Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt ewidencjonowany - z jaką formą opodatkowania nie należy go łączyć?

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą często zastanawiają się, w jaki sposób dywersyfikować swoje działania rozszerzające istniejącą już firmę. Działania te idą w kierunku otwarcia kolejnej firmy bądź wykupienia udziałów w już istniejącym i funkcjonującym przedsiębiorstwie, czy też wstąpienia w prawa wspólnika spółki osobowej lub kapitałowej. Na tym polu zaczynają pojawiać się wątpliwości, czy aby następną formę działalności można połączyć z ryczałtem ewidencjonowanym? Sprawdź również czym jest ryczałt ewidencjonowany oraz jakie stawki obowiązują!

Ryczałt ewidencjonowany - istota 

Ryczałt ewidencjonowany cechuje się tym, że opodatkowania przychodów dokonuje się bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że kategorie kosztów nie występują w ogóle przy określaniu dochodu do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym. Obliczona wielkość przychodów jest mnożona przez odpowiednią stawkę, właściwą dla danego rodzaju czynności.

Stawki w ryczałcie ewidencjonowanym

Kolejną cechą charakterystyczną zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym są z góry określone stawki, zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (z wyjątkiem działalności wykluczonych możliwością objęcia opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym). Ryczałt ewidencjonowany cechują następujące stawki:

1. 2 % od przychodu ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów,

2. 3% od przychodu obejmującego m.in.:

 • działalność gastronomiczną, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • produkcję zwierzęcą,

 • sprzedaż ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów,

 • otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • odsetki od środków na rachunku bankowych,

 • wierzytelności przedawnione, umorzone i zwrócone,

 • otrzymane lub zwrócone pożyczki,

 • otrzymane świadczenia w naturze,

3. 5,5% od przychodu uzyskiwanego m.in. z:

 • działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

 • otrzymanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

4. 8,5% od przychodu z tytułu świadczenia usług związanych m.in. z:

 • najmem, podnajmem, dzierżawą, poddzierżawą,

 • otrzymanym odszkodowaniem za szkody dotyczące składników majątku,

 • z działalnością gastronomiczną w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,

 • zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,

 • wychowaniem przedszkolnym,

 • działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

 • wytwarzaniem przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

5. 17% od przychodu – z tytułu świadczenia usług związanych m.in. z:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,

 • zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie,

 • wynajmem i dzierżawą środków transportu,

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

 • wydawaniem oprogramowania systemowego, użytkowego i gier komputerowych,

 • zakwaterowaniem,

 • usługami parkingowymi,

 • pośrednictwem w sprzedaży hurtowej, także samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet z wyłączeniem motocykli,

 • sprzedażą hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

 • działalnością agentów i pośredników turystycznych,

 • usługami fotograficznymi,,

 • usługami central telefonicznych,

 • organizacją targów i wystaw,

6. 20% od przychodu – osiąganego w zakresie wolnych zawodów.