Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-4R - lepiej przez Internet niż pocztą poleconą

Pracodawca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie odpowiedzialność m.in. za odprowadzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT-4) naliczanych w stosunku do każdej z zatrudnianych osób. Staje się on tym samym płatnikiem podatku dochodowego odprowadzanego w imieniu pracowników, w związku z tym jest zobowiązany do rozliczania rocznego na deklaracji PIT-4R.

Rozliczenie PIT-4R - podatku dochodowego za pracowników

Zaliczki za pracowników są płatne do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracodawca (płatnik) przekazuje do urzędu skarbowego na formularzu PIT-4R

Ważne!

Ostateczne wykazanie należnych zaliczek na deklaracji PIT-4R za dany rok następuje najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były opłacane.

PIT-4R przez Internet - czy to możliwe?

Już od paru lat na stronie Ministerstwa Finansów udostępnia się serwis e-deklaracje, który umożliwiają przesyłanie rozliczeń PIT online. Z roku na rok opracowywane są nowe rozwiązania, które pozwalają na coraz szerszy zakres danych przesyłanych przez Internet. Drogą internetową mogą być także dostarczane do urzędów informacje o pobranym podatku PIT-4R.

Płatnicy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób muszą złożyć PIT-4R wyłącznie w formie elektronicznej. Jedynie mniejsi płatnicy (zatrudniający do 5 osób) mogą sporządzić PIT-4R w wersji papierowej, jednak nie wyklucza to możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej. W obu przypadkach termin złożenia PIT-4R jest taki sam, czyli do końca stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były opłacane. 

Ważne!

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu przez płatnika będącego osobą fizyczną, nie musi być podpisana podpisem elektronicznym. Przy wysyłce deklaracji wystarczy podać dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji PIT-4R

Przedsiębiorca, który nie sporządza deklaracji PIT-4R samodzielnie, a za pośrednictwem biura rachunkowego, może skorzystać z podpisu elektronicznego innej osoby, np. księgowej z biura rachunkowego, wyznaczając ją na pełnomocnika do składania deklaracji. W tym celu należy w urzędzie skarbowym złożyć formularz UPL-1.

Urzędowe poświadczenie odbioru przy składaniu PIT-4R

Ponieważ złożenie deklaracji w terminie jest obowiązkiem płatnika, istotne jest posiadanie potwierdzenia, że deklaracja rzeczywiście znalazła się w urzędzie. W sytuacji, gdy PIT-4R składany jest za pośrednictwem poczty, płatnik otrzymuje potwierdzenie przesyłki. Jeżeli formularz pracodawca składa osobiście w urzędzie, otrzymuje stempel potwierdzający datę złożenia. Natomiast potwierdzeniem złożenia deklaracji online jest urzędowe poświadczenie UPO - potwierdzające, że zweryfikowany pod względem formalnym formularz trafił do urzędu skarbowego.