0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta odpisów amortyzacyjnych - jak jej dokonać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe, należące do przedsiębiorstwa, zazwyczaj podlegają amortyzacji, zaś dzięki dokonanym odpisom amortyzacyjnym przedsiębiorcy zyskują szansę na powiększenie kosztów uzyskania przychodu. Co jednak powinno się zrobić w przypadku, gdy odpisy amortyzacyjne zostały w wyniku błędu zaniżone? Odpowiedzią na to pytanie jest korekta odpisów amortyzacyjnych.

Korekta odpisów amortyzacyjnych a termin jej dokonania

W przypadku, gdy błąd polegający na zaniżeniu odpisów amortyzacyjnych nie został zauważony odpowiednio szybko, przedsiębiorca powinien dokonać korekty zeznań podatkowych z poprzednich lat. Korekty odpisów amortyzacyjnych nie można bowiem dokonać jednorazowo w roku podatkowym, w którym taki błąd został odkryty.

Sposób dokonywania korekt deklaracji z lat ubiegłych

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że podatnicy, płatnicy oraz inkasenci mają prawo skorygować już złożoną deklarację podatkową, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Dokonanie jej nie powinno nastręczać trudności - wystarczy złożyć deklarację korygującą i załączyć do niej pisemne uzasadnienie, w którym wyjaśnia się przyczyny składanej korekty.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a korekta odpisów amortyzacyjnych  

W kontekście składania korekty odpisów amortyzacyjnych ważne są szczególnie przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mówią one, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się  po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy te należy odnieść do zaniżonych odpisów amortyzacyjnych, jeśli więc błędne odpisy dotyczą przedawnionego zobowiązania podatkowego, nie można ich skorygować. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z błędnymi odpisami, związanymi z wciąż aktualnymi zobowiązaniami podatkowymi, podatnik ma możliwość dokonania korekty.

Korekta odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych

Ustawa o rachunkowości określa obowiązki przedsiębiorcy, związane z amortyzacją środków trwałych: na dzień przyjęcia środka trwałego do używania przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić stawkę (okres) oraz metodę jego amortyzacji. Przyjęte stawki amortyzacji powinny być także od czasu do czasu poddawane weryfikacji - dzięki temu łatwiejsze będzie dokonywanie ewentualnych korekt odpisów amortyzacyjnych w latach następnych.

Dla celów bilansowych zaniżone w latach wcześniejszych odpisy amortyzacyjne należy skorygować poprzez podwyższenie stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach obrotowych.

Odwrotnie zatem niż jest to zapisane w przepisach ustawy o podatku dochodowym, dla celów bilansowych korekty zaniżonych odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać w przyszłych okresach - tych po odkryciu błędu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów