Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jaki adres umieszczamy na fakturze sprzedaży?

Wraz z początkiem 2014 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, która zmieniła kilka kluczowych kwestii. Wśród nich warto wymienić zawarcie bezpośrednio w ustawie, a nie w oddzielnym rozporządzeniu (jak było dotychczas), dokładnych regulacji dotyczących zawartości faktury. Zmiany mają na celu przede wszystkim precyzyjne dookreślenie kilku niejasnych zasad. Czy nowe przepisy odpowiadają na jedno z najczęściej zadawanych przez podatników pytań - jaki adres zamieszczać na fakturach sprzedaży?

Jakie elementy powinna zawierać faktura?

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT określa zasadnicze elementy faktury. Jak wynika z pkt. 3 tego typu dokument powinien zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W odniesieniu do spółek posiadających stały adres forma zapisu nie powinna budzić wątpliwości – z reguły różni się od adresu zamieszkania wspólników. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niemających osobowości prawnej mogą pojawić się niejasności. Zwłaszcza, jeśli adres firmy umiejscowiony jest poza miejscem zamieszkania podatnika, a ponadto jego firma posiada również filie, znajdujące się pod innymi adresami. Który z nich należy zatem uwzględnić: adres zamieszkania czy adres siedziby firmy?

Jak się okazuje, znowelizowana ustawa o VAT w dalszym ciągu nie wyjaśniła tej kwestii. Wyraźnie zaznaczono, że przedstawienie adresów na fakturze jest obowiązkowe, natomiast wciąż nie wiadomo, które z nich są wymagane. Jak zatem precyzyjnie określić tę wątpliwość? Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z interpretacji podatkowych.

CEIDG czy VAT-R wiążące dla przedsiębiorcy?

W trakcie zakładania działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca musi dopełnić wymaganych formalności. Wśród nich znajduje się konieczność złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1. W dokumencie tym podatnik musi wpisać takie informacje, jak adres zamieszkania, adres zameldowania, główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (filie) oraz adres do doręczeń, a także przechowywania dokumentacji rachunkowej – a zatem w tym przypadku trudno byłoby ustalić, który z adresów powinien zostać obowiązkowo zawarty na fakturze.

Nieco prościej wygląda sytuacja w przypadku formularza rejestracyjnego do VAT – VAT-R. W przypadku tego druku konieczne jest uzupełnienie tylko jednego adresu, a mianowicie adresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osoby prawnej lub adresu zamieszkania, jeśli rejestracji dokonuje osoba fizyczna.

A zatem w obu przypadkach (CEIDG oraz VAT-7) występuje adres zamieszkania, w związku z czym w przypadku faktur wystawianych przez osoby fizyczne wydawałoby się prawidłowe ujęcie na fakturze właśnie jego. Okazuje się jednak, że nie do końca rozwiązanie to jest poprawne. Wszystko z powodu zmian, jakie weszły w życie od początku 2013 roku, kiedy to umożliwiono wystawianie faktur podatnikom zwolnionym z podatku VAT w ramach swoich działalności. Oznacza to, że złożenie formularza VAT-R z deklaracją skorzystania ze zwolnienia nie jest praktycznie obowiązkowe, a więc przedsiębiorcy nie muszą dopełniać tego obowiązku. Jak zatem rozpatrywać problematyczny wybór adresu na fakturze?

Do omawianego problemu odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna o sygn. IPPP2/443-717/13-2/MM z 12 września 2013 r.) wskazując, że "stanowisko Wnioskodawcy, iż zarówno na fakturach dotyczących nabycia jak i sprzedaży towarów i usług powinien być zamieszczany adres danego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, który został wykazany w nowej formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy uznać za prawidłowe". Odniósł się przy tym w swojej wypowiedzi do stanowiska reprezentowanego przez Ministerstwo Finansów.

W świetle powyższych wyjaśnień podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejscu adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku, gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, powinien podawać w fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury”. (...) wystarczającym byłoby wskazywanie w piśmie procesowym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Pod tym adresem jest możliwe skuteczne doręczenie przedsiębiorcy pisma procesowego. Byłoby także wystarczające do prawidłowego określenia właściwości sądu. Potwierdza to treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. III CZP 148/94, z której tezy wynika, że powództwo o roszczenie majątkowe skierowane przeciwko osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą związane z tą działalnością wytoczyć można przed sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce prowadzenia działalności.