0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wspólne rozliczenie małżonków opodatkowanych liniowo i ryczałtem za 2023 rok

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspólne rozliczenie rocznego zeznania podatkowego może być dla małżonków bardzo korzystne. Pojawia się jednak wątpliwość, czy jest możliwość wspólnego rozliczenia małżonków w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem? Okazuje się, że tak. Są jednak pewne warunki, jakie należy spełnić.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2023 rok a podatek liniowy i ryczałt

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT: Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  1. przez cały rok podatkowy albo
  2. od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

- mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Wspólne rozliczenie małżonków nie jest jednak możliwe, jeśli chociażby jeden z małżonków uzyskuje w danych roku przychody i/lub koszty opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Więcej na temat wspólnego rozliczenia małżonków omawia artykuł: Wspólne rozliczenie z małżonkiem - kiedy jest możliwe?

Wątpliwość budzi jednak sytuacja, w której chociażby jeden z małżonków prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem lecz w danym roku nie uzyska przychodów i/lub kosztów z tytułu tej działalności.

Zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia od zeznania za 2021 rok

Od zeznania za 2021 rok wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, nawet jeśli jeden z małżonków w danym roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem.

W 2024 roku podczas składania rozliczenia rocznego za 2023 rok rozliczenie wspólne w powyższym przypadku będzie możliwe, jeśli małżonek prowadzący działalność opodatkowaną wspomnianymi formami opodatkowania nie uzyska w danym roku przychodów oraz kosztów w jej ramach, a fakt ten będzie udokumentowany złożonym zerowym zeznaniem podatkowym PIT-36L bądź PIT-28.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów