0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaka stawka VAT na montaż ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zajmujący się działalnością budowlaną w zakresie budownictwa mieszkaniowego zainteresowani są możliwością stosowania obniżonej stawki podatku VAT. To powoduje, że bardzo istotne staje się precyzyjne określenie, jakie konkretnie czynności mogą korzystać z 8% stawki podatku VAT. W naszym dzisiejszym artykule przeanalizujemy przypadek budowy ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego. Jaka powinna być stawka VAT na montaż ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego?

Obniżona 8% stawka podatku VAT

Nasze rozważania będziemy opierać na treści art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT, który podaje, że 8% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12;
  • obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i z niepełnosprawnościami;
  • mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje 3 grupy:

  • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
  • Budynki o 2 mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
  • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Klasa 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania obejmuje m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Ponadto w świetle art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Z powołanych przepisów wynika, że w celu zastosowania niższej stawki podatku VAT niezbędne jest określenie, czy dany obiekt jest obiektem uprawniającym do korzystania z niższego podatku i jakie spełnia funkcje – mieszkalne czy użytkowe. Z preferencyjnej stawki podatku korzystać mogą tylko czynności wymienione w tym przepisie, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. 

Warunkiem zastosowania stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest spełnienie 2 przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby 1 z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w głównej mierze obniżona stawka podatku VAT będzie stosowana do dostawy towarów oraz świadczenia usług związanych z budynkami mieszkalnymi.

Obniżona stawka podatku VAT wynosząca 8% ma związek przede wszystkim z budynkami oraz lokalami mieszkalnymi.

Wyjaśnienie pojęcia budynku mieszkalnego

W celu dokładnego wyjaśnienia zakresu pojęcia budynku mieszkalnego należy sięgnąć do właściwych przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. 

Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Budynki niemieszkalne to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Ponadto, jak stanowi art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, mówiąc o urządzeniach budowlanych, należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Jak zatem widać, przepisy prawa w wyraźny sposób oddzielają budynek mieszkalny od urządzeń budowlanych.

W świetle przepisów prawa ogrodzenia wokół budynku mieszkalnego nie należy kwalifikować jako część budynku mieszkalnego, lecz jako urządzenie budowlane.

Stawka VAT na montaż ogrodzenia

Preferencyjna stawka podatku znajduje zastosowanie do budynków jednorodzinnych, ale nie do urządzeń budowlanych, choćby urządzenia te były ściśle związane z budynkiem.

Jak możemy przeczytać w wyroku WSA w Lublinie z 6 lutego 2013 roku (I SA/Lu 990/12), do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8%. Usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane według stawki VAT 23%.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 7 stycznia 2010 roku (nr ILPP2/443-1417/09-3/AK).

W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługę w postaci budowy domu jednorodzinnego wraz ze wzniesieniem ogrodzenia, to do budowy domu zastosuje stawkę 8% VAT, natomiast stawka VAT na montaż ogrodzenia wyniesie 23% VAT.

Ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym, zatem jego budowa będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.

Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że nie każda czynność towarzysząca budowie domu jednorodzinnego będzie korzystać z analogicznej niższej stawki podatku VAT. Należy pamiętać, że wszelka infrastruktura związana z budynkiem, lecz znajdująca się poza bryłą budynku nie jest objęta preferencyjną stawką VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów