Poradnik Przedsiębiorcy

Wycofanie samochodu firmowego z działalności gospodarczej

Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2012 roku zakupiłam samochód, a następnie wprowadziłam go na środki trwałe. Transakcja zakupu została udokumentowana umową sprzedaży. Obecnie zamierzam wycofać samochód na cele prywatne. Czy tego typu zdarzenie należy opodatkować VAT? Czy należy skorygować dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne?

Jowita, Jelenia Góra

 

Wycofując na cele prywatne samochód stanowiący środek trwały, nie należy dokonywać korekty dotychczas ujętych w kosztach odpisów amortyzacyjnych. Przy czym proszę pamiętać, że ostatni odpis amortyzacyjny powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania.

Co ważne, jeżeli zdecyduje się Pani sprzedać samochód w ciągu 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego - to operacja zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast, w świetle ustawy o VAT transakcja ta jest traktowana jako dostawa towaru podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1, o ile przy jego nabyciu przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku VAT:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W związku z tym, że samochód został zakupiony na podstawie umowy sprzedaży, nie miała Pani prawa do odliczenia VAT, a więc dokonując wycofania na cele prywatne nie ma Pani obowiązku opodatkowania tej transakcji VAT.