0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżenie stawek VAT - jak skorzystać z preferencyjnych stawek VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych zostały wprowadzone preferencje w stosowaniu stawek VAT. Obniżenie stawek VAT w większości ograniczone jest czasowo, zatem warto zapoznać się z zasadami i terminami stosowania obniżonych stawek VAT.

Obniżenie stawek VAT czyli 8% dla dostaw produktów biobójczych, wykorzystywanych do ochrony zdrowia

Od 1 lipca 2020 roku w związku ze zmianą treści załącznika nr 3 do ustawy o VAT na podstawie poz. 15 środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, które wykorzystywane są do ochrony zdrowia będą objęte stawką 8%, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, obniżoną stawkę dla tych towarów można stosować już od 1 marca 2020 roku. 

Przy czym, aby środki dezynfekujące można było objąć 8% stawką podatku VAT, konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków:

 • preparat musi zawierać się (przy przekazaniu do 31 czerwca) w klasyfikacji PKWiU 2008 pod symbolem ex 20.20.14.0 - środki odkażające (od 1 lipca warunek nie obowiązuje);

 • preparat musi być środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych;

 • preparat musi mieć zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia;

 • do preparatu musi zostać wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych.

W przypadku gdy chociaż jeden z warunków nie zostanie spełniony, podatnik zobowiązany jest do zastosowania stawki 23%.

Od 1 lipca 2020 roku, w związku z likwidacją klasyfikacji PKWiU, wszystkie produkty spełniające warunki dotyczące właściwości, przeznaczenia i pozwolenia będą mogły zostać objęte stawką 8%.

Obniżenie stawek VAT do 0% dla wybranych operacji gospodarczych

0% VAT dla dostaw produktów leczniczych sprowadzonych do Polski

Sprowadzone z zagranicy produkty określone jako produkty lecznicze, które miały służyć do przeprowadzania terapii poza granicami kraju, jednak z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa musiały zostać sprowadzone do Polski, objęte zostały preferencyjną stawką 0%.

Z preferencji tej można skorzystać od 25 kwietnia 2020 roku aż do momentu odwołania ogłoszonego stanu epidemiologicznego.

Aby możliwe było zastosowanie stawki 0%, produkty objęte preferencją muszą posiadać pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską oraz być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Produkty te mogą zostać objęte stawką 0% jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

 • były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 

 • ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego,

 • służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Podatnik powinien także posiadać dokumenty potwierdzające, że zakup produktów został sfinansowany ze środków pozyskanych ze zbiórki publicznej (potwierdzenie od organizacji pożytku publicznego) oraz że wykorzystane będą do terapii przeprowadzanych na terenie kraju (potwierdzenie od nabywcy towarów). 

0% VAT dla darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia 

Wielu przedsiębiorców postanowiło wesprzeć jednostki działające w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem, przekazując niezbędnie im towary w formie darowizny. 

W przypadku darowizn dokonanych od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz szpitali jednoimiennych podatnicy mogą zastosować stawkę 0% VAT. Natomiast dla pozostałych podmiotów takich jak:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tzw. ustawy COVID - szpitale, podmioty udzielające świadczeń w ramach ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego, które zostały wyznaczone do działań w zakresie zwalczania COVID-19, 

 • określone jednostki opieki społecznej – ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, noclegownie,

-stawkę 0% VAT można stosować w przypadku darowizn przekazanych od 25 kwietnia 2020 do 31 sierpnia 2020 r.

Stawka 0% VAT przysługuje wówczas w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są przedmioty wymienione w rozporządzeniu:

 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,

 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,

 • produkty lecznicze oraz substancje czynne,

 • produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące, 

 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,

 • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Aby możliwe było zastosowanie obniżonej stawki podatku konieczne jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między podatnikiem, który dokonuje dostawy towarów, oraz podmiotem obdarowanym.

0% VAT dla nieodpłatnych dostaw na rzecz podmiotów, w których realizowane jest nauczanie 

Stawką 0% objęte są także nieodpłatne dostawy (darowizny) komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety, dokonywane na rzecz podmiotów takich jak: 

 • placówki oświatowe – np. szkół i przedszkoli, uczelni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 • organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne oraz Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, 

 • organy prowadzące szkołę lub placówkę – np. gmina, powiat, ministrowie, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które mogą prowadzić szkoły i placówki systemu oświaty na podstawie przepisów Prawa oświatowego w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym. 

Aby możliwe było zastosowanie stawki 0% VAT konieczne jest zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego o czym więcej w artykule: Odliczenie darowizny w trakcie roku - poszerzenie możliwości dzięki Tarczy 4.0!

Powyższa forma pomocy ma na celu wsparcie placówek oświatowych, które przez panującą w kraju sytuację zmuszone zostały do prowadzenia nauki przez internet. Wprawdzie w polskim prawie od dawna funkcjonuje przepis pozwalający na zastosowanie stawki 0% VAT w przypadku dostawy sprzętu na rzecz placówek oświatowych, jednak w tym przypadku podatników obowiązują znacznie mniejsze obostrzenia. Bowiem zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT aby możliwe było zastosowanie stawki 0% VAT dodatkowo konieczne było posiadanie stosownego zamówienia na te towary oraz zgłoszenie zdarzenia, wraz z umową dostawy do właściwego urzędu skarbowego. Aktualnie wystarczy natomiast zawarcie umowy darowizny z podmiotem, na rzecz którego dokonywana jest dostawa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów