Poradnik Przedsiębiorcy

Karta podatkowa - najprostsza forma opodatkowania działalności

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Jest ona opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% w warunkach określonych w części II tabeli załącznika nr 3 ustawy,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług edukacyjnych.

Wymienione wyżej punkty dotyczą również podatników prowadzących działalność w formie spółki. Jednakże w ich przypadku, liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia wskazanego w tabeli w załączniku.

W przypadku spółek cywilnych, z możliwości korzystania z katy podatkowej wyłączone są działalności:

 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona, 
 • w wolnych zawodach polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, która polega na udzielaniu lekcji na godziny,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;

W ramach Polskiego Ładu karta podatkowa ma zostać zlikwidowana, więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Likwidacja karty podatkowej – kto pozostanie na niej po 2022 roku?

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy:

 • podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba, że są to usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące),
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • gdy nie są wytwarzane wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium kraju.

Nie wyłączają z karty podatkowe sytuację, gdy:

 • gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, a także wytwarzanie biogazu,
 • gdy przychody są osiągane z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o charakterze podobnym,

i podlegają one odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach

Wyliczenie podatku

Na wysokość podatku składają się różne czynniki, dlatego też podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie. W głównej mierze wpływ na nią ma przedmiot prowadzonej działalności. Pod uwagę brana jest m.in. liczba zatrudnionych pracowników, a także liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku ustalana jest odgórnie, dlatego też z początkiem nowego roku może ona ulec zmianie, o czym oczywiście poinformuje podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Karta podatkowa - prawa i obowiązki

Jak już wyżej wspomniano, podatnicy wybierając kartę podatkową są zwolnieni z obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg,
 • składania zeznań podatkowych,
 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Karta podatkowa

Jednakże zobowiązani są do wydawania na żądanie klientów rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż wyrobów, towaru, bądź wykonania usługi. Powinni także zgodnie z numeracją przechowywać kopie tych dokumentów w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Wymienione wyżej zwolnienia nie są stosowane w okresie przed doręczeniem podatnikowi decyzji (nie dłuższym jednak niż 4 miesiące), która ustala opodatkowanie w formie karty podatkowej. Dotyczy to podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w innej formie niż karta podatkowa.

W przypadku, gdy podatek dochodowy został zapłacony w okresie przed doręczeniem decyzji o formie opodatkowania na zasadach karty podatkowej, zaliczany jest na poczet podatku, który wynika z tej decyzji.

Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formularz PIT-16 służy jako wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Należy go złożyć nie później niż do 20-go stycznia roku podatkowego, a w sytuacji, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. We wniosku należy wskazać jeden z rodzajów działalności, które zostały określone w art. 23 ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy go złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu określonego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W innym wypadku może być to miejsce zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a w ostateczności miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.

Naczelnik urzędu skarbowego, po uwzględnieniu wniosku, ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydając w tej sprawie decyzję. W przypadku, gdy stwierdzi brak warunków, aby zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej, wydaje odmowną decyzję a podatnik zobowiązany jest wtedy do płacenia:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub
 • podatku dochodowego za zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Karta podatkowa - o czym należy pamiętać?

 • podatek należy uiszczać do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; za grudzień do dnia 28-go grudnia,
 • podatek może być obniżony o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego płaconą w roku podatkowym, pod warunkiem, że nie została odliczona od podatku dochodowego; odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 7,75% podstawy wymiaru składek,
 • podatnik jest zobowiązany (do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) złożyć deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym.