Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Karta podatkowa - najprostsza forma opodatkowania działalności

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów.

Karta podatkowa jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Fakt, iż kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Wymienione wyżej punkty dotyczą również podatników prowadzących działalność w formie spółki. Jednakże w ich przypadku, liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie może przekraczać stanu zatrudnienia wskazanego w tabeli w załączniku.

W przypadku spółek cywilnych, z możliwości korzystania z katy podatkowej wyłączone są działalności:

w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona, w wolnych zawodach, która polega na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, w zakresie usług edukacyjnych, która polega na udzielaniu lekcji na godziny.

Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?

Działalność podatnika może być opodatkowana w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy:

 • podczas prowadzenia działalności gospodarczej nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba, że są to usługi specjalistyczne (czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące)
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych, o mocy oddawanej do 5 000 kilowatów, a także wytwarzanie biogazu,
 • gdy przychody są osiągane z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o charakterze podobnym,
 • gdy nie są wytwarzane wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
 • gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium kraju.