0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla elektryka - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Branża budowlana to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Działają w niej zarówno duże podmioty, jak i mniejsi przedsiębiorcy. W przypadku tych drugich głównymi odbiorcami usług są osoby fizyczne. Często podatnicy muszą przeanalizować, czy nie powinni ewidencjonować obrotu na kasie fiskalnej, w tym elektrycy. Sprawdź, czy jest potrzebna kasa fiskalna dla elektryka

Jaką sprzedaż należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej jako ustawa o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym rejestracji na kasie fiskalnej nie podlega cała sprzedaż, a tylko ta dokonana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przykład 1.

Podatnik zajmuje się usługami elektrycznymi. Swoje usługi wykonuje dla dużej firmy budowlanej. Nie dokonuje sprzedaży na rzecz innych podmiotów. Czy musi mieć kasę fiskalną?

W tym przypadku oczywiście podatnik nie musi mieć kasy fiskalnej, ponieważ nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kasa fiskalna dla elektryka - możliwe zwolnienia

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Obecnie kwestie dotyczące zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej jako rozporządzenie. Regulacje zawarte w rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz na wysokość obrotu. Pierwsze zwolnienie to zwolnienie przedmiotowe a drugie to zwolnienie podmiotowe.

Zwolnienie ze względu na wielkość sprzedaży

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Ponadto zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Co istotne, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W § 4 rozporządzenia zawarto katalog dostaw i świadczenia usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienionych w powyższym przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.

Zwolnienie przedmiotowe

Na wstępie należy podkreślić, że usługi elektryczne nie znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W załączniku tym ustawodawca wymienił usługi, których świadczenie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Jednym ze zwolnień przedmiotowych wskazanych w załączniku do rozporządzenia wskazano świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Czyli podatnik będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujących, gdy spełni łącznie dwa warunki:

  • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 rozporządzenia. Usługi elektryczne nie są więc wyłączone z możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Przykład 2.

Podatnik wykonuje usługi elektryczne głównie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Polegają one na naprawie lub ułożeniu sieci elektrycznej w domkach jednorodzinnych. Podatnik zawsze przed wykonaniem usługi ustala wynagrodzenie. Całość jest wpłacana na jego konto firmowe. Z przelewów jednoznacznie wynika, kto wpłaca i za jaką usługę. Czy podatnik musi w takim przypadku mieć kasę fiskalną?

Podatnik w tym przypadku może skorzystać ze zwolnienia z konieczności instalacji kasy fiskalnej. 

Podsumowując, kasa fiskalna dla elektryka prowadzącego działalność gospodarczą, nie podlega zwolnieniu przedmiotowego z ewidencjonowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej. W szczególnych przypadkach podatnik może uniknąć konieczności instalacji kasy fiskalnej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów