0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola przesyłek pocztowych podatników przez fiskus - czy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy dopuszczalna jest kontrola przesyłek pocztowych podatników przez fiskus? Jak daleko z weryfikacją poprawności działania przedsiębiorcy może sięgnąć? Szczegółowa analiza na ten temat w dalszej treści artykułu.

Uprawnienia w ramach kontroli celno-skarbowej

Analizując przepisy podatkowe w interesującym nas zakresie, możemy odnaleźć art. 64 ust. 2 ustawy o KAS, gdzie podano, że funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni również do:

 1. przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 2. przeszukania osób;
 3. konwoju i strzeżenia towarów;
 4. kontroli przesyłek pocztowych;
 5. zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego;
 6. zatrzymywania i kontrolowania statków.

W konsekwencji kontrola przesyłek początkowych może mieć miejsce w toku kontroli celno-skarbowej. Jest to o tyle istotne, że fiskus nie może kontrolować przesyłek pocztowych w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego czy nawet kontroli podatkowej. Takie uprawnienie ma wyłącznie w ramach kontroli celno-skarbowej, czyli tzw. kontroli twardej.

Dodatkowo zauważmy, że do przeprowadzenia takiej kontroli są uprawnieni tylko funkcjonariusze służby celno-skarbowej.

Kontrola przesyłek pocztowych odbywa się w ramach kontroli celno-skarbowej. W innych trybach działania fiskusa podejmowanie takich czynności nie jest dopuszczalne.

Zasady przeprowadzania rewizji przesyłek pocztowych

Rozwijając przedstawiony temat, wskażmy, że zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o KAS w celu kontroli przesyłek pocztowych naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególności kontrolować dokumenty dotyczące przesyłek pocztowych oraz sprawdzać liczbę przywożonych lub wywożonych przesyłek pocztowych z liczbą wskazaną w wykazie zdawczym.

Natomiast w świetle art. 70 ust. 2 ustawy o KAS rewizję przesyłek pocztowych i pobieranie próbek towarów w nich przesyłanych przeprowadza się w obecności pracownika placówki pocztowej. Chodzi o pracownika jednostki organizacyjnej, operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo innego wyodrębnionego i oznaczonego przez operatora pocztowego miejsca, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Zwróćmy zatem uwagę, że kontrola przesyłek pocztowych na podstawie art. 70 ustawy o KAS może odbywać się w 2 trybach:

 • kontrola dokumentów związanych z przesyłką bez ingerowania w zawartość przesyłki (ust. 1);
 • rewizja przesyłki, czyli sprawdzenie jej zawartości (ust. 2).

Co istotne, przy rewizji mogą być obecni również zgłaszający, nadawca lub odbiorca przesyłki pocztowej. 

Warto wskazać, że na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o KAS wydano Rozporządzenie z 23 lutego 2017 roku w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych. Rozporządzenie różnicuje kontrolę przesyłek w zakresie tego, czy są one wyprowadzone z terytorium Polski, czy też z są wprowadzane na terytorium Polski.

W myśl §  2 rozporządzenia w przypadku przesyłek pocztowych, które są przemieszczane między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pozostałą częścią obszaru celnego Unii Europejskiej, kontrola wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego polega na:

 1. kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce pocztowej;
 2. ustaleniu, czy towary znajdujące się w przesyłce pocztowej nie są towarami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo celne (chodzi o towary, których obrót podlega zakazom lub ograniczeniom, a także do przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym);
 3. rewizji przesyłki pocztowej;
 4. pobraniu próbek towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej.

Zgodnie zaś z §  3 rozporządzenia w przypadku przesyłek pocztowych, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrola wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego polega na:

 1. kontroli dokumentów towarzyszących przesyłce pocztowej;
 2. ustaleniu, czy nie zostały naruszone przepisy mające zastosowanie do towarów lub wyrobów akcyzowych;
 3. rewizji przesyłki pocztowej;
 4. pobraniu próbek towarów lub wyrobów akcyzowych znajdujących się w przesyłce pocztowej.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego typuje przesyłki pocztowe do rewizji na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów oraz kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych. W toku rewizji naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala liczbę i rodzaj znajdujących się w przesyłce pocztowej towarów lub wyrobów akcyzowych oraz może ustalić ich wartość. Po przeprowadzeniu rewizji naczelnik urzędu celno-skarbowego na przesyłkach pocztowych otwartych do rewizji dokonuje adnotacji o przeprowadzeniu rewizji, wskazując podstawę prawną jej przeprowadzenia, oraz przystawia pieczęć okrągłą „Polska-Cło”.

Kontrola przesyłek pocztowych prowadzona przez urząd celno-skarbowy może polegać albo na sprawdzeniu dokumentów związanych z transportem przesyłki, albo na rewizji zawartości przesyłki. W tym drugim przypadku obecny może być nadawca przesyłki.

Kontrola przesyłek pocztowych podatników przez fiskus - uprawnienia

W tym miejscu warto też wskazać, że przepis dotyczy kontroli przesyłki, ale nie kontroli korespondencji. Jak wynika z art. 49 Konstytucji, zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Ponadto zgodnie z ustawą Prawo pocztowe czym innym jest przesyłka pocztowa, a czym innym przesyłka listowa. Jak wynika z treści art. 3 pkt 20 ww. ustawy, przesyłka listowa oznacza przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 21 tejże ustawy przesyłka pocztowa to rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.

Analizowany przez nas art. 70 ustawy o KAS odnosi się wyłącznie do przesyłek pocztowych, co oznacza, że funkcjonariusze urzędu celno-skarbowego nie mają prawa do kontroli korespondencji, nawet jeżeli w zrewidowanej przesyłce pocztowej znajduje się list.

Ustawa o KAS dopuszcza kontrolę korespondencji (w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wyłącznie w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez funkcjonariuszy UCS wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw określonych w art. 118 ustawy o KAS.

W toku kontroli celno-skarbowej organ podatkowy nie może kontrolować korespondencji. Prawo do rewizji obejmuje bowiem wyłącznie przesyłki rzeczowe.

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość rewizji przesyłek pocztowych, przy czym takie sprawdzenie może odbywać się wyłącznie w ramach kontroli celno-skarbowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów