0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwe jest odliczenie straty od daniny solidarnościowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektóre osoby fizyczne mają obowiązek opłacania nie tylko podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również daniny solidarnościowej. W ramach dzisiejszej analizy zastanowimy się, w jaki sposób obniżyć daninę solidarnościową. Nasze rozważania skupimy na możliwości odliczenia wygenerowanej straty podatkowej. Sprawdź, czy możliwe jest odliczenie straty od daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa i jej elementy kalkulacyjne

Danina solidarnościowa została uregulowana w art. 30h ustawy o PIT. Możemy tam przeczytać, że osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Osoby fizyczne są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru DSF-1, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową.

W kontekście przedstawionego problemu należy odnieść się do tych norm, które określają, w jaki sposób oblicza się podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

 1. kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a;
 2. kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 – odliczone od tych dochodów.

Powyższy przepis wskazuje zatem na kategorie dochodów, które stanowią element kalkulacyjny daniny solidarnościowej. Są to:

 • dochody opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej;
 • dochody opodatkowane w trybie art. 30b ustawy, czyli dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych itp.;
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym;
 • dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Przepis wskazuje również, jakie wartości pomniejszają ww. dochody dla potrzeb obliczenia daniny solidarnościowej. Te wartości to:

 • kwoty składek na ubezpieczenia społeczne;
 • kwoty uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz kwoty dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania (kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy).

Ustawa o PIT w sposób precyzyjny określa, jakie dochody wchodzą w skład podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Ustawa określa także zamknięty katalog pomniejszeń podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Odliczenie straty od daniny solidarnościowej

Przepis odnoszący się do ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej odnosi się do regulacji ustawy o PIT stanowiących o dochodzie z konkretnych źródeł przychodów. Taki dochód jest ustalany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami podatkowymi. 

Natomiast w sytuacji, gdy koszty przekraczają przychód, mamy do czynienia ze stratą podatkową.

Co do samej straty podatkowej to podlega ona odliczenia od dochodu. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego 5-letniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy przy obliczeniu daniny solidarnościowej możliwe jest uwzględnienie wygenerowanej straty podatkowej.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że w art. 30h ust. 2 ustawy mowa jest wyłącznie o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w tych przepisach. Definicja dochodu wskazuje, że elementy, które mają wpływ na wartość dochodu to przychód i koszty uzyskania przychodu. Pojęcie „dochodu” nie zawiera w sobie wartości strat z lat ubiegłych (pomniejszenia o taką stratę).

W przepisie tym ustawodawca szczegółowo wskazał na jedyne pomniejszenia, które na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych byłyby elementami podstaw obliczenia daniny solidarnościowej:

 • w trybie opodatkowania określonym w art. 27 oraz art. 30c – w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne;
 • w trybie określonym w art. 30f – w przypadku kwot, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy.

W interpretacji Dyrektora KIS z 1 września 2021 roku (nr 0115-KDIT1.4011.453.2021.1.MT) możemy przeczytać, że choć określając podstawę opodatkowania daniny, ustawodawca posłużył się elementami, które występują w podatku dochodowym od osób fizycznych, to jednak regulacje dotyczące daniny mają charakter autonomiczny. W konsekwencji podatnik powinien uwzględnić wartość dochodu wykazanego w tym zeznaniu – przed pomniejszeniem go o ww. stratę – przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w 2021 roku.

Także sądy administracyjne potwierdzają takie stanowisko. Wskażmy bowiem, że WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23 lutego 2021 roku (I SA/Bd 21/21) zaznaczył, że skoro ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 30h ust. 2, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej można pomniejszyć o kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz o kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5, to tak jak zasadnie przyjął organ, stanowisko wnioskodawcy w zakresie możliwości pomniejszenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej o podatkowe straty z lat ubiegłych należało uznać za nieprawidłowe. Uprawnienie takie nie wynika bowiem z treści przepisu art. 30h ust. 2 ustawy o PIT.

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że wygenerowana przez podatnika strata podatkowa nie pomniejsza podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Nie ma w tym przypadku znaczenia, z jakiego źródła przychodów powstała strata podatkowa.

W ramach daniny solidarnościowej można dokonać odliczenia wyłącznie kwot określonych w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT. Przepis ten nie odnosi się do straty podatkowej uregulowanej w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. To zatem oznacza, że strata podatkowa nie stanowi elementu kalkulacyjnego daniny solidarnościowej.

Podsumowując nasze dzisiejsze ustalenia, możemy wskazać, że w przypadku daniny solidarnościowej nie jest dopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej pozwalającej na uwzględnienie w rozliczeniu straty podatkowej. Należy ściśle trzymać się treści przepisu prawa, który nie dopuszcza takiej możliwości. Taka wykładnia znajduje swoje potwierdzenie zarówno w wydawanych interpretacjach, jak i w wyrokach sądów administracyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów