0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek u źródła od podmiotów powiązanych - czy możliwe jest zwolnienie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek u źródła od podmiotów powiązanych polega na pobraniu w Polsce podatku od należności wypłacanych nierezydentom. Kwestia pobrania tego podatku determinowana jest wieloma czynnikami wynikającymi zarówno z przepisów krajowych, jak i właściwej umowy międzynarodowej. Sprawdźmy, jakie zmiany w ramach podatku u źródła są przewidziane w pakiecie Polski Ład.

Podatek u źródła od podmiotów powiązanych

Polski Ład odniósł się do kwestii poboru podatku u źródła w przypadku wypłaty należności na rzecz podmiotów powiązanych.

Jak czytamy art. 41 ust. 12 ustawy PIT, jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń) przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać podatek u źródła od podmiotów powiązanych od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przypomnijmy, że zgodnie z daną umową międzynarodową możliwe jest niepobieranie podatku u źródła bądź też zastosowanie niższej stawki podatku. Umowy międzynarodowe ratyfikowane mają bowiem pierwszeństwo przed polskimi przepisami prawa.

Jak jednak widać z nowych przepisów, jeżeli dochodzi do wypłaty należności na rzecz podmiotów powiązanych, to w przypadku nadwyżki ponad 2 000 000 złotych obowiązkowo należy pobierać podatek u źródła.

Powyższa reguła nie ma zastosowania do wypłaty należności z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z Polskim Ładem obowiązek poboru podatku u źródła powstaje w przypadku wypłaty należności ponad 2 000 000 zł na rzecz podmiotów powiązanych.

Opinia o zastosowaniu preferencji

W dalszej części możemy przeczytać, że poboru podatku u źródła nie stosuje się, jeżeli wydano opinię o stosowaniu preferencji. Jest to nowa instytucja na gruncie przepisów podatkowych, w związku z czym warto przyjrzeć się bliżej nowym regulacjom w tym zakresie.

Opinia wydawana jest na wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności. Przedmiotem opinii jest możliwość niepobrania podatku lub zastosowania niższej stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Termin wydania opinii to najpóźniej 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł. Organem podatkowym jest naczelnik US właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu wypłacającego należność podmiotowi zagranicznemu.

W sytuacji wystąpienia istotnej zmiany okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podmiot w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć, że doszło do tej zmiany, informuje o tym organ podatkowy.

Wydana opinia o stosowaniu preferencji ma również termin ważności. Przepisy stanowią, że taka opinia wygasa:

  1. z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania;

  2. ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin na poinformowanie o zmianach, jeżeli zgodnie z tym przepisem wnioskodawca poinformował organ podatkowy o istotnej zmianie okoliczności;

  3. z dniem, w którym podatnik, którego dotyczy ta opinia, przestał spełniać warunki zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli wnioskodawca nie poinformował o tym organu podatkowego.

Organ podatkowy zachowuje prawo do odmowy wydania opinii. Następuje to w ściśle określonych przypadkach, tj.:

  1. niespełnienia przez podatnika warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

  2. istnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym dołączonej do wniosku dokumentacji lub oświadczenia podatnika, że jest rzeczywistym właścicielem należności;

  3. istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

  4. istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że nierezydent nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju siedziby tego podatnika dla celów podatkowych.

W sytuacji odmowy wydania opinii przez naczelnika US wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Nowością wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu jest ustanowienie instytucji opinii o zastosowaniu preferencji. Uzyskanie takiej opinii daje prawo do niepobrania podatku u źródła (lub zastosowanie niższej stawki) na podstawie przepisów właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela

Z zagadnieniem poboru podatku u źródła od podmiotów powiązanych nieodłącznie wiąże się pojęcie rzeczywistego właściciela. Otóż wypłata należności musi odbywać się na rzecz rzeczywistego właściciela, czyli faktycznego i ostatecznego odbiorcy. 

Taka konstrukcja ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których tworzony jest „pośrednik” w kraju, z którym obowiązuje korzystniejsza umowa międzynarodowa, co też pozwala na uzyskanie korzyści majątkowej w postaci niepobrania podatku lub też zastosowania niższej stawki podatku niż w sytuacji, gdyby wypłata miała miejsce na rzecz ostatecznego odbiorcy.

Ustawa PIT precyzuje i konkretyzuje, co należy rozumieć poprzez rzeczywistego właściciela. Definicja tego pojęcia zawarta jest w art. 5a pkt 33d ustawy PIT. 

Natomiast Polski Ład zmienia tę definicję w pewnych elementach.

Otóż zgodnie z nowym brzmieniem, ilekroć mowa o rzeczywistym właścicielu – oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

  2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi; 

  3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment stanowiący, że przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności. Mamy bowiem do czynienia z rozszerzeniem przesłanek, które są badane w zakresie weryfikacji, czy dany odbiorca należności jest rzeczywistym właścicielem.

Polski Ład rozszerza warunki uznania danego podmiotu za rzeczywistego właściciela będącego uprawnionym do odbioru należności wypłacanych przez podmiot z Polski. Ocenie będzie podlegać również charakter oraz skala działalności prowadzona przez tenże podmiot.
Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, możemy stwierdzić, że Polski Ład wprowadza interesujące rozwiązania w ramach podatku u źródła od podmiotów powiązanych. Przede wszystkim podatnicy oraz płatnicy z Polski powinni zwrócić uwagę na nową instytucję, jaką jest opinia o zastosowaniu preferencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów