Poradnik Przedsiębiorcy

Jaki powinien być adres na fakturze sprzedaży?

Osoby prowadzące własne firmy powinny zdawać sobie sprawę, że począwszy od stycznia 2014 roku, przepisy dotyczące fakturowania zostały umieszczone bezpośrednio w jednym z najważniejszych aktów prawnych, jakim jest Ustawa o podatku od towarów i usług. Przed tą datą wszelkie informacje dotyczące fakturowania podatnik mógł odnaleźć jedynie w rozporządzeniach wykonawczych. Czy przeniesienie na grunt ustawy regulacji związanych z wystawianiem faktur odpowiada na nurtujące większość drobnych przedsiębiorców pytanie - jaki adres należy umieszczać na fakturze sprzedaży? Sprawdźmy!

Faktura sprzedaży - jakie dane powinna zawierać?

Podstawowe dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze, zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 1 - 15 ustawy.

Art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy o VAT

Faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

 

Przytoczone regulacje wskazują jedynie, że na fakturze sprzedaży powinny znaleźć się adresy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy towaru bądź usługi. Nie precyzują one jednak, jaki powinien być to adres - zamieszkania, siedziby, a może miejsca wykonywania działalności? Brak jednoznacznej odpowiedzi jest niezwykle problematyczny, zwłaszcza z punktu widzenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Adres na fakturze a wpis w CEIDG

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1, przedsiębiorca wskazuje kilka istotnych dla fiskusa adresów:

 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń,
 • adres, pod którym przechowywane są dokumenty księgowe.

Jednak żaden z nich nie został określony jako wiążący względem adresu umieszczanego na fakturze.

Adres na fakturze a VAT-R

Osoby fizyczne, dokonując rejestracji dla celów podatku VAT na druku VAT-R, zobligowane są do podania na nim swojego adresu zamieszkania. Jednak i tutaj, tak jak w przypadku CEIDG, nie został on wprost określony jako wiążący.

Adres na fakturze - interpretacje

Zarówno adresy umieszczone na druku rejestracyjnym CEIDG-1, jak i druku VAT-R nie zostały przez ustawodawcę wskazane wprost jako obowiązkowe do umieszczania na fakturach sprzedaży. Kwestia ta nie jest jednoznaczna, dlatego też warto odnieść się do wydanych dotychczas interpretacji podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygn. IPPP2/443-717/13-2/MM z 12 września 2013 r. podkreślił, że prawidłowym rozwiązaniem jest umieszczanie przez wnioskodawcę adresu danego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na fakturach dotyczących nabycia, jak i sprzedaży towarów i usług. Organ podatkowy w treści wydanej interpretacji odniósł się do stanowiska reprezentowanego przez resort finansów:

“(...) podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejscu adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku, gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, powinien podawać w fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury”. (...) wystarczającym byłoby wskazywanie w piśmie procesowym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Pod tym adresem jest możliwe skuteczne doręczenie przedsiębiorcy pisma procesowego. Byłoby także wystarczające do prawidłowego określenia właściwości sądu. Potwierdza to treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. III CZP 148/94, z której tezy wynika, że powództwo o roszczenie majątkowe skierowane przeciwko osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą związane z tą działalnością wytoczyć można przed sądem, w którego okręgu znajduje się miejsce prowadzenia działalności.”.

 

Sprawa mogłaby wydawać się już jasna, jednak na początku 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał nieco odmienną interpretację, która znów wprowadziła zamieszanie wśród podatników w kwestii prawidłowości adresów zamieszczanych na fakturach sprzedaży. Stwierdzono w niej bowiem, że: “mimo braku jednoznacznych przepisów w tym zakresie na fakturze należy podać adres wskazany na druku rejestracyjnym VAT-R (w przypadku osób fizycznych powinien to być adres zamieszkania). Podatnik dodatkowo oprócz adresu zamieszkania może zawrzeć na fakturze także adres prowadzenia działalności (o ile taki adres prowadzenia działalności widnieje również na zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)”.