0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednorazowa amortyzacja to ukłon w stronę małych podatników a także przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z handlem czy usługami w danym roku podatkowym. W niektórych przypadkach może się okazać bardzo opłacalnym zabiegiem. Jednak jednorazowa amortyzacja dotyczy wąskiego grona zarówno podatników, jak i składników majątku, które mogą zostać nią objęte.

Jednorazowa amortyzacja de minimis - dla kogo?

Określenie de minimis odnosi się do prawa rzymskiego minimis non curat lex, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: “prawo nie troszczy się o drobiazgi”. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, wedle tego prawa określa małych podatników, którym pomoc nie naruszy konkurencji na rynku. Co za tym idzie - wsparcie które udzieli im państwo, nie musi mieć notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tym sposobem z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać mali podatnicy. Mały podatnik to przedsiębiorca, którego dochód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro. W 2016 roku małym podatnikiem zostanie przedsiębiorca, którego przychody nie przekroczyły 5 092 000 zł (przeliczenia dokonuje się na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego).

Jednorazowa amortyzacja - jaki limit?

Z amortyzacji jednorazowej mogą także skorzystać nowi podatnicy, którzy w danym roku podatkowym dopiero rozpoczęli działalność. Jednorazowy odpis amortyzacyjny, którego mogą dokonać mali i nowi podatnicy, nie może przekroczyć jednak równowartości 50 tys. euro. W tym wypadku również oblicza się przeliczenia na podstawie kursu z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego.

Jednorazowa amortyzacja - dla jakich środków trwałych?

Klasyfikacja Środków Trwałych mówi, że środki, które można objąć jednorazową amortyzacją zaliczają się do grup 3 - 8, czyli:

 • kotły i maszyny energetyczne (grupa 3),

 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4),

 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5),

 • urządzenia techniczne (grupa 6),

 • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (grupa 7),

 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8).

Jednorazowa amortyzacja - kogo powiadomić?

Jednorazową amortyzację można zgłosić do urzędu skarbowego w celu kontrolowania czy nie został przekroczony obowiązujący limit pomocy de minimis. Do wniosku składanego w urzędzie należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zakup środka trwałego,

 • dowód zapłaty za środek trwały,

 • ewidencję środków trwałych,

 • kopię KPiR, która potwierdzi dokonanie odpisu amortyzacyjnego,

 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego gdyby nie jednorazowa amortyzacja,

 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,

 • informacje dotyczące wnioskodawcy, prowadzonej działalności oraz wysokości pomocy de minimis.

Ważne!

Łączna pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów