0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie usługi na materiale powierzonym na gruncie VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem naszego dzisiejszego artykułu będzie opodatkowanie usługi na materiale powierzonym. Dowiemy się, w jaki sposób taką czynność należy zakwalifikować w kontekście przepisów prawa podatkowego i w jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonać rozliczenia podatku.

Opodatkowanie usługi na materiale powierzonym a VAT

W sytuacji, w której kontrahent przekazuje przedsiębiorcy własny materiał w celu jego przerobu, może powstać pytanie, czy taki przypadek trzeba potraktować jako świadczenie usług, czy jako dostawę towarów.

Podział czynności podlegających opodatkowaniu na dostawę towarów oraz świadczenie usług zobowiązuje do rozstrzygnięcia, do której z tych kategorii należy zaliczyć zdarzenie gospodarcze opisane we wniosku. 

O przedmiocie świadczenia przesądzać będzie każdorazowo zakres oraz specyfikacja wykonywanych czynności, jak również użytych materiałów. Ponadto trzeba brać pod uwagę takie czynniki jak przedmiot świadczenia, proporcja między udziałem materiałów własnych a udziałem materiałów powierzonych przez kontrahenta, obowiązki stron, sposób wzajemnego rozliczenia. Dopiero analiza ogółu ww. informacji pozwoli określić, czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa na ruchomym majątku rzeczowym, czy też jako dostawa towarów.

W przypadku produkcji na zlecenie, jeżeli materiały do produkcji dostarczane są w całości przez 1 ze stron umowy, rozróżnienie pomiędzy dostawą towarów a świadczeniem usług jest jednoznaczne.

Wytwarzanie nowego produktu w całości z materiałów własnych przez producenta, który to produkt zostanie następnie przekazany odpłatnie zamawiającemu, stanowi dostawę towarów. W takim przypadku istotą transakcji jest bowiem przekazanie prawa do dysponowania towarem z producenta na zleceniodawcę, który oczekuje dostarczenia mu gotowego towaru wyprodukowanego z materiałów producenta, a tym samym do przekazania mu władztwa ekonomicznego nad tym towarem.

Z kolei w sytuacji produkcji towaru z materiałów w całości powierzonych przez zleceniodawcę, mamy do czynienia z tzw. świadczeniem usług na ruchomym majątku rzeczowym. 

Istota usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym opiera się na założeniu, że usługodawca otrzymuje od zleceniodawcy materiał i przetwarza go w taki sposób, aby otrzymać pożądany przez zleceniodawcę wyrób. Przepisy nie określają rodzaju ani charakteru prac, jakie mogą być wykonane w ramach usług na ruchomym majątku rzeczowym. Mogą to zatem być prace drobne, a także świadczenia złożone, wymagające zaangażowania wielu różnego rodzaju prac. W przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym są one wykonywane na rzeczach ruchomych należących do nabywcy usługi.

Przykład 1.

Przedsiębiorca otrzymuje od swojego kontrahenta 100% materiału, który podlega przerobowi i jest odsyłany jako produkt przerobiony. W takich okolicznościach wykonywanie czynności na materiale powierzonym stanowi świadczenie usługi.

Natomiast w sytuacji, gdy zlecający dostarcza jedynie część materiałów mających służyć do produkcji, a zatem towar wytwarzany jest zarówno z materiałów własnych, jak i powierzonych, należy zauważyć, że czynność ta może stanowić dostawę towarów lub świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, zależnie od okoliczności.

Podkreślenia wymaga, że wartość towaru i usługi nie jest jedynym i wystarczającym miernikiem rozstrzygającym, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy też ze świadczeniem usług. Ważny jest również zasadniczy cel nabycia świadczenia, z uwzględnieniem, że jeśli celem usług jest dostosowanie towaru do specyficznych potrzeb nabywcy i mają one charakter przeważający dla nabywcy, transakcja powinna być traktowana dla celów VAT jako usługa.

Istotne jest jej gospodarcze znaczenie, które powinno być określone z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji świadczenia.

Przykład 2.

Przedsiębiorca otrzymuje od swojego kontrahenta materiał do przetworzenia. W toku procesu produkcyjnego wykorzystuje również własne elementy łączące. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym obejmującym zarówno dostawę towaru, jak i świadczenie usług. Dominującym świadczeniem jest w tym przypadku odpłatne świadczenie usług.

Suma powyższych argumentów prowadzi do wniosku, że w przypadku wykonywania czynności na materiale powierzonym mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług. 

To zatem oznacza, że w przypadku wykonywania usługi na materiale powierzonym zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT. Przepis ten oznacza, że miejscem opodatkowania usługi jest kraj siedziby usługobiorcy.

W konsekwencji w obu ww. przypadkach usługa będzie opodatkowana w kraju nabywcy usługi na materiale powierzonym. Jeżeli usługobiorca ma siedzibę w innym kraju, to usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatnik jest jednak zobligowany do wystawienia faktury bez stawki i kwoty podatku należnego oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

W przypadku czynności wykonywanych na materiale powierzonym co do zasady mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług. Z taką klasyfikacją będziemy mieli również do czynienia w sytuacji, w której do wykonania usługi wykorzystuje się także towary należące do usługodawcy. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera określenie, który element świadczenia kompleksowego ma charakter dominujący.

Opodatkowanie usługi na materiale powierzonym a PIT

Analogiczną kwalifikację co do czynności na materiale powierzonym należy przyjąć, jeżeli chodzi o podatek PIT. Również w zakresie tego zobowiązania podatkowego mamy do czynienia ze świadczeniem usług.

Ustawa o PIT nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań co do transakcji w których udział biorą materiały powierzone dlatego też opodatkowanie usługi na materiale powierzonym oraz ustalenie momentu powstania przychodu odbywa się na zasadach ogólnych.

W tym przypadku trzeba wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury, albo
  2. uregulowania należności.

W konsekwencji przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o PIT powstaje co do zasady w momencie zaistnienia najwcześniejszego z ww. zdarzeń. W większości przypadków będzie to zatem moment wykonania usługi na materiale powierzonym.

Czynności na materiale powierzonym także w przypadku podatku PIT będą traktowane jako świadczenie usług. To oznacza, że moment ustalenia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej odbywa się na zasadach ogólnych w rozumieniu art. 14 ust. 1c ustawy o PIT.

Podsumowując, możemy wskazać, że w większości przypadków czynność wykonywana na materiale powierzonym będzie stanowić świadczenie usług i w ten sposób czynność ta powinna być kwalifikowana w kontekście podatku VAT oraz podatku PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów