0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt ewidencjonowany - z jaką formą opodatkowania nie należy go łączyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą często zastanawiają się, w jaki sposób dywersyfikować swoje działania rozszerzające istniejącą już firmę. Działania te idą w kierunku otwarcia kolejnej firmy bądź wykupienia udziałów w już istniejącym i funkcjonującym przedsiębiorstwie, czy też wstąpienia w prawa wspólnika spółki osobowej lub kapitałowej. Na tym polu zaczynają pojawiać się wątpliwości, czy aby następną formę działalności można połączyć z ryczałtem ewidencjonowanym? Sprawdź również czym jest ryczałt ewidencjonowany oraz jakie stawki obowiązują!

Ryczałt ewidencjonowany - istota 

Ryczałt ewidencjonowany cechuje się tym, że opodatkowania przychodów dokonuje się bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że kategorie kosztów nie występują w ogóle przy określaniu dochodu do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym. Obliczona wielkość przychodów jest mnożona przez odpowiednią stawkę, właściwą dla danego rodzaju czynności.

Stawki w ryczałcie ewidencjonowanym

Kolejną cechą charakterystyczną zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym są z góry określone stawki, zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (z wyjątkiem działalności wykluczonych możliwością objęcia opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym). Ryczałt ewidencjonowany cechują następujące stawki:

1. 2 % od przychodu ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów,

2. 3% od przychodu obejmującego m.in.:

 • działalność gastronomiczną, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • produkcję zwierzęcą,

 • sprzedaż ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów,

 • otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • odsetki od środków na rachunku bankowych,

 • wierzytelności przedawnione, umorzone i zwrócone,

 • otrzymane lub zwrócone pożyczki,

 • otrzymane świadczenia w naturze,

3. 5,5% od przychodu uzyskiwanego m.in. z:

 • działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

 • otrzymanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

4. 8,5% od przychodu z tytułu świadczenia usług związanych m.in. z:

 • najmem, podnajmem, dzierżawą, poddzierżawą,

 • otrzymanym odszkodowaniem za szkody dotyczące składników majątku,

 • z działalnością gastronomiczną w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,

 • zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,

 • wychowaniem przedszkolnym,

 • działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

 • wytwarzaniem przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

5. 17% od przychodu – z tytułu świadczenia usług związanych m.in. z:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,

 • zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie,

 • wynajmem i dzierżawą środków transportu,

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

 • wydawaniem oprogramowania systemowego, użytkowego i gier komputerowych,

 • zakwaterowaniem,

 • usługami parkingowymi,

 • pośrednictwem w sprzedaży hurtowej, także samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet z wyłączeniem motocykli,

 • sprzedażą hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • działalnością agentów i pośredników turystycznych,

 • usługami fotograficznymi,,

 • usługami central telefonicznych,

 • organizacją targów i wystaw,

6. 20% od przychodu – osiąganego w zakresie wolnych zawodów.

Ryczałt ewidencjonowany - kto podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Wyłączenia podatników z możliwości wybrania ryczałtu ewidencjonowanego

W myśl art. 8 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowania w formie ryczałtu nie można wybrać m.in. w przypadku podatników:

1. wspólników spółki cywilnej lub jawnej, którzy chcieliby być częściowo opodatkowani ryczałtem a częściowo zasadami ogólnymi – przykładowo jeden wspólnik w spółce cywilnej lub jawnej chciałby, aby część przychodów (w spółce) było opodatkowane ryczałtem a część na zasadach ogólnych lub podatku liniowym. Takie konstrukcje są wykluczone,

2. wspólników spółki cywilnej lub jawnej, w której jeden wspólnik korzysta z ryczałtu a drugi jest na zasadach ogólnych lub podatku liniowym,

3. wykonujących działalność na rzecz byłych lub obecnych pracodawców,

4. opłacających podatek w formie karty podatkowej,

5. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

6. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

7. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

8. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałt ewidencjonowany a możliwość łączenia z innymi formami opodatkowania 

Na koniec warto zaznaczyć, że zarówno wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i wspólnik spółki akcyjnej nie mają ograniczeń w zakresie łącznie przychodów opodatkowanych podatkiem CIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym, natomiast przychody te będą stanowić oddzielne źródła stanowiące dochód do opodatkowania.

Ponadto warto pamiętać, że poza wymienionymi ograniczeniami łączenia form opodatkowania z ryczałtem, wspólnicy spółek osobowych mogą przykładowo:

1. wybrać w ramach opodatkowania udziałów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej ryczałt ewidencjonowany, a jednocześnie mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna z 2 stycznia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. nr IPPB1-415-1178/08-2/AŻ oraz interpretacja indywidualna z 14 maja 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. nr ITPB1/415-156/12/DP.

2. wybrać w ramach opodatkowania udziałów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej zasady ogólne lub podatek liniowy, a jednocześnie prowadzić samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna z 1 lipca 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. nr ITPB1/415-422/11/AK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów