0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrakt menedżerski w świetle ustawy o podatku od towarów i uslug

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy zawieraniu kontraktów menedżerskich stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, które znajdują się w artykule 750 Kodeksu cywilnego - gdyż są one umowami o świadczenie usług. Stronami kontraktu są przedsiębiorca oraz:

  • osoba fizyczna lub

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub

  • osoba prawna.

Ważne!

Kontrakt menedżerski określa się jako umowę starannego działania z elementami umowy rezultatu. Może w nim pojawić się doprecyzowanie, na czym polega tutaj istota staranności.

Menedżer, kierując firmą, ma wykazywać się starannością. Innymi słowy, musi prawidłowo korzystać ze swoich zdolności w kierowaniu przedsiębiorstwem.

Kontrakt menedżerski a VAT

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje że opodatkowaniu podlegają usługi, które są wykonywane przez:

  • podatnika będącego osobą prawną,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

  • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Samodzielne wykonywanie usług menedżerskich - wyjaśnienie pojęcia

Według przepisów dotyczących podatku od towarów i usług kontrakt menedżerski może zostać uznany za wykonywanie działalności gospodarczej. W sytuacji gdy usługi menedżera są realizowane przy użyciu infrastruktury i organizacji firmy, która zawarła z nim umowę, a wykonywane zadania nie są związane z jego osobistym ryzykiem ekonomicznym, wtedy nie można mówić o samodzielnym wykonywaniu usług. Brak odpowiedzialności oznacza brak samodzielności.

Z powyższego wynika, że aby usługa mogła być klasyfikowana jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, konieczne są dwa warunki:

  • zapis w umowie zawierający warunki odpowiedzialności zleceniodawcy,

  • menedżer zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Identycznie rozumował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2013 roku (sygn. IBPP2/443-812/13/KO), która dotyczyła sytuacji menedżera zawierającego z przedsiębiorcą kontrakt. Umowa ta w treści miała zapis o świadczeniu usług zarządzających, w roli członka zarządu. Głównym warunkiem przy zawieraniu umowy było kupno przez zarządzającego (własnym sumptem) wspomnianej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - czyli menedżer w takim wypadku ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Z tego wynika, iż menedżer wykonuje samodzielną działalność i jest podatnikiem VAT wtedy, gdy opłaci on składkę ubezpieczeniową oraz wykupione przez niego ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną władz spółki. Taka polisa ma dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody - w spółce oraz osobom trzecim - z powodu nierzetelności lub nienależytych działań podczas wykonywania obowiązków.

Ważne!

Wynagrodzenie menedżera podlega opodatkowaniu VAT i powinno być dokumentowane odpowiednią fakturą.

Działalność menedżera bez VAT - w jakich okolicznościach?

Jak już wspominano wcześniej, to, czy usługi wykonywane przez menedżera są realizowane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, jest kluczowe przy określaniu opodatkowania. To oznacza, że w sytuacji gdy obie strony umowy mają powiązania noszące znamiona stosunku pracy (na menedżerze nie ciąży ryzyko ekonomiczne związane z jego działaniami), wtedy nie ma mowy o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów