0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta podatkowa a warunki korzystania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z możliwych form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Ma ona wiele zalet i jest najprostszą formą opodatkowania. Mogą ją wybrać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i działający w formie spółki cywilnej.

Karta podatkowa a wysokość podatku

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tej formy opodatkowania, mają obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego. Kwota ta zazwyczaj jest dość niska i nie jest zależna od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,

 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność,

 • liczby zatrudnionych pracowników.

Wybierając kartę podatkową jako formę rozliczeń, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

Rząd planuje likwidację karty podatkowej. Przeczytaj więcej na ten temat: Likwidacja karty podatkowej – kto pozostanie na niej po 2022 roku?

Wady karty podatkowej

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze karty podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Stawki karty podatkowej w 2021 r.

Stawki karty podatkowej na 2021 r. zostały zawarte w obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

Warunki korzystania z karty podatkowej

Właściciele firm, którzy chcą rozliczać się za pomocą karty podatkowej, muszą spełniać warunki:

 • nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie,

 • nie korzystają z usług osób zatrudnionych włącznie przez siebie, w wyjątkiem usług specjalistycznych,

 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą,

 • funkcjonują na terytorium państwa polskiego.

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów, prowadzona przez przedsiębiorcę działalność musi pochodzić z zakresu dwunastu działów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, czyli:

 • działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa,

 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,

 • usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,

 • gastronomia,

 • usługi transportowe,

 • usługi rozrywkowe,

 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,

 • wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka,

 • wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych,

 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,

 • usługi edukacyjne - udzielanie lekcji na godziny,

 • usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

Jak wybrać kartę podatkową?

Aby móc rozliczać się z fiskusem za pomocą karty podatkowej oprócz prowadzenia jednej z wyżej wymienionych działalności, podatnik musi spełnić jeszcze kilka innych warunków.

O zamiarze rozliczania podatku kartą podatkową należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego poprzez wypełnienie wniosku PIT-16. Czynności tej trzeba dopilnować do 20 stycznia - termin ten jest nieprzekraczalny. W następnym roku nie ma potrzeby potwierdzania swojego wyboru. Jedynie, gdy przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę opodatkowania, wówczas musi zawiadomić o tym urząd skarbowy.

Jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w ciągu roku, także ma możliwość skorzystania z karty podatkowej, ale musi to zgłosić w formularzu CEIDG-1.

Karta podatkowa - ważne terminy

W trakcie trwania roku podatkowego, podatek należy wpłacać co miesiąc, najpóźniej do 7. dnia danego miesiąca za ubiegły miesiąc. W grudniu zaś, opłatę tą należy uiścić do 28. grudnia roku podatkowego.

Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego.

Rezygnacja z karty podatkowej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę opodatkowania, musi zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Takie oświadczenie należy złożyć do 20. stycznia kolejnego roku podatkowego.

Prawa do rozliczania za pomocą karty podatkowej można także zrzec się wcześniej. Jest to możliwe po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku. Jednak nie później niż w ciągu 14. dni od doręczenia takiej decyzji.

Utrata prawa do karty podatkowej

Jeśli podatnik nie będzie stosował się do wymogów prowadzenia karty podatkowej, może zostać pozbawiony prawa do jej stosowania przez urząd skarbowy. Do sytuacji takiej może dojść, jeśli:

 • we wniosku zostały podane nieprawdziwe dane, co powoduje, że podatek płacony jest w niewłaściwej kwocie i formie,

 • urząd skarbowy nie został powiadomiony w ciągu 7. dni o istotnych zmianach, które mają wpływ na kwotę i formę opodatkowania,

 • wytworzone zostaną wyroby podlegające akcyzie,

 • przekroczony zostanie dopuszczalny stan zatrudnienia.

Jeśli zaistnieje sytuacja wskazana powyżej, następuje wygaśnięcie decyzji o opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Obowiązkiem podatnika jest wtedy założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz zapłacenie podatku dochodowego za cały rok na zasadach ogólnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów