0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć ośrodek szkolenia kierowców - praktyczne wskazówki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach mało kto wyobraża sobie jeszcze życie bez samochodu. Dla wielu młodych ludzi zdobycie prawa jazdy wiąże się z osobistym sukcesem oraz ogromną satysfakcją. Aby jednak o prawo jazdy móc się ubiegać najpierw należy ukończyć odpowiednie szkolenie. Kursy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami przeprowadza ośrodek szkolenia kierowców zwanym potocznie szkołą jazdy.

Ogólna charakterystyka ośrodka szkolenia kierowców

Co do zasady szkolenie przyszłego kierowcy powinno dzielić się na część teoretyczną kierowania pojazdem, np. w formie wykładów czy ćwiczeń, oraz część praktyczną na placu manewrowym oraz drogach publicznych.

Część teoretyczna może odbywać się także w formie e-learningowej pod warunkiem uzyskania od starosty odpowiedniego poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań. Kursant powinien przejść także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia w większości przypadków kursant poddawany jest egzaminowi wewnętrznemu, który ma na celu sprawdzenie poziomu jego wiedzy oraz nabytych umiejętności.

Po zakończonym kursie oraz zdanym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy zobowiązana jest wystawić kursantowi odpowiednie zaświadczenie, pozwalające mu na przystąpienie do egzaminu państwowego. 

Uwaga!

Od sierpnia 2014r. do części teoretycznej egzaminu państwowego można podchodzić bez odbycia szkolenia.

 

Poza ofertą szkolenia podstawowego (dla osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu państwowego) ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić także szkolenia uzupełniające.

Ośrodek szkolenia kierowców należy jednak rozróżnić od ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy służy bowiem doskonaleniu techniki jazdy kierowców, posiadających już prawo jazdy, lub jego celem jest prowadzenie praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Ośrodek szkolenia kierowców - wstępne wymagania

Prowadzenie szkoły jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Organem prowadzącym w/w rejestr jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Szkoła jazdy może prowadzić szkolenia kierowców na terenie powiatu, w którym została wpisana do rejestru przedsiębiorców lub na terenie powiatu sąsiedniego. Jeżeli część ośrodka znajduje się na terenie innego powiatu starosta dokonujący wpisu ośrodka do rejestru przedsiębiorców informuje starostę odpowiedniego powiatu o fakcie dokonania wpisu oraz przesyła informacje na temat lokalizacji i infrastruktury.

Aby móc prowadzić ośrodek szkolenia kierowców:

  • nie można być prawomocnie skazanym za przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  • posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 3-letnią udokumentowaną praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub zatrudniać co najmniej jednego instruktora spełniające w/w wymagania.

 Osoba, prowadząca działalność w zakresie nauki jazdy, powinna dodatkowo:

  • prowadzić dokumentację każdego kursu,

  • umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach,

  • składać staroście dokumenty, zawierające informację o przeprowadzonych kursach.

Dopuszczalne formy prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców możliwe jest w każdej formie, za wyjątkiem spółki partnerskiej. Szkoła jazdy może zatem prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej. 

Jak założyć ośrodek szkolenia kierowców?

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki cywilnej firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę należy zarejestrować w KRS.

Co do zasady osoba, prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo prowadzenie szkoły jazdy może wiązać się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (po przekroczeniu 20 000 zł obrotu).

Określenie PKD dla ośrodka szkolenia kierowców

Podstawowym PKD dla ośrodka szkolenie kierowców jest 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

Najlepsza forma opodatkowania dla ośrodka szkolenia kierowców

Prowadząc ośrodek szkolenia kierowców do wyboru pozostaje opodatkowanie na zasadach ogólnych lub liniowo według stawki 19%.

Opodatkowanie według skali jest opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu podatkowego (85 528 zł dochodu). W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie ma możliwości skorzystania podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). Natomiast opłacając jednak liniowy przedsiębiorca niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu zawsze płaci 19% podatek.

W związku z powyższym wybór korzystniejszej formy opodatkowania dla ośrodka szkolenia kierowców zależy od wielkości osiąganego dochodu oraz sytuacji prywatnej podatnika.

Jeśli natomiast zapadnie decyzja, by szkoła jazdy prowadzona była w formie spółki kapitałowej (sp. z o. o. , sp. akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Ośrodek szkolenia kierowców z VAT czy bez VAT?

Z interpretacji Ministra Finansów wynika, że kursy prawa jazdy na kategorię B, C oraz CE zaliczyć można jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegających zwolnieniu z podatku VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku VAT nie są natomiast szkolenia obejmujące motocyklistów (kat. A), gdyż nie mogą one służyć działalności zawodowej. 

Składki ZUS ośrodka szkolenia kierowców

Jeśli ośrodek szkolenia kierowców prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik z w/w spółek, jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia.

Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przedsiębiorcy powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Uwaga!

Osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mogą skorzystać z tzw. preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy. Dzięki obniżonym stawkom ZUS nowi przedsiębiorcy zapłacą o mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

 

Natomiast prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie wieloosobowej spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są one natomiast płatnikami składek w przypadku zatrudniania pracowników. 

Czy ośrodek szkolenia kierowców musi posiadać konto firmowe?

Przepisy nie nakazują wprost aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Rozliczenia mogą odbywać się także za pośrednictwem konta osobistego - ważne jednak by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (niemożliwe jest korzystanie z rachunku wspólnego dla małżonków). Ze względu na to, iż klientami ośrodka szkolenia kierowców są co do zasady osoby prywatne, a płatności często odbywają się gotówką nie ma potrzeby otwierania osobnego konta firmowego. Warto jednak rozważyć tę opcję, gdyż banki najczęściej oferują dużo korzystniejsze warunki dla firm aniżeli dla klientów indywidualnych.

Jakie warunki lokalowe musi spełnić ośrodek szkolenia kierowców?

Ośrodek szkolenia kierowców powinien dysponować pomieszczeniem biurowym, salą szkoleniową, placem manewrowym oraz, oczywiście, pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy. Dokładne wytyczne dotyczące warunków lokalowych, ich składu powierzchni oraz wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Przepisy prawa nie narzucają aby elementy w/w infrastruktury były własnością prowadzącego naukę jazdy. Właściciel szkoły jazdy musi jedynie posiadać jakikolwiek tytuł prawny, pozwalający zapewnić mu dostęp do w/w pomieszczeń lub ruchomości. 

Marketing ośrodka szkolenia kierowców

Aby zyskać pierwszych klientów szkoły jazdy warto skorzystać z reklamy w internecie, np. zakładając fanpage na jednym z portali społecznościowych. Oczywiście samo założenie strony ośrodka na Facebooku czy Twitterze jeszcze nie gwarantuje sukcesu. Warto zadbać by na wspomnianym profilu udostępniać regularnie treści, które mogą zainteresować przyszłych kierowców. Bardzo dobrą drogą reklamy dla szkół jazdy jest także reklama radiowa. Osoby planujące uzyskać prawo jazdy często nie wiedzą, który ośrodek szkolenia kierowców wybrać. Są przez to bardzo podatni na różnego typu sugestie, a więc słysząc kilkakrotnie w radiu o danej szkole jazdy, łatwo mogą się do niej przekonać. Aby jednak skorzystać z tego typu reklamy trzeba dysponować wolną pulą pieniędzy. 

Prowadząc szkołę jazdy należy zadbać, aby prowadzone szkolenia były na najwyższym poziomie. Jeśli uczestnik szkolenia na egzamin państwowy pójdzie przygotowany oraz pewny siebie ma naprawdę dużą szansę na sukces. Po zdanym z łatwością egzaminie kursant z pewnością podzieli się ze znajomymi pochlebną opinią na temat ośrodka szkolenia kierowców, który zapewnił mu zdobycie niezbędnych umiejętności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów