0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem prywatny i praca na etacie a możliwość złożenia PIT-2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na znaczne podwyższenie kwoty wolnej od podatku istotne pod względem finansowym staje się złożenie do pracodawcy oświadczenia PIT-2. Dzięki temu pracownik może liczyć na wyższą pensję miesięczną. W poniższym artykule zastanowimy się, czy najem prywatny i praca na etacie umożliwia złożenie PIT-2!

Oświadczenie PIT-2

Przede wszystkim wskażmy na treść art. 32 ust. 3 ustawy o PIT, który podaje, że zaliczkę na podatek obliczoną przez pracodawcę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 425 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;

  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W sytuacji gdy wystąpi chociaż 1 ze wskazanych warunków, to pracownik nie może składać PIT-2.

Dodatkowo możemy wskazać, że pracownik może złożyć PIT-2 tylko u 1 pracodawcy. Ponadto nie jest także możliwe proporcjonalne uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek u różnych pracodawców.

Cała kwota zmniejszająca podatek może być stosowana wyłącznie u 1 pracodawcy.

Oczywiście złożenie PIT-2 jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Pracownicy, którzy nie złożą PIT-2 będą mogli oczekiwać zwrotu podatku w zeznaniu rocznym z uwagi na uwzględnienie całej kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi 5100 zł.

Pamiętajmy także, że oświadczenie PIT-2 należy złożyć bezwzględnie przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym. Jest to termin prawa materialnego o charakterze nieprzywracalnym.

Ponadto nie ma obowiązku corocznego składania oświadczenia PIT-2. Jak podaje art. 32 ust. 3a ustawy o PIT oświadczenia PIT-2 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Pracodawca nie zmniejsza zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

 

W interesującym nas zakresie zwróćmy uwagę na art. 32 ust. 3 pkt 3, który odnosi się do art. 44 ust. 3 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne, jeżeli osiągają dochody:

  1. z działalności gospodarczej,

  2. uchylone (do końca 2021 roku z najmu i dzierżawy).

To powoduje, że osoba, która oprócz pracy zawodowej prowadzi działalność gospodarczą, nie może złożyć oświadczenia PIT-2. Problematyczna pozostaje natomiast kwestia uzyskiwania przychodów z najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Osiąganie pewnych kategorii dochodów dodatkowych przez pracownika wyklucza możliwość złożenia oświadczenia PIT-2, co jest równoznaczne z brakiem możliwości uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w miesięcznym wynagrodzeniu.

Najem prywatny i praca na etacie a możliwość złożenia PIT-2

Przechodząc do meritum problemu dotyczącego najmu prywatnego, w pierwszej kolejności wskażmy, że od 1 stycznia 2022 roku uległ zmianie art. 9a ust. 6 ustawy o PIT, który obecnie określa, że jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt ewidencjonowany.

Jednakże na mocy art. 71 ust. 1 ustawy wprowadzającej Polski Ład podatnicy osiągający w 2022 roku przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące 31 grudnia 2021 roku.

Osoby fizyczne, które prowadziły najem prywatny w 2021 roku na zasadach ogólnych i kontynuują najem w tej formie działalności, nie mogą zatem złożyć oświadczenia PIT-2.

Zwróćmy bowiem uwagę, że wspomniany art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, o którym stanowi art. 32 ust. 3 ustawy o PIT dotyczy wyłącznie dochodów z najmu opodatkowanych na zasadach ogólnych i nie ma zastosowania do dochodów z najmu opodatkowanych ryczałtem.

Dlatego też pracownik uzyskujący dodatkowo w 2022 roku dochody z najmu prywatnego opodatkowanego według skali podatkowej nie będzie spełniał warunków uprawniających do złożenia PIT-2.

Jeżeli bowiem mówimy o opodatkowaniu najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym, to obowiązek opłacania miesięcznego ryczałtu wynika z treści art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie możemy przeczytać, że podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Analizowany przez nas art. 32 ust. 3 ustawy o PIT nie odnosi się natomiast w żaden sposób do ustawy o zryczałtowanym podatku.

Prowadzi to zatem do wniosku, że osoby fizyczne pozostające w stosunku pracy, które jednocześnie osiągają przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć oświadczenie PIT-2, dzięki czemu pracodawca będzie uwzględniał w miesięcznym wynagrodzeniu kwotę zmniejszającą podatek.

Przykład 1.

Pracownik pozostający na etacie dodatkowo przez cały 2021 rok prowadził najem swojego prywatnego mieszkania opodatkowany na zasadach ogólnych. Postanowił pozostać na zasadach ogólnych również w 2022 roku. To oznacza, że zarówno w 2021 roku, jak i w 2022 roku nie może złożyć oświadczenia PIT-2, ponieważ ma do niego zastosowanie art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Przykład 2.

Podatnik pozostający na etacie dodatkowo przez cały 2021 rok prowadził najem swojego prywatnego mieszkania opodatkowany na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. To powoduje, że zarówno w 2021 roku, jak i w 2022 roku może złożyć oświadczenie PIT-2.

W przypadku gdy najem prywatny jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia PIT-2. Pracownik może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, która będzie uwzględniana przez płatnika w momencie obliczania zaliczki na podatek.

Przechodząc do podsumowania oraz jednocześnie do wyjaśnienia przedstawionego problemu, należy wskazać, że w omawianej kwestii Polski Ład nie wprowadził żadnych zmian, jeżeli chodzi o najem prywatny opodatkowany ryczałtem. Tak jak i w poprzednim stanie prawnym, tak również i obecnie osoby, które opodatkowują najem ryczałtem, mogą złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów