0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta podatkowa - dodatkowe obowiązki ewidencyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty podatkowej, są zwolnieni z prowadzenia standardowej księgowości i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak podkreślić, że podatnicy ci nie podlegają obowiązkom ewidencyjnym w ściśle określonych sytuacjach. Jakich? O tym poniżej.

Karta podatkowa - kiedy można z niej skorzystać?

Opodatkowanie kartą podatkową sprawdza się przede wszystkim w przedsiębiorstwach zatrudniających niewielką liczbę pracowników. Karta podatkowa polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od uzyskanego dochodu.

Istotnym elementem jest fakt, że karta podatkowa ograniczona jest pod względem rodzajów prowadzonej działalności - ta forma opodatkowania może być stosowana przez podatników, którzy prowadzą ściśle określony typ firmy. Może to być m.in. działalność:

  • gastronomiczna,

  • w zakresie wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaży preparatów weterynaryjnych  

  • w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

  • w zakresie usług transportowych.

 Dodatkowym warunkiem objęcia podatnika opodatkowaniem w formie karty podatkowej jest złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia roku bieżącego (na formularzy PIT-16). Jeżeli podatnik chce zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową, to powyższy termin również go dotyczy.

W sytuacji gdy podatnik wcześniej był opodatkowany w formie karty podatkowej i nie zgłosił do 20 stycznia innej formy opodatkowania lub likwidacji działalności, to uważa się, że prowadzi w dalszym ciągu działalność opodatkowaną tą formą.

Przedsiębiorca obowiązany jest wskazać we wniosku zamiar prowadzenia określonego rodzaju działalności ujętej w jednej z kategorii wskazanych w załączniku do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Ważne !

Właściwy miejscowo w sprawie złożenia wniosku o zastosowanie karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca:

• położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,

• zamieszkania podatnika lub siedziby spółki - w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu,

• zamieszkania jednego ze wspólników - jeżeli nie można ustalić siedziby spółki.

Karta podatkowa - zapłata podatku

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 7,75% podstawy wymiaru tej składki), podatnik jest obowiązany wpłacać bez wezwania w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Stawki karty podatkowej zostają określone kwoto i podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wysokość stawki uzależniona jest od takich czynników jak:

  • liczba zatrudnionych pracowników

  • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

  • rodzaj prowadzonej działalności.

Karta podatkowa - obowiązki ewidencyjne

Jak już wcześniej wspomniano, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku prowadzenia standardowej księgowości. Zobowiązany są jedynie do przechowywania przez 5 lat dokumentów sprzedaży. Na podkreślenie zasługuje również specyficzna sytuacja podatnika oczekującego na wydanie decyzji stwierdzającej korzystanie ze zryczałtowanej formy, jaką jest karta podatkowa. Mianowicie podatnik w tej sytuacji obowiązany jest prowadzić ewidencje księgowe.

W przypadku decyzji odmownej, gdy organ podatkowy stwierdzi brak pozytywnych przesłanek do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik ma obowiązek wybrać inną formę opodatkowania. Do wyboru ma ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (jeżeli spełnia określone wymagania) bądź podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Nie ma natomiast możliwości wyboru podatku liniowego.

W związku z wydaniem decyzji odmownej podatnik musi założyć ewidencje księgowe i prowadzić je od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu doręczenia decyzji negatywnej. Natomiast w sytuacji wydania decyzji pozytywnej podatnik rozpoczyna odprowadzać z góry ustalony podatek. Dotychczas zapłacony podatek dochodowy można zaliczyć na poczet karty podatkowej.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Należy zwrócić uwagę na fakt, że podatnik ma prawo zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej jej wysokość. Dodatkowo przedsiębiorca musi informować na bieżąco organ podatkowy o zmianach, jakie zaszły od czasu zgłoszenia wniosku PIT-16. Ma na to 7 dni. Przede wszystkim należy zgłosić zmiany w zakresie:

  • miejsca prowadzenia działalności,

  • rodzaju i zakresu działalności,

  • zatrudnienia.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Sprawdź artykuł: karta podatkowa na naszym Poradniku!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów