstawą do naliczania wpłat podstawowych oraz dodatkowych finansowanych przez pracownika oraz pracodawcę jest podstawa składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Obliczone wpłaty pracodawca pobiera z wynagrodzenia pracownika pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. 

Należy zaznaczyć, że wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego należy obliczać i pobierać podatek dochodowy. Wpłata finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika w momencie przekazania jej przez pracodawcę do instytucji finansowej, czyli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone

Wpłaty do PPK - pracownik

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę jest uczestnikiem PPK od października 2019 roku. Z tytułu umowy o pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Termin wypłaty wynagrodzenia jest ustalony na ostatni dzień miesiąca. Oprócz składki podstawowej w wysokości 2% pracownik zadeklarował składkę dodatkową w wysokości 2%. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. W jakiej wysokości pracownik otrzyma wynagrodzenie za październik oraz listopad?

Wynagrodzenie brutto: 4000 zł

Wpłaty do PPK:

  • podstawowa pracownika: 4000 zł × 2% = 80 zł

  • dodatkowa pracownika: 4000 zł × 2% = 80 zł

  • podstawowa pracodawcy: 4000 zł × 1,5% = 60 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

  • emerytalna: 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł

  • rentowa: 4000 zł × 1,5% = 60,00 zł

  • chorobowa: 4000 zł ×2,45% = 98,00 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 390,40 zł + 60,00 zł + 98,00 zł = 548,40 zł

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł - 548,40 zł = 3451,60 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3451,60 zł × 9% = 310,64 zł

Składka zdrowotna do odliczenia: 3451,60 zł × 7,75% = 267,50 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Wynagrodzenie za październik:

Podstawa opodatkowania: 4000 zł - 548,40 zł - 250 zł = 3201,60 zł -> 3202 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 3202 zł × 17% - 43,76 zł = 500, 58 zł

Podatek dochodowy: 505,58 zł - 267,50 zł = 233,08 zł -> 233 zł

Do wypłaty: 4000 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 233 zł - (80 zł + 80 zł) = 2747,96 zł

Pracownik za październik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2747,96 zł.

Wynagrodzenie za listopad:

Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4060 zł (4000 zł + 60 zł)

Podstawa opodatkowania: 4060 zł - 548,40 zł - 250 zł = 3261,60 zł -> 3262 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 3262 zł × 17% - 43,76 zł = 510,78 zł

Podatek dochodowy: 510,78 zł - 267,50 zł = 243,28 zł -> 243 zł

Do wypłaty: 4000 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 243 zł - (80 zł + 80 zł) = 2737,96 zł

Pracownik za listopad otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2737,96 zł. 

Od wynagrodzenia pracownika za listopad został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytuły wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wynagrodzenia za październik.

Przepisy ustawy o PPK będą wprowadzane do podmiotów zatrudniających stopniowo, poczynając od największych pracodawców. Od lipca 2019 r. obowiązek założenia PPK mają podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Wyliczając wynagrodzenie uczestnika PPK, należy pamiętać w szczególności o naliczaniu i odprowadzaniu wpłat finansowanych przez pracownika oraz o obowiązku pobrania podatku dochodowego od wpłat finansowanych przez pracodawcę.