0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnicy korzystający z niej posiadają wiele przywilejów i ułatwień, ale również ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg podatkowych, ani składać rocznego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednakże z drugiej strony opodatkowanie kartą podatkową niesie za sobą ograniczenia w kwestii zatrudniania pracowników. Jakie? Odpowiadamy poniżej.

Opodatkowanie kartą podatkową - formy zatrudnienia

Opodatkowanie kartą podatkową wyklucza zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych - czyli umów o dzieło oraz umów zlecenie. Zakaz dotyczy również korzystania z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Zatrudnienie pracownika na podstawie takiej umowy będzie skutkowało utratą prawa do korzystania z tej formy opodatkowania. Należy podkreślić, że zakaz nie dotyczy usług specjalistycznych.

Usługi specjalistyczne rozumie się jako usługi wykonywane względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono jako przedmiot działalności, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia w przypadku karty podatkowej jest umowa o pracę.

Opodatkowanie kartą podatkową a limit pracowników

Limit zatrudnienia przy opodatkowaniu kartą podatkową oznacza, że liczba pracowników, jaką może zatrudnić podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest ograniczona. Limit ten wynosi 5 osób, a w określonych rodzajach działalności zmniejszony jest do osób 3.

Ustalając liczbę pracowników dla potrzeb związanych z kartą podatkową, liczy się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego, a także wspólników spółki cywilnej.

Wyłączenia z limitu pracowników przy opodatkowaniu kartą podatkową

Do powyższego limitu wlicza się jedynie pracowników zatrudnionych w celu świadczenia przedmiotowych usług. Przykładowo w salonie kosmetycznym do zatrudniania kosmetyczek będzie obowiązywał limit, gdyż są to pracownicy świadczący usługi przedmiotowe. Do limitu tego nie wlicza się jednakże pracowników zatrudnionych wyłącznie przy:

  • sprzedaży wyrobów,
  • przyjmowaniu zleceń na usługi,
  • utrzymywaniu czystości w zakładzie,
  • prowadzeniu kasy i księgowości,
  • kierowców i konwojentów,

- pod warunkiem, że pracodawca określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.

Limitem nie jest ograniczone zatrudnianie:

  • członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,

  • uczniów w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu,

  • osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,

  • nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy,

  • łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania bezrobotnego w urzędzie pracy musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.

Nawiązując do przykładowego salonu kosmetycznego, którego właściciel korzysta z opodatkowania kartą podatkową, może zatrudnić 5 pracowników świadczących usługi kosmetyczne (kosmetyczki), gdyż usługi tych kosmetyczek są ściśle związane z jego przedmiotem działalności oraz dowolną liczbę pracowników zajmujących się np. utrzymaniem czystości, dostawą towarów czy prowadzeniem kasy oraz rejestracją klientów, gdyż te usługi nie są usługami specjalistycznymi, a są niezbędne do prowadzenia działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów