0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary za niezarejestrowanie umowy o dzieło w ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło od 2021 roku jest umową podlegającą rejestracji. Choć w dalszym ciągu nie jest ona obciążona składkami ZUS, to płatnicy o fakcie jej zawarcia muszą poinformować urząd. Czy są przewidziane kary za niezarejestrowanie umowy o dzieło? Wyjaśniamy w tym artykule!

ZUS RUD – zgłoszenie umów o dzieło

Od nowego roku płatnicy otrzymali nowy obowiązek względem ZUS. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło, muszą poinformować ZUS o tym zdarzeniu. Przewidziano jednak wyjątki od tej reguły i nie trzeba będzie ich zgłaszać, jeśli:

  • wykonawca pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym dzieło;
  • w ramach umowy o dzieło pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Informację dotyczącą zawartej umowy o dzieło należy przekazać do ZUS na odpowiednim formularzu ZUS RUD. 

Bez wątpienia konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS wprowadziła wśród przedsiębiorców liczne obawy. Choć w założeniu rejestr umów o dzieło ma służyć celom statystycznym i weryfikacyjnym, to pojawiły się liczne niepokoje co do ich wzmożonych kontroli. Czy obawy te są zasadne, czas pokaże. Płatnicy powinni jednak wywiązywać się z obowiązku, niezgłaszanie umów o dzieło może mieć bowiem przykre konsekwencje.

Kary za niezarejestrowanie umowy o dzieło w ZUS

Umowy rejestrować muszą wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek, czy też nie. Niestety niewywiązanie się z obowiązku może skutkować karami. Zgodnie bowiem z art. 98 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane, lub udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień, lub odmawia ich udzielenia, podlega karze grzywny do 5000 złotych. Co ciekawe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam kary nie nakłada, ale może wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu. Kara grzywny nie będzie jednak stosowana zawsze – tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jak wyjaśnia  Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku: 

Jest to prawo, które ZUS może stosować i stosuje wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań, które w konsekwencji prowadzą do negatywnych skutków dla osób wykonujących umowę. ZUS może wystąpić z wnioskiem o ukaranie grzywną do sądu i to sąd ostatecznie rozstrzyga o nałożeniu tej kary, biorąc pod uwagę czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania czy też zaniechania. 

Kary za niezarejestrowanie umowy o dzieło w ZUS są realne. Warto więc zadbać, aby zgłoszenie umowy o dzieło zostało wysłane w terminie, sam wniosek wypełniony był dokładnie, a zawarte w nim dane dane były prawdziwe. Warto pamiętać, że zarejestrowanie w ZUS umowy o dzieło nie wiąże się z obowiązkiem jej oskładkowania, w tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian. 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów