0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Moment powstania przychodu - wydanie towarów i wystawienie faktury w różnych okresach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy sprzedając towary w innym terminie (często z powodów logistycznych), wydają towar w innym okresie a w jeszcze innym wystawiają fakturę. Czasem terminy te są mocno rozbieżne. W takich sytuacjach powstaje pytanie, jaki jest moment powstania przychodu oraz jak dokonać jego opodatkowania. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Moment powstania przychodu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 1c datą powstania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1)   wystawienia faktury albo

2)   uregulowania należności.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, iż przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zbycia towarów handlowych powstaje w dniu wydania rzeczy nabywcy. Odmienna sytuacja od powyższych wystąpi, gdy:

  1. wystawienie faktury wystąpi w terminie wcześniejszym niż faktyczne wydanie tej rzeczy – wówczas datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia faktury,

  2. uregulowanie należności nastąpi przed wydaniem rzeczy – wtedy datą powstania przychodu będzie dzień otrzymania należności.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.03.2013r. o sygn. IBPBI/1/415-1591/12/BK.

Wystawienie faktury przed wydaniem towaru a moment powstania przychodu

Przedsiębiorca, który decyduje się na wystawienie faktury przed wydaniem towaru będzie zobligowany rozpoznać i opodatkować przychód w miesiącu wystawienia tej faktury, pomimo że wydanie towaru następuje na przykład w miesiącu następnym. W tym wypadku należy kierować się tym, że pierwszym momentem było wystawienie faktury a nie wydanie towaru stąd obowiązek opodatkowania danego przychodu nastąpi już w momencie wystawienia faktury, czyli zdarzeniem, które miało miejsce w pierwszej kolejności zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami.

Moment powstania przychodu - sprzedaż towaru a następnie wystawienie faktury

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę w grudniu a wydanie towaru nastąpi w listopadzie, wówczas będzie musiał rozpoznać i opodatkować przychód w listopadzie. Wynika to z tego, że pierwszym zdarzeniem była sprzedaż towaru w listopadzie a więc pomimo wystawienia faktury w grudniu wcześniej wystąpiło zdarzenie implikujące powstanie przychodu i obowiązek jego opodatkowania czyli wydanie towaru.

Faktura zbiorcza a moment powstania przychodu

Inną sytuacją w której przedsiębiorca może napotkać na problem opodatkowania przychodów to przypadek, gdzie dokonuje kilku wydań towarów w trakcie miesiąca i zamiast wystawiać kilka faktur, decyduje się na jedną fakturę zbiorczą. Jeżeli zdarzy się, że data sprzedaży wykazana na fakturze zbiorczej (poprzedni miesiąc) będzie wcześniejsza niż data jej wystawienia to obowiązek rozpoznania i opodatkowania przychodu powstanie w miesiącu sprzedaży wykazanym na fakturze zbiorczej.

Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 03.01.2014r. o sygn. IBPBI/2/423-1287/13/PP.

Wystawienie faktury powyżej 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru

W myśl art. 106i ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30-tego dnia przed:

1)   dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

2)   otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Nie dotyczy to niektórych faktur dla których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Nie należy zatem wystawiać faktur powyżej 30 dnia od momentu dokonania dostawy towaru, gdyż będzie to postępowanie wadliwe. W takiej sytuacji należałoby wystawić fakturę korygującą taką fakturę do zera.

Na koniec warto zaznaczyć, iż niektórzy przedsiębiorcy sprzedający towary w kraju i zagranicą stosują nierzadko reguły sprzedaży Incoterms, dlatego aby w tym wypadku rozpoznać właściwy moment powstania przychodu należy zweryfikować jakie warunki dla dostawy towaru zostały zdefiniowane przez przedsiębiorcę w zawartej umowy z odbiorcą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów