Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo do ulgi prorodzinnej a poniesiona strata podatkowa

Ulga na dzieci jest bardzo popularna i najkorzystniejsza dla podatników. Należy pamiętać, iż prawo do skorzystania z niej jest dość skomplikowane. Przepisy dot. ulgi były już kilka razy nowelizowane. Duża liczba nowelizacji przepisów powoduje, że z każdą zmianą coraz trudniej ustalić, czy mamy prawo do ulgi prorodzinnej i jaką kwotę możemy odliczyć.

Prawo do ulgi prorodzinnej – na kogo przysługuje?

Prawo do ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

 • w stosunku do małoletniego dziecka:

- wykonywał władzę rodzicielską,

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

 • utrzymywał pełnoletnie dzieci:

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (np. odpłatne zbycie akcji) opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. kwoty 3089 zł) z wyjątkiem renty rodzinnej.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską,

 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dochody rodziców

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy uzyskują dochody:

 • opodatkowane według skali podatkowej,

 • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

 • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

 • opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Wysokość ulgi podlegającej odliczeniu

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 • jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

 • dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 • trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

  • 166,67 zł na trzecie dziecko,

  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Tym samym wysokość ulgi na dziecko jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Wysokość ulgi wzrasta wraz z liczbą dzieci uprawnioną do jej otrzymania.

Jak odliczamy kwotę ulgi na dziecko od dochodu?

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. W przypadku braku zgodnych oświadczeń woli obojga rodziców w tej kwestii każdemu z rodziców przysługuje odliczenie w częściach równych, tj. w kwocie stanowiącej ½ przysługującej na każde dziecko kwoty. W przypadku, gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Uwaga!

Powyższa zasada nie dotyczy rozwiedzionych rodziców, tzn. nie mają oni obowiązku ani możliwości dzielenia ulgi na dni.