0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspólne rozliczenie małżonków pozwala w większości przypadków na optymalizację podatkową w zakresie podatku dochodowego. Aby rozliczyć się wspólnie, należy spełnić ustawowo nałożone warunki. Trzeba mieć na uwadze, że mimo spełnienia warunków warto przed wspólnym rozliczeniem sprawdzić, czy jest ono korzystne, czy może jednak warto rozliczyć się indywidualnie (osobno).

Warunki do wspólnego rozliczenia małżonków

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, jeżeli:

 • małżonkowie pozostawali w danym roku w związku małżeńskim;
 • pomiędzy małżonkami w danym roku występowała wspólność majątkowa;
 • małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Warunek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok, który uprawniał do wspólnego rozliczania małżonków, obowiązywał do rozliczenia za 2020 rok – czyli w przypadku zeznań rocznych składanych do kwietnia 2021 roku.

Przykład 1.

Pani Magdalena prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozlicza na zasadach ogólnych. W marcu 2023 roku zawarła związek małżeński z panem Marcinem (mają zawartą wspólność majątkową), który przez cały rok był bezrobotny. Czy pani Magdalena mimo zawarcia związku małżeńskiego w trakcie roku może dokonać wspólnego rozliczenia za 2023 rok?

W związku z tym, że Polski Ład wprowadził zmiany w tym zakresie, możliwe jest wspólne rozliczenie, mimo że związek małżeński został zawarty w ciągu roku. Natomiast mimo to należy spełnić dodatkowe warunki, o których mowa poniżej.

Aby rozliczyć się wspólnie:

 1. żaden z małżonków nie może podlegać opodatkowaniu:

 • podatkiem liniowym;
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego);
 • na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Polski Ład wprowadził zmianę w zakresie rozliczenia z małżonkiem polegającą na tym, że jeśli podatnik, z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo lub ryczałtem, nie uzyskał przychodów oraz kosztów (zeznanie roczne składa zerowe), to wówczas możliwe jest rozliczenie z małżonkiem, jeżeli uzyskał przychody z innych źródeł opodatkowanych skalą podatkową, np. umowy o pracę.

 1. małżonkowie (w tym również zmarły małżonek) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

Za polskich rezydentów podatkowych uznaje się osoby fizyczne, które dla celów podatkowych mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych
 • lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu (czyli przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów – także przychody zwolnione z opodatkowania – bez względu na miejsce ich położenia) osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Na żądanie organów podatkowych podatnicy są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Preferencyjny sposób opodatkowania, jeżeli jeden z małżonków lub oboje są nierezydentami, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innychratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Kiedy małżonkowie nie tracą możliwości wspólnego rozliczenia?

Przywileju wspólnego opodatkowania nie tracą małżonkowie, jeżeli osiągają przychody z:

 • działalności rolniczej;
 • najmu prywatnego (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanych 8,5/12,5% od przychodów ewidencjonowanych; w takim przypadku małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego (PIT-28) i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36). Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że umowy najmu nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • kapitałów pieniężnych (wykazywanych w zeznaniu PIT-38) czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z wygranych, z odsetek od depozytów bankowych, ze sprzedaży nieruchomości.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków należy mieć na uwadze preferencyjne rozliczenie, jakie ze sobą niesie. Otóż małżonkowie, przy wspólnym rozliczeniu, mogą dokonać opodatkowania wspólnie osiągniętego dochodu (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich). Podatek liczony jest więc od połowy łącznych dochodów małżonków, który mnoży się przez dwa. W tym przypadku występuje zatem również podwójna kwota wolna od podatku. Co ważne, tę zasadę rozliczeń można również stosować w przypadku gdy jeden z małżonków wcale nie osiąga dochodu (wówczas przy takim małżonku wskazuje się 0 zł dochodu).

Przykład 2.

Pan Stefan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Osiągnął z tego tytułu w 2022 roku dochód w kwocie 150 000 zł. W sierpniu 2022 roku zawarł związek małżeński z panią Ewą, która przez cały rok podatkowy nie pracowała, więc nie uzyskiwała dochodów. Ile wyniesie podatek w sytuacji, gdy dokonają wspólnego rozliczenia podatkowego?

Małżonkowie w przypadku wspólnego rozliczenia będą zobowiązani do zapłacenia podatku w kwocie 10 800 zł. Gdyby pan Stefan rozliczył się indywidualnie, zapłaciłby podatek w kwocie 20 400 zł.

Obliczenia:

Dochód podzielony na małżonków : 150 000 zł / 2 = 75 000 zł

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona): 75 000 zł

Podatek (zaokrąglony): (75 000 x 12% - 3 600) x 2 = 10 800 zł

Podatek (bez rozliczenia indywidualnego): (120 000 x 12% - 3 600) + [(150 000 - 120 000) x 32%] = 20 400 zł

Najczęstsze pytania o wspólne rozliczenie małżonków

 • Razem z małżonką rozliczamy podatek dochodowy w dwóch różnych urzędach skarbowych. Który z nich będzie tym właściwym? Czy musimy informować drugi urząd o wspólnym rozliczeniu?

  W sytuacji gdy dla każdego z małżonków występuje inny urząd skarbowy właściwy dla rozliczeń podatku dochodowego, wówczas zeznanie roczne, w którym ma miejsce wspólne rozliczenie, składa się do urzędu skarbowego właściwego dla jednego z małżonków, który wskazany jest jako podatnik w zeznaniu rocznym. Informacja o wspólnym rozliczeniu wpłynie do drugiego urzędu skarbowego, więc nie ma obowiązku zawiadamiania o miejscu składania wspólnego rozliczenia drugiego urzędu.
 • Tak, mimo iż małżonek zmarł, będzie mogła Pani dokonać z nim wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym. Oczywiście należy pamiętać o warunkach, jakie należy spełnić przy wspólnym rozliczeniu. W przypadku rozliczenia ze zmarłym małżonkiem trzeba mieć na uwadze, że w tej sytuacji informacje o zmarłym małżonku ujmuje się w sekcji B.2. zeznania rocznego – czyli jako małżonka - nie jest możliwe wykazanie go jako podatnika.
 • Tak. Opodatkowanie za pomocą ryczałtu co do zasady wyklucza wspólne rozliczenie. Natomiast jeśli nie osiągnięto żadnego przychodu, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, wówczas możliwe będzie wspólne rozliczenie. Analogiczna sytuacja występuje również w przypadku podatku liniowego (gdy nie uzyskano przychodu i nie poniesiono kosztów w działalności).
 • Tak, przepisy nie wykluczają takiej możliwości, więc może Pan dokonać wspólnego rozliczenia z małżonką i w tym celu złożyć korektę zeznania rocznego.
 • Tak, przepisy nie wykluczają takiej możliwości, więc może Pan dokonać indywidualnego rozliczenia i w tym celu złożyć korektę zeznania rocznego. Należy przy tym pamiętać, że Pana małżonka powinna złożyć odrębne zeznanie roczne.
 • W świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozwód następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu, więc orzeczenie rozwodu wyrokiem wydanym w roku podatkowym 2022, a uprawomocniającym się już w roku 2023, nie stoi na przeszkodzie wspólnemu rozliczeniu małżonków za 2021 roku Podobnie będzie w przypadku separacji orzeczonej przez sąd.
 • W przedstawionej sytuacji podatek reguluje się w pełnej wysokości na mikrorachunek podatkowy osoby, która na zeznaniu rocznym została wskazana jako „podatnik”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów