Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie straty z lat ubiegłych - jakie zmiany od 2020 roku?

Strata to nadwyżka kosztów nad przychodami. Wykazywana w działalności nie zawsze jest jednak oznaką problemów finansowych przedsiębiorcy. Zdarza się, że taki stan rzeczy wynika z realizowanych inwestycji i wskazuje na rozwój firmy. Od 2020 roku rozliczenie straty w działalności odbywa się na nowych zasadach które są korzystniejsze dla przedsiębiorców!

Rozliczenie straty od 2019 roku

Rozliczenie straty na starych zasadach możliwe jest w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, po tym czasie ulega ona przedawnieniu. Dodatkowo w jednym roku przedsiębiorca miał prawo odliczyć maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty.

Do pobrania:

pdf
Odliczenie straty z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Od 2020 roku stratę z działalności do 5 000 000 zł można rozliczać szybciej, oczywiście o ile pozwoli na to dochód przedsiębiorcy osiągany w kolejnych latach po jej wykazaniu. Oznacza to, że zmianie uległ przepis mówiący o tym, że w jednym roku podatkowym przedsiębiorca ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania co najwyżej o połowę straty z każdego roku.

Art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
Nic nie zmieniło się natomiast w kwestii maksymalnego czasu, przez który możliwe jest rozliczenie straty w działalności. W dalszym ciągu przedsiębiorca ma 5 lat na odliczenie straty z lat ubiegłych, jeżeli nie uda mu się tego dokonać w tym czasie, ulegnie ona przedawnieniu.

Od kiedy rozliczenie straty następuje zgodnie z nowymi przepisami?

Nowe regulacje prawne mają zastosowanie do strat poniesionych od 2019 roku. Oznacza to, że składając zeznanie roczne za 2018, a nawet 2019 rok podatnicy nie mogli przyspieszyć rozliczenia strat z lat ubiegłych. Dopiero w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok przedsiębiorca, który wykazał stratę w roku 2019, mógł ją rozliczyć w całości, oczywiście o ile osiągnął wystarczająco wysoki dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku. Wyjaśnijmy to na przykładach.

Przykład 1.

Pani Jolanta posiada własną działalność gospodarczą od 2017 roku. W początkowych latach (2017, 2018, 2019) z uwagi na spore inwestycje wykazywała ona straty:

- 14 000 zł w 2017 roku,

- 10 000 zł w 2018 roku,

- 12 000 zł w 2019 roku.

Dopiero w 2020 roku pani Jolanta osiągnęła zysk z działalności w kwocie 50 000 zł i może odliczyć straty z lat ubiegłych. W jakiej kwocie następuje rozliczenie straty z poszczególnych lat?

Straty z lat 2017 i 2018 rozliczane są na starych zasadach, co oznacza że pani Jolanta może zmniejszyć podstawę opodatkowania maksymalnie o ich połowę z każdego roku:

7000 zł + 5000 zł = 12 000 zł

Strata z 2019 roku rozliczana jest według nowych zasad, a zatem można odliczyć jednorazowo pełną kwotę 12 000 zł (spełniony został warunek dający możliwość odliczenia straty jednorazowo, ponieważ nie przekracza ona limitu 5 000 000 zł).

Sumaryczna kwota straty do odliczenia w 2020 roku w działalności pani Jolanty wynosi zatem:

12 000 zł + 12 000 zł = 24 000 zł

Przykład 2.

Pani Elżbieta prowadzi działalność gospodarczą od 2004 roku i co roku osiąga zysk, jednak w 2019 roku z uwagi na nieudane inwestycje po raz pierwszy wykazała stratę w kwocie 5 100 000 zł. W 2020 roku osiągnęła ona dochód w kwocie 6 000 000 zł. W jaki sposób pani Elżbieta możliwie najszybciej odliczy stratę za 2019 rok?

Z uwagi na to, że strata wykazana została w 2019 roku, to rozliczenie straty możliwe jest poprzez zastosowanie nowych zasad. Z uwagi na to, że przekracza limit 5 000 000 zł, pani Elżbieta w 2020 roku mogła odliczyć jednorazowo jedynie 5 000 000 zł. W kolejnych latach, o ile osiągnięty zostanie wystarczający dochód w działalności, będzie mogła odliczyć nadwyżkę straty z 2019 roku ponad kwotę 5 000 000 zł, czyli pozostałe nieodliczone 100 000 zł, ale z uwzględnieniem limitu, kwota obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może bowiem przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Trzeba pamiętać, że stratę z działalności przedsiębiorca może odliczyć w ciągu pięciu najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych.

Rozliczenie straty – ułatwienie dla podatników

Rozliczenie straty z lat ubiegłych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami to niewątpliwie zmiany na lepsze. Co prawda nie została wydłużona liczba lat, w trakcie których przedsiębiorcy mogą rozliczyć straty z działalności wykazane w poprzednich latach, jednak nowe regulacje prawne zapewniają im większą elastyczność w tej kwestii. Osoby prowadzące działalność zyskują bowiem możliwość rozliczenia pełnej kwoty straty w ciągu jednego roku, o ile nie przekracza ona limitu 5 000 000 zł. Zachowana została także dowolność rozkładania odliczenia strat z lat ubiegłych na dowolne kwoty, pod warunkiem zachowania obowiązujących limitów.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w systemie wfirma.pl

Aby strata z lat ubiegłych była uwzględniana podczas wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy należy w pierwszej kolejności wprowadzić ją do systemu wfirma.pl poprzez zakładkę: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » DODAJ ODLICZENIE. 

Rozliczenie straty z lat ubiegłych a zaliczka

W polu Rok odliczenia należy wprowadzić rok w którym strata ma zostać rozliczona. W polu Strata do odliczenia należy wprowadzić obliczoną poza systemem wartość straty jaką w danym roku można odliczyć. Natomiast w polu Źródła straty należy wskazać źródło i lata podatkowe, z których wynika wprowadzona strata. Po zapisaniu strata będzie uwzględniania automatycznie podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w zaliczce