0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy kontrakt menedżerski będzie opodatkowany VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrakt menedżerski to umowa o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o zleceniu według art. 750 Kodeksu cywilnego. Stronami takiej umowy są przedsiębiorca oraz osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba prawna.

Kontrakt menedżerski określa się jako umowę starannego działania z elementami umowy rezultatu. W umowie można dokładnie określić, na czym ta staranność polega. Tak więc, menedżer jest odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności zarządzając przedsiębiorstwem. Inaczej mówiąc - za właściwe wykorzystanie posiadanych umiejętności w sprawowaniu kierownictwa w firmie.

Kontrakt menedżerski a podatek VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), usługi podlegające opodatkowaniu VAT są wykonywane przez:

  • podatnika będącego osobą prawną,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

  • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Co oznacza samodzielne wykonywanie usług menedżerskich?

Zgodnie z ustawą o VAT, kontrakt menedżerski można uznać za wykonywanie działalności gospodarczej. Jeżeli usługi świadczone przez menedżera będą wykonywane z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji przedsiębiorstwa, z którym zawarł umowę, a realizowane działania nie stanowią dla niego żadnego ryzyka ekonomicznego, wówczas nie ma tu mowy o samodzielnym wykonywaniu usług. Mówiąc prosto, samodzielnym nie jest ten, który nie ponosi odpowiedzialności za własną pracę.

Zatem, najistotniejszą kwestią dla uznania usługi za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą są zapisane w umowie warunki odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich oraz zawarcie przez menedżera umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Takie stanowisko również zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2013 roku (sygn. IBPP2/443-812/13/KO). W rozpatrywanej sprawie menedżer w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z przedsiębiorcą kontrakt menedżerski, na podstawie którego świadczył usługi zarządzające w roli członka zarządu. Podstawowym warunkiem do zawarcia umowy było wykupienie przez zarządzającego na koszt własny umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zatem menedżer ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Tak więc - jeśli wykupione przez menedżera ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną członków władz spółki oraz opłacił on składkę ubezpieczeniową należy uznać, że wykonuje samodzielną działalność i jest podatnikiem VAT. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność cywilną za spowodowane szkody w spółce oraz osobom trzecim w następstwie nierzetelności czy nienależytych działań w pełnieniu obowiązków.

Z tego względu wynagrodzenie menedżera powinno być opodatkowane VAT na zasadach ogólnych i udokumentowane fakturą VAT.

Kiedy działalność menedżera bez VAT?

Wyznacznikiem opodatkowania jest rozpoznanie czy dana czynność została wykonana przez menedżera w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem zleceniobiorcę i zleceniodawcę będą łączyć powiązania mające charakter stosunku pracy, czyli menedżer nie jest obarczony ryzykiem ekonomicznym wynikającym z podejmowanych działań zawartych w umowie, wówczas taka działalność nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów