0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt dla branży IT – czy samozatrudnieni mogą z niego skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Branża IT prężnie rozwija się na rynku, a zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. W tej specjalności dominującym modelem współpracy jest relacja business-to-business (znana pod skrótem B2B), która obliguje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć, rozpoczynając biznes, jest wybór formy opodatkowania. W artykule przeanalizujemy, czy ryczałt dla branży IT jest możliwy oraz jaka stawka ryczałtu jest właściwa dla świadczenia usług w tym zakresie.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zryczałtowany podatek dochodowy jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w formie indywidualnej oraz spółek osobowych. W jej przypadku podstawę opodatkowania stanowi przychód.

Przychód będący podstawą opodatkowania nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. Oznacza to, że ponoszone wydatki nie mają wpływu na wysokość podatku do zapłaty.

Wysokość zaliczki na podatek obliczana jest zgodnie z właściwą stawką ryczałtu, która zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Stawki zostały określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych i od 2022 roku są one następujące: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%.

Aby móc jednak skorzystać z ryczałtu, należy spełnić następujące wymogi formalne:

 • w poprzednim roku podatkowym uzyskany przychód zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych nie przekroczył 2 000 000 euro, za 2023 rok jest on następujący:

  • 9 654 400 zł dla podatników rozliczających się miesięcznie w podatku dochodowym,

  • 965 440 zł dla podatników rozliczających się kwartalnie w podatku dochodowym;

 • przedsiębiorca uzyskuje przychody wyłącznie z działalności, o których mowa w art. 12 ww. ustawy;

 • przedsiębiorca nie będzie świadczyć usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, chyba że upłynie okres 2 lat od momentu podjęcia współpracy i nie jest w dalszym ciągu zatrudniony u niego na umowę o pracę;

 • przedsiębiorca w danym roku nie zmienił prowadzonej działalności:

  • z formy indywidualnej na spółkę, która prowadzona jest wraz z małżonkiem,

  • z formy indywidualnej przez małżonka na działalność prowadzoną w formie indywidualnej przez drugiego małżonka,

  • ze spółki na działalność prowadzoną w formie indywidualnej przez jednego z małżonków bądź obydwoje małżonków.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej możliwa jest w terminie do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku.

W tym celu przedsiębiorca składa aktualizację wniosku CEIDG-1 online za pośrednictwem rządowej strony: Zmień dane firmy w CEIDG lub w dowolnym urzędzie miasta/ gminy.

Przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 warto zwrócić uwagę, czy jest to aktualnie obowiązująca wersja formularza, bowiem od 12 grudnia 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku CEIDG-1. Wniosek do pobrania znajduje się na rządowej stronie: CEIDG dla przedsiębiorców.

Ryczałt dla branży IT – pod jaką stawkę podlega?

Co do zasady ryczałt dla branży IT zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz 2b ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12%.

Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania mają przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi zgodnie z poniższymi PKWiU.

PKWiU dla stawki ryczałtu 12%

ex 58.21.10.0 – usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych – z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online;


58.29.1 – usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego;


58.29.2 – usługi związane z wydawaniem oprogramowania użytkowego;


ex 58.29.3 – usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;


62.02.10.0 – usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego;


ex 62.01.1 – usługi związane z oprogramowaniem;


62.01.2 – usługi objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”;


ex 62.02 – usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania;


ex 62.09.20.0 – usługi w zakresie instalowania oprogramowania;


62.03.1 – usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Przykład 1.

Pan Marcin świadczy usługi w zakresie oprogramowania, miesięczny przychód z tytułu wykonywanej działalności wynosi 8000 zł netto; w roku 2021 uzyskał on łączny przychód w wysokości 96 000 zł. Na skutek Polskiego Ładu usługi świadczone przez pana Marcina będą podlegać opodatkowaniu obniżoną, 12% stawką ryczałtu.

Opodatkowanie w 2022 roku

Składki na ubezpieczenie społeczne obowiązujące w 2022 roku podlegają odliczeniu 1124,23 zł, na które składa się:

 • składka emerytalna 693,58 zł;

 • składka rentowa 284,26 zł;

 • składka chorobowa 87,05 zł;

 • składka wypadkowa 59,34 zł.

Składki ZUS niepodlegające odliczeniu:

 • Fundusz Pracy 87,05 zł;

 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu 265,50 zł [50% z 531 zł] (wysokość składki zdrowotnej dla przykładu ustalona została na podstawie rocznego przychodu uzyskanego przez podatnika w roku 2022).

Wyliczenie miesięcznego zobowiązania podatkowego 

Przychód

8000 zł 

Składka społeczna zapłacona w miesiącu, za który liczony jest podatek

1124,23 zł

Składka zdrowotna możliwa do odliczenia w miesiącu (50% zapłaconej składki zdrowotnej) , za który liczony jest podatek

265,50 zł

Przychód – składki społeczne do odliczenia - składki zdrowotne do odliczenia = podstawa opodatkowania

8000 zł – 1124,23 zł - 265,50 zł = 6610,27 zł 

Podstawa opodatkowania * stawka ryczałtu = zaliczka do zapłaty

6610,27 zł * 12% = 793,23 zł

Suma miesięcznego zobowiązania podatkowego w 2022 roku razem ze składką zdrowotną podlegającą odliczeniu, składkami na ubezpieczenie społeczne i Funduszem Pracy: 793,23 zł+ 1124,23 zł + 87,05 zł + 531 zł = 2535,51 zł

8,5% ryczałt dla branży IT a podmioty uprawnione

Poza wspomnianymi stawkami ryczałtu w szczególnych przypadkach zastosowanie może mieć również 8,5% ryczałt dla branży IT dla podatników, którzy uzyskują przychody z działalności usługowej (nieobjętej stawką 12%).

Warto mieć jednak na uwadze, że zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu jest możliwe, jeśli PKWiU świadczonych usług nie podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 12%.

W powyższym zakresie przy ustalaniu zasadności zastosowania 8,5% stawki ryczałtu należy zatem ustalić w pierwszej kolejności PKWiU świadczonych usług, a następnie zweryfikować możliwość wyboru bezpłatnie za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej bądź u wybranego doradcy podatkowego. Przy czym konsultacja z KIS nie jest wykładnią prawa, nie jest zatem wiążąca dla organu podatkowego w trakcie kontroli podatkowej.

Istotną kwestią, która będzie pełnić funkcję ochronną dla przedsiębiorcy, jest złożenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego, którego celem będzie sklasyfikowanie świadczonych usług zgodnie z PKWiU. Dodatkowo można się zabezpieczyć za pomocą interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca może także zadbać o to, aby w umowie z pracodawcą zakres wykonywanych usług został wprost określony, tak aby zastosowanie wspomnianej stawki VAT nie zostało zakwestionowane przez urząd skarbowy w przypadku ewentualnej kontroli.

Zasadność zastosowania 8,5% stawki ryczałtu dla działalności usługowej w zakresie projektowania i testowania oprogramowania klasyfikowane zgodnie z PKWiU 62.01.12.0. projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych została omówiona m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19.11.2021 roku 0113-KDIPT2-1.4011.808.2021.2.MGR, w której przeczytać możemy, że: „[...] przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – pod warunkiem spełnienia pozostałych ustawowych warunków opodatkowania w tej formie. [...]”.

Przykład 2. 

Pan Mateusz świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych klasyfikowanych zgodnie z PKWiU jako 62.01.12.0. Czy w zakresie wykonywanych czynności występuje zasadność skorzystania z 8,5% stawki ryczałtu?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 8,5% stawka ryczałtu ma zastosowanie dla przychodów uzyskiwanych z działalności usługowej, tym samym podatnik ma możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów niniejszą stawką.

Przykład 3.

Podatnik świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych klasyfikowanych zgodnie z PKWiU jako 62.01.12.0. oraz usługi związane z doradztwem w zakresie opodatkowania klasyfikowane jako ex 62.02. Czy w zakresie wykonywanych czynności podatnik może skorzystać z 8,5% stawki ryczałtu?

Tak, niemniej jednak opodatkowane stawką 8,5% będą wyłącznie usługi klasyfikowane jako PKWiU 62.01.12.0, w przypadku usług klasyfikowanych jako ex 62.02 zastosowanie ma stawka ryczałtu w wysokości 12%.

Pomimo licznych interpretacji indywidualnych w zakresie zastosowania 8,5% stawki ryczałtu w branży IT należy mieć na uwadze, że zasadność tę potwierdzają wyłącznie interpretacje indywidualne, które co do zasady nie mają mocy wiążącej dla ogółu oraz organów podatkowych. Zalecane jest zatem, aby podatnik w drodze indywidualnej interpretacji uzyskał potwierdzenie w zakresie możliwości zastosowania 8,5% stawki ryczałtu w oparciu o czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez niego działalności.

Jak udokumentować sprzedaż usług w branży IT opodatkowanej ryczałtem w systemie wFirma?

System wFirma umożliwia prowadzenie ewidencji przychodów oraz rejestrów VAT (dotyczy przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT) – wówczas wpisy do ewidencji ujmowane są automatycznie na podstawie wystawianych faktur sprzedaży oraz zaksięgowanych faktur kosztowych.

W pierwszej kolejności należy wybrać formę prowadzonej ewidencji księgowej w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, zaznaczając opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW i wskazując domyślną stawkę ryczałtu.

Ryczałt dla branży IT

Następnie fakturę należy wystawić, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

W oknie, które się pojawi, trzeba w pierwszej kolejności podać dane kontrahenta – można je znaleźć w katalogu lub pobrać bezpośrednio z GUS, wprowadzając numer NIP nabywcy. Następnie należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące zawartej transakcji oraz wskazać przedmiot sprzedaży jego wartości oraz określenie właściwej stawki VAT, którą usługa lub towar jest opodatkowana, ustalając także stawkę ryczałtu.

 Ryczałt dla branży IT

Wystawiona faktura zostanie automatycznie ujęta w Ewidencji przychodów dla przypisanej stawki ryczałtu 12% lub 8,5% oraz rejestrze VAT sprzedaży, a w strukturze JPK transakcja zostanie oznaczona wybranym kodem GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów