Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej

Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji. Rocznej korekty VAT naliczonego należy dokonać w pierwszej deklaracji składanej za dany rok. Jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na podatniku? Jak dokonać prawidłowych obliczeń? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Sprzedaż mieszana - odliczanie VAT proporcją

Wiele firm prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT (tzw. sprzedaż mieszana). Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w działalności mieszanej reguluje art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Firmy prowadzące sprzedaż mieszaną muszą dzielić wydatki związane z działalnością gospodarczą na:

 • zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną,
 • zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną,
 • zakupy, które mogą służyć obu rodzajom sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie wie, w jakim stopniu nabyty towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów opodatkowanych lub zwolnionych, prawo do odliczenia przysługuje mu wyłącznie na zasadzie proporcji. 

Sprzedaż mieszana - jak obliczyć wskaźnik proporcji?

Proporcję tę oblicza się jako udział ego obrotu uzyskanego z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie wypracowanym w związku z czynnościami, od których przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego oraz czynnościami, do których takie prawo nie ma zastosowania (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT).

Proces odliczenia VAT proporcją można podzielić na dwa etapy:

 1. odliczenie VAT według wskaźnika proporcji obliczonego na podstawie obrotów roku ubiegłego (tzw. wstępny wskaźnik proporcji),
 2. korekta VAT na podstawie wskaźnika VAT rzeczywistego z roku, w którym dokonano zakupu.

Do obliczenia wskaźnika proporcji podatnik potrzebuje wykazać:

1) w liczniku proporcji:

 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, sprzedaży opodatkowanej,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 • eksport towarów,
 • dostawę towarów lub świadczenie usług za granicą, które nie są opodatkowane w Polsce, lecz dają prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 • usługi wymienione w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli miejscem ich świadczenia jest kraj trzeci, lub usługi bezpośrednio dotyczące towarów eksportowanych,
 • otrzymane subwencje, dopłaty przedmiotowe i dotacje.

2) w mianowniku proporcji:

 • czynności wymienione w pkt 1,
 • czynności zwolnione z VAT.

Obliczając wskaźnik proporcji, podatnik nie może uwzględnić:

 • dostaw towarów i usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,
 • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
 • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt. 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (dotyczy usług ubezpieczeniowych, udzielenia kredytów, itp.)
 • czynności, które nie stanowią obrotu.

Sprzedaż mieszana bez proporcji

Podatnik nie ma obowiązku stosowania wskaźnika proporcji przy działalności mieszanej w sytuacji, gdy wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki lub niski. Art. 90 ust. 10 ustawy o VAT określa, że w sytuacji gdy proporcja:

 • przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł - można uznać że proporcja ta wynosi 100%;
 • nie przekroczy 2% - podatnik może uznać, że proporcja ta wynosi 0% (nie odlicza VAT).

Przykład 1.

Firma X prowadzi działalność gospodarczą. Za 2016 rok osiągnęła sprzedaż na łączną sumę 10 650 000 zł, w tym: sprzedaż opodatkowana 150 000 zł, sprzedaż zwolniona 10 500 000zł).

Ustalenie proporcji: 150 000/(150 000 + 10 500 000)=1,40%

Proporcję należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy o VAT), czyli do 2%. Oznacza to, że Firma X może w ogóle nie odliczać VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną.