0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klasyfikacja PKD - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polska Klasyfikacja Działalności, zwana w skrócie PKD, została powołana do życia Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Można ją określić jako podział i pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej, które wykonują podmioty działające na rynku. Po co klasyfikacja PKD została wprowadzona do obiegu gospodarczego? Jak określić numer PKD dla naszej działalności? Dlaczego jest to takie ważne? Sprawdźmy! 

Cel PKD, czyli po co klasyfikować działalność gospodarczą? 

Klasyfikacja PKD jest szczególnie istotna dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca styka się z klasyfikacją działalności gospodarczej już w chwili wypełniania formularza CEIDG-1, czyli przy zakładaniu firmy. Także jeśli w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa jego działanie rozszerzy się lub zawęzi, trzeba to odnotować przez aktualizację CEIDG. Należy jednak pamiętać, że Polska Klasyfikacja Działalności pełni funkcję statystyczną.

Klasyfikacja PKD - struktura

Struktura PKD opiera się na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych Unii Europejskiej NACE Rev.2. Polska Klasyfikacja Działalności opiera się na standardach unijnych.

PKD-2007 składa się z pięciu poziomów:

 • poziom pierwszy – SEKCJA – oznacza się go symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grup rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech, mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności, dających się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – KLASA – oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
 • poziom piąty – PODKLASA - oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Polska Klasyfikacja Działalności - podział rodzajów działalności gospodarczej według kodów

W poprzednim akapicie wyjaśniono, z czego składają się kody PKD. Pierwszym ich poziomem są sekcje, a w ich zakresie mieszczą się następujące rodzaje działalności:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo;
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • Sekcja P – Edukacja;
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

W jaki sposób ustalić numer PKD?

Każdy przedsiębiorca, zarówno rozpoczynający dopiero działalność gospodarczą, jak i ten, który funkcjonuje na rynku już jakiś czas, jest zobowiązany do ustalenia numeru PKD. Za jego pomocą można określić, czym zajmuje się konkretny przedsiębiorca - właśnie dlatego jest to tak ważne.

Jeżeli określenie numeru PKD jest dla przedsiębiorcy zbyt trudne, może on skorzystać z wyszukiwarki PKD, dostępnej na stronie Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy. Dzięki niej można odpowiednio zakwalifikować świadczone przez siebie usługi lub sprzedawane towary.

W przypadku gdy wyszukiwarka nie pomogła przedsiębiorcy, może on złożyć wniosek o nadanie numeru PKD do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zapytania można przesłać pocztą, e-mailem lub faksem. Do wniosku należy załączyć dokładny opis wykonywanej działalności. Powinien on być też podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw - nawet do 60 dni.

Polska Klasyfikacja Działalności 2025 - jakie zmiany?

Polska Klasyfikacja Działalności jest krajowym odpowiednikiem Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych NACE, która obowiązuje w Unii Europejskiej. Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi konsultacje dotyczące nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności tzw. PKD 2025. Zmiany dotyczą m.in. piątego znaku PKD (XX.XX.A). Polska Klasyfikacja Działalności ma szerokie zastosowanie w obrocie gospodarczym w tym pozwala na określenie branży w jakiej funkcjonuje firma jak również na odpowiednie klasyfikowanie przedsiębiorstw w rejestrach urzędowych czy weryfikację prowadzonego rodzaju sprzedaży. Dlatego też precyzyjne określenie PKD jest niezbędne dla odzwierciedlenia rzetelnych informacji zgodnych ze stanem faktycznym tak aby nie pozostawiało to pola do nadinterpretacji zakresu świadczonych usług lub sprzedaży towarów. W przypadku gdy przedsiębiorca rozszerza zakres prowadzonej działalności powinien zaktualizować dane w CEIDG lub KRS (w zależności od tego w jakim rejestrze ujęta jest prowadzona działalność).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów