0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaki powinien być adres na fakturze sprzedaży?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące własne firmy powinny zdawać sobie sprawę, że począwszy od stycznia 2014 roku, przepisy dotyczące fakturowania zostały umieszczone bezpośrednio w jednym z najważniejszych aktów prawnych, jakim jest Ustawa o podatku od towarów i usług. Przed tą datą wszelkie informacje dotyczące fakturowania podatnik mógł odnaleźć jedynie w rozporządzeniach wykonawczych. Czy przeniesienie na grunt ustawy regulacji związanych z wystawianiem faktur odpowiada na nurtujące większość drobnych przedsiębiorców pytanie - jaki adres należy umieszczać na fakturze sprzedaży? Sprawdźmy!

Adres na fakturze - jakie dane powinna zawierać faktura?

Podstawowe dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze, zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 1 - 15 ustawy.

Faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.
Przytoczone regulacje wskazują jedynie, że na fakturze sprzedaży powinny znaleźć się adresy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy towaru bądź usługi. Nie precyzują one jednak, jaki powinien być to adres - zamieszkania, siedziby, a może miejsca wykonywania działalności? Brak jednoznacznej odpowiedzi jest niezwykle problematyczny, zwłaszcza z punktu widzenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wpis w CEIDG a adres na fakturze

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1, przedsiębiorca wskazuje kilka istotnych dla fiskusa adresów:

 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń,
 • adres, pod którym przechowywane są dokumenty księgowe.

Jednak żaden z nich nie został określony jako wiążący względem adresu umieszczanego na fakturze.

Adres na fakturze a VAT-R

Osoby fizyczne, dokonując rejestracji dla celów podatku VAT na druku VAT-R, zobligowane są do podania na nim swojego adresu zamieszkania. Jednak i tutaj, tak jak w przypadku CEIDG, nie został on wprost określony jako wiążący.

Jaki adres na fakturze - interpretacje

Zarówno adresy umieszczone na druku rejestracyjnym CEIDG-1, jak i druku VAT-R nie zostały przez ustawodawcę wskazane wprost jako obowiązkowe do umieszczania na fakturach sprzedaży. Kwestia ta nie jest jednoznaczna, dlatego też warto odnieść się do wydanych dotychczas interpretacji podatkowych. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 kwietnia 2018 r. o sygnaturze 0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK wskazano iż: skoro przepisy nie precyzują jaki adres należy wskazać na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności. W związku z tym, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, na fakturze winna podawać adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Reasumując, mimo braku wskazania w ustawie o VAT przepisu objaśniającego jaki adres winien się znaleźć na fakturze sprzedaży, zgodnie z obecnym orzecznictwem powinien być to adres siedziby prowadzonej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów